Usnesení z 33. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 27. 3. 2008 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 příspěvkových organizací základní školy, školní jídelny

b)      Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 příspěvkových organizací Městské divadlo, Městská knihovna a Nemocnice Varnsdorf

c)      Zpráva o ověření účetní uzávěrky příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf

d)      Žádost příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf o souhlas s pořízením investic

e)      Žádost příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf o povolení prodeje dvou vozidel a ponechání výnosu z prodeje

f)        Žádost Klubu cyklistiky Krásná Lípa o poskytnutí finančního příspěvku na XXI. ročník závodu „Tour de Feminin“

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Žádost o schválení podání žaloby

b)      Návrh na rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému

c)      Žádost o pořádání prodejních trhů

d)      Žádost o poskytnutí finančního příspěvku

e)      Návrh na jmenování ředitelky Městské knihovny Varnsdorf

f)        Přerušení činnosti školních družin ve Varnsdorfu v době školních prázdnin

g)      Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2008

h)      Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM

i)        Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti

j)        Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků

k)      Doplnění programu ZM

 

 

Usnesení č. 31/2008

Rada města rozhodla:

1.      Z titulu funkce zřizovatele o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 pro příspěvkové organizace základní školy, školní jídelny dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 pro příspěvkové organizace Městské divadlo, Městská knihovna a Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

3.      Z titulu funkce zřizovatele souhlasit s pořízením investic příspěvkovou organizací Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

4.      Z titulu funkce zřizovatele povolit Nemocnici Varnsdorf, příspěvková organizace, prodej dvou vozidel a ponechání výnosu z prodeje dle předloženého návrhu.

 

5.      Poskytnout Klubu cyklistiky Krásná Lípa příspěvek 15.000,- Kč na XXI. ročník závodu „Tour de Feminin“.

 

6.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/21, ul.  Kovářská, Varnsdorf panu P. K.  na dobu určitou do 30. 4. 2009.

 

7.      Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2290/4, ul. Prašná, Varnsdorf sl. R. C. a panu J. V. na dobu určitou do 30. 4. 2009.

 

8.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3023/12, ul. Kmochova, Varnsdorf paní H. F. do 30. 4. 2009 za podmínky uhrazení dluhu za komunální odpad.

 

9.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/71, ul. Edisonova, Varnsdorf paní S. G. do 30. 4. 2009.

 

10.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/40, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. H. do 30. 4. 2009.

 

11.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/55, ul. Edisonova, Varnsdorf paní N. K. do 30. 4. 2009.

 

12.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/24, ul. Kmochova, Varnsdorf paní V. L. Ř. do 30. 4. 2009.

 

13.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763/38, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. Z. N. do 30. 4. 2009.

 

14.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/62, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. R. do 30. 4. 2009.

 

15.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 1954/12, ul Legií, Varnsdorf panu J. V. do 30. 4. 2009.

 

16.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/32, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. R. V. do 30. 4. 2009.

 

17.  Požadovat, aby při uzavírání nájemní smlouvy na byt nový nájemce složil finanční prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti  s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem bytu. Výše složených  finančních  prostředků  bude činit dvojnásobek  měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Toto rozhodnutí se netýká chráněných podporovaných bytů v domě zvláštního určení a bytů jenom zvláštního určení včetně upravitelných bytů. V domě č.p. 3307 nepřesáhne vratná záloha spojena s pronájmem bytu výši dvojnásobku měsíčního nájemného.

 

18.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5342/8 v k.ú. Varnsdorf.

 

19.  Zveřejnit záměr převést stavbu na st.p.č. 2136/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

20.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4863, p.p.č. 4862 a část p.p.č. 4861 v k.ú. Varnsdorf.

 

21.  Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 1388 v k.ú. Varnsdorf.

 

22.  Zadat zpracování zastavovací studie lokality na výstavbu rodinného domu na p.p.č. 1388 a okolí.

 

23.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 676 v k.ú. Varnsdorf.

 

24.  Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 676 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

 

25.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1058 v k.ú. Studánka.

 

26.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního vedení dešťové kanalizace po části p.p.č. 4721 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a vlastníkem p.p.č. 4721 v k.ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Město Varnsdorf,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vypracování geometrického plánu na zaměření stavby.

 

27.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního vedení dešťové kanalizace po části p.p.č. 4710 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a vlastníkem p.p.č. 4710 v k.ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Město Varnsdorf,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vypracování geometrického plánu na zaměření stavby .

 

28.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního vedení dešťové kanalizace po části p.p.č. 5416 a p.p.č. 5417 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a vlastníkem p.p.č. 5416 a p.p.č. 5417 v k.ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Město Varnsdorf,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vypracování geometrického plánu na zaměření stavby.

 

29.  Ukončit nájemní smlouvu č. 19/04/1 na pronájem p.p.č. 3266 a p.p.č. 3268 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2008 dle žádosti nájemce.

 

30.  Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 1.000 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Ing. K. B. za cenu 5.000,- Kč/rok na dobu 3 roky za účelem výstavby 20 řadových garáží.

 

31.  Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s panem Ing. K. B. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:

-          kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,

-          budoucí kupující nejpozději do 1 roku do podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,

-          budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,

-          kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace, nejpozději však do   3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

 

32.  Ukončit NS č. 41/2005 na pronájem části p.p.č. 87/12 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2008.

 

33.  Nepronajmout část p.p.č. 2424/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

34.  Uzavřít dodatek k NS č. 38/1993 na pronájem p.p.č. 34/8 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že nájemce bude jen paní B. Š..

 

35.  Uzavřít dodatek k NS č. 50/1993 na pronájem p.p.č. 34/28 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že nájemce bude jen paní M. M..

 

36.  Uzavřít dodatek k NS č. 52/1993 na pronájem p.p.č. 34/30 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že nájemce bude jen paní A. K..

 

37.  Uzavřít dodatek k NS č. 57/1993 na pronájem p.p.č. 34/24 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že nájemce bude jen paní Š. E..

 

38.  Ukončit NS č. 98/1997 na pronájem části p.p.č. 2432/2 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2007.

 

39.  Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 2432/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

40.  Pronajmout p.p.č. 3347/1 o výměře 413 m2 a část p.p.č. 3345 o výměře 87 m2 vše v k.ú. Varnsdorf paní E. J. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

 

41.  Pronajmout část p.p.č. 6353/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Varnsdorf paní R. M. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

42.  Pronajmout p.p.č. 5827/2 v k.ú. Varnsdorf panu J. D. na dobu neurčitou,  za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok o výměře 500 m2 a část za účelem sekání trávy o výměře 1.011 m2 za cenu 0,20  Kč/m2/rok.

 

43.  Souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro pana O. D. na ul. Západní u bazénu ve Varnsdorfu s tím, že žadatel uhradí 50% nákladů spojených se zřízením vyhrazeného parkovacího místa.

 

44.  Nevymáhat směnku proti M. H. v částce 36.000,- Kč z důvodu provedení oprav.

 

45.  Souhlasit s umístěním odkládací poštovní schránky České pošty, s.p. Varnsdorf na p.p.č. 3311/5  v k.ú. Varnsdorf.

 

46.  Pronajmout byt v DPS č.p. 3307/2, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. N..

 

47.  Podat k soudu žalobu na pana J. H. ve věci dlužného nájemného za pronájem restauračního zařízení ve sportovní hale a občerstvení na plaveckém bazénu.

 

48.  Doporučit ZM uvolnit částku 200.000,- Kč Městské policii Varnsdorf na Městský kamerový dohlížecí systém v rámci rozpočtové změny.

 

49.  Nepovolit pořádání prodejních trhů ve městě Varnsdorf panu V. Ch..

 

50.  Poskytnout TJ KČT Česká Lípa, Děčínská 1414 příspěvek ve výši 10.000,- Kč na pořádání srazu celostátních turistů ve Varnsdorfu.

 

51.  Souhlasit s přerušením činnosti školních družin ve Varnsdorfu v době školních prázdnin v případě, že se ze všech škol přihlásí méně než 10 dětí za podmínek dle předloženého návrhu.

 

52.  Poskytnout finanční příspěvky v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 32/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

 

2.      Vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti dle předloženého návrhu.

 

3.      Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

 

4.      Doplnění programu XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:

3.02 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za rok 2007

3.03 Návrh na schválení úhrady poměrné části nákladů na zpracování žádosti o dotaci na výstavbu vodovodů a kanalizací

 

Usnesení č. 33/2008

Rada města rozhodla jmenovat:.

1.      Ing. I. M. do funkce ředitelky Městské knihovny Varnsdorf, Legií 2574, příspěvková organizace s účinnosti od 1. 4. 2008 nejdéle po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené stávající ředitelky Mgr. V. M. s tím, že po jejím návratu se Ing. I. M. vrátí do své původní funkce ekonomky výše jmenované organizace.

 

 

Usnesení č. 34/2008

Rada města rozhodla vzít na vědomí:.

1.      Z titulu funkce zřizovatele Zprávu o ověření účetní uzávěrky příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf.

 

2.      Nesouhlas pana J. D. s neprodloužením nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě č.p. 1285, ul. Dopravní, Varnsdorf s tím, že Město Varnsdorf bude pokračovat dál v zahájeném soudním řízení ve věci navrácení bytu městu.

 

3.      Informaci o odstranění 14 vývěsních skříněk na p.p.č. 2562 a p.p.č. 2564 k.ú. Varnsdorf.

 

Usnesení č. 35/2008

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 19/2008/26 ze dne 21. 2. 2008.

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                         František Dlask

starosta města                                                                             místostarosta