Usnesení z 32. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 6. 3. 2008 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Stanovení závazných ukazatelů na rok 2008 a schválení odpisových plánů na rok 2008 pro příspěvkové organizace

b)      Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 příspěvkových organizací mateřské školy

c)      Návrh na odpis pohledávek

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Výjimka z počtu žáků v Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821

b)      Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

c)      Jmenování do funkce člena Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství

d)      Žádost o poskytnutí náhradního ubytování

e)      Program na zasedání ZM

 

 

Usnesení č. 26/2008

Rada města rozhodla:

1.      Z titulu funkce zřizovatele o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 pro PO mateřské školy dle předloženého návrhu.

 

2.      Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 7187 v k.ú. Varnsdorf.

 

3.      Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 3619, p.p.č. 3620, p.p.č. 3621 v k.ú. Varnsdorf.

 

4.      Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 641, p.p.č. 642, p.p.č. 646 v k.ú. Studánka.

 

5.      Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 641, p.p.č. 642, p.p.č. 646 v k.ú. Studánka dle stávajícího užívání.

 

6.      Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 245/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

7.      Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 245/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

8.      Zadat zpracování geometrického plánu na zaměření cesty na p.p.č. 245/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

9.      Zveřejnit záměr převést p.p.č. 7486 v k.ú. Varnsdorf.

 

10.  Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 7486 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

 

11.  Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2563/4 a část p.p.č. 2562 v k.ú. Varnsdorf.

 

12.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5008/2, p.p.č. 5021/8 a p.p.č. 5021/9 v k.ú. Varnsdorf.

 

13.  Doporučit jednat o směně pozemků p.p.č. 5008/2, p.p.č. 5021/8 a p.p.č. 5021/9 v k.ú. Varnsdorf.

 

14.  Zveřejnit záměr převést části p.p.č. 3638/5 a část p.p.č. 3646/4 v k.ú. Varnsdorf.

 

15.  Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 3638/5 a části p.p.č. 3646/4 v k.ú. Varnsdorf.

 

16.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 1872 a p.p.č. 1956/9 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

17.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního vedení MTS po části p.p.č. 989/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 401,- Kč splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

18.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 1226/1 a p.p.č. 1234 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu 800,- Kč splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

19.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 5994/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

20.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění přeložky podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 5994/1 v k.ú. Varnsdorf včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 100,- Kč/bm, upravenou po předložení geometrického plánu na zaměření stavby po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

21.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4306/53 v k.ú. Varnsdorf.

 

22.  Souhlasit s vybudováním a provozováním komunikačního zařízení pro bezdrátové připojení a přístup k Internetu Sdružením Interdata Rumburk (Ing. R. A.) a uzavřít smlouvu o umístění zařízení ve výši 100,- Kč/rok za podmínky bezplatného připojení a poskytování internetového připojení pro Městské divadlo Varnsdorf.

 

23.  Souhlasit s uložením sdělovacího kabelu Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na p.p.č. 989/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

24.  Vyhlásit výběrové řízení na převod objektu občanské vybavenosti č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č. 2530/1 a p.p.č. 2530/4 vše v k.ú. Varnsdorf s termínem odevzdání nabídek do               30. 4. 2008 do 12:00 hod.. Hodnotícími kritérii pro výběr nejvhodnějších nabídek budou cena (minimální cena 2 mil. Kč) a investiční záměr. Na objektu bude dále zřízeno předkupní právo města Varnsdorf ve výši kupní ceny schválené při prodeji ZM na dobu 10-ti let.

 

25.  Souhlasit s ukončením nájemní smlouvy uzavřené s ČR – MV dne 27. 2. 2001 na nebytové prostory v č.p. 2939 ve 2. NP dohodou k 29. 2. 2008. 

 

26.  Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 2970/72, ul. Lesní, Varnsdorf paní M. K..

 

27.  Povolit výjimku z počtu žáků v Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

 

28.  Souhlasit se stanovením místa, termínu a doby podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/09 dle předloženého návrhu.

 

29.  Vyhovět žádosti pana J. M., předsedy představenstva SBDO Průkopník o poskytnutí náhradního ubytování v městské ubytovně ul. T. G. Masaryka 2470, Varnsdorf  pro dva soudní případy ve věci vyklizení bytu.

 

 

Usnesení č. 27/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele závazné ukazatele na rok 2008 a odpisové plány na rok 2008 pro PO mateřské školy, základní školy, školní jídelny, Městská knihovna Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf a Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

2.      Odpis pohledávek v celkové výši 3.976,- Kč dle předloženého návrhu.

 

3.      Program na XIV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 27. 3. 2008 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3.      Různé

a) Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2007

4.      Zprávy výborů ZM

5.      Převody majetku města

6.      Finanční záležitosti

7.      Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8.      Závěr

 

 

Usnesení č. 28/2008

Rada města rozhodla stanovit:

1.      Nájemné v nebytových prostorech č.p. 2970 ve Varnsdorfu na 500,- Kč/m2/rok s účinností  od 1. 4. 2008.

 

 

Usnesení č. 29/2008

Rada města rozhodla jmenovat:.

1.      Paní E. N. do funkce člena Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství na volební období 2006 – 2010.

 

 

Usnesení č. 30/2008

Rada města rozhodla nezrušit:.

1.      Usnesení RM č. 5/2008/46 ze dne 24. 1. 2008.

 

Ing. Josef Poláček                                                                          František Dlask

starosta města                                                                              místostarosta