Usnesení z 33. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 31.01.2024 od 16:00 hod. v kanceláři starosty města 


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti
2. Diskuse
3. Závěr

 

1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení 
Usnesení č. 40/2024
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 190/2021 ze dne 29.04.2021.


Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu souboru věcí ze dne 19.01.2010 mezi městem Varnsdorf a společností Teplárna Varnsdorf a.s.
Usnesení č. 41/2024
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu souboru věcí uzavřené dne 19.01.2010 mezi městem Varnsdorf a společností Teplárna Varnsdorf a.s., IČO 27331041, dle předloženého návrhu.


Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění hotovostního zabezpečení odstranění poruch a havárií horkovodu CZT Varnsdorf 
Usnesení č. 42/2024
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění hotovostního zabezpečení odstranění poruch a havárií horkovodu CZT Varnsdorf se společností PZ MONT s.r.o., Nad Údolím 700, 463 12 Liberec XXV-Vesec, IČO 28727100, dle předloženého návrhu. 


2. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Závěr

 


Jan Šimek                                                  Jiří Sucharda
starosta města                                          1. místostarosta města