Usnesení z 32. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 25.02.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Žádost o schválení aktualizace „Střednědobé strategie prevence kriminality města Varnsdorf na období 2016 – 2020“
2.02 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2016
2.03 Návrh na odvolání a jmenování člena do komise
2.04 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+3 v domě č. p. 3023/42, ul. Kmochova ve Varnsdorfu
Usnesení č. 61/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3023/42, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu M. Š. a paní V.H. na dobu určitou do 31.03.2017.
 

Žádost o pronájem garsoniéry v DPS
Usnesení č. 62/2016
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 3321/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a V. K. na dobu určitou do 31.03.2017 dle předloženého návrhu.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 63/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3611 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 64/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3611 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 4925 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 65/2016/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4925 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 65/2016/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 4925 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu žadatele.


Žádost pronájem p. p. č. 926, p. p. č. 925, p. p. č. 922, p. p. č. 919, p. p. č. 921, p. p. č. 920 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 66/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr propachtovat p. p. č. 926, p. p. č. 925, p. p. č. 922, p. p. č. 919, p. p. č. 921, p. p. č. 920 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Návrh na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky: část p. p. č. 6258/13, část p. p. č. 6258/12 a část p. p. č. 6259 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 67/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6258/13 – zastavěnou plochu, zbořeniště, část p. p. č. 6258/12 – zastavěnou plochu, zbořeniště a část p. p. č. 6259 – zahradu o celkové výměře 250 m2 panu Ing. K. B. za cenu 9.000 Kč na dobu určitou 2 roky za účelem výstavby 9 řadových garáží.

a dále

Usnesení č. 67/2016/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část p. p. č. 6258/13 – zastavěná plocha, zbořeniště, na část p. p. č. 6258/12 – zastavěná plocha, zbořeniště a na část p. p. č. 6259 – zahrada o celkové výměře 250 m2 s Ing. K. B. za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho měsíce od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí staveb garáží.


Narovnání majetkových vztahů – posunuté garáže
Usnesení č. 68/2016/1
Rada města rozhodla vydat souhlasné prohlášení s přestavkem garáže na části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf manželům K., vlastníkům garáže na p. p. č. 4369/98 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 68/2016/2
Rada města rozhodla vydat souhlasné prohlášení s přestavkem garáže na části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf manželům R., vlastníkům garáže na p. p. č. 4369/96 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 68/2016/3
Rada města rozhodla vydat souhlasné prohlášení s přestavkem garáže na části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf paní J., vlastníkovi garáže na p. p. č. 4369/35 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o ukončení pronájmu a následný pronájem p. p. č. 5768 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 69/2016/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 06/2015 k 29.02.2016.

a dále

Usnesení č. 69/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 5768 - zahradu o výměře 1.542 m2 v k. ú. Varnsdorf panu L. G. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.


Žádost o pronájem části p. p. č. 6455/1 a části p. p. č. 6454 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 70/2016
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6455/1 - zahradu o výměře 816 m2a část p. p. č. 6454 – zastavěnou plochu o výměře 166 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům P. a H. Ch. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 71/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelové přípojky NN na části p. p. č. 7530v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Uzavření smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury
Usnesení č. 72/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury uzavřené mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. a městem Varnsdorf.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu – parkovací stání 5. etapa“
Usnesení č. 73/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu – parkovací stání 5. etapa“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 73/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. na akci „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu – parkovací stání 5. etapa“ za cenu 345.000 Kč bez DPH.


Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova (změna dispozice)
Usnesení č. 74/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci na „Rekonstrukci hrádku – hlavní budova – SO 01 – změna dispozice 1. NP“ s firmou V&M Liberec s. r. o., IČ 47282525, za cenu 197.300 Kč bez DPH + autorský dozor.


Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova (interiér)
Usnesení č. 75/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci interiéru objektu Hrádek 1. NP s Ing. arch. Ludmilou Pražákovou, IČ 44586272, za cenu 57.000 Kč bez DPH + autorský dozor.


Uzavření dodatku č. 1 k SoD Zajištění čistoty města
Usnesení č. 76/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – Zajištění čistoty města ze dne 31.12.2007 uzavřené mezi firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. a městem Varnsdorf.


Uzavření dodatku č. 1 k SoD Zajištění běžné údržby
Usnesení č. 77/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – Zajištění běžné údržby ze dne 31.12.2007 uzavřené mezi firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. a městem Varnsdorf.


2. Různé

2.01 Žádost o schválení aktualizace „Střednědobé strategie prevence kriminality města Varnsdorf na období 2016 – 2020“
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


2.02 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2016
Usnesení č. 78/2016
Rada města rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2016 dle předloženého návrhu dotační pracovní komise a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou tohoto usnesení.


2.03 Návrh na odvolání a jmenování člena do komise
Usnesení č. 79/2016/1
Rada města rozhodla odvolat z Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS) npor. Bc. Miroslava Truhláře do konce volebního období 2014 – 2018 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 79/2016/2
Rada města rozhodla jmenovat do Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS) pprap. Mgr. Miloslava Hraběte do funkce člena s účinností od 01.03.2016 na období 2014 – 2018.


2.04 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 80/2016
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Žádost o schválení finanční výpomoci na projekt 200 let Vincenze Pilze
3.02 Odměny členům výborů ZM a komisí RM (nečlenům ZM)


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr


Ing. Stanislav Horáček                                                                               Josef Hambálek
starosta města                                                                                          místostarosta města