Usnesení z 32. schůze Rady města Varnsdorf,


, která se konala dne 22.03.2012 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
_________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
2. Různé
a) Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu
b) Návrh organizační změny a úsporných opatření na Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650
c) Zpráva o vyúčtování příspěvků z Grantového programu 2011 – uzavření Grantového programu pro rok 2011
d) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2012
e) Zpráva o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf – uzavření programu podpory roku 2011
f) Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2012
g) Organizační řád Městského úřadu Varnsdorf
h) Odvolání + jmenování člena komise
i) Prodloužení jmenování ředitele Městského divadla Varnsdorf
j) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
k) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
l) Žádost o schválení veřejné hudební produkce
m) Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 100/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 3321/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní V. M.

Žádost o pronájem obecního bytu 1+1
Usnesení č. 101/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/58, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. V. na dobu určitou do 30.04.2013. 1. náhradník je J. S. 2. náhradník je paní D. Š.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy obecního bytu
Usnesení č. 102/2012
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2761/19, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní I. B. na dobu určitou do 30.06.2012.

Žádost pana T. Jakoubka o pronájem obecního bytu 1+3 pro paní J. Kubrovou
Usnesení č. 103/2012/1
Rada města rozhodla nepronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní J. K.

a dále:

Usnesení č. 103/2012/2
Rada města rozhodla vyřadit žádost o pronájem obecního bytu ze seznamu žadatelů evidovaném při MěÚ - Varnsdorf paní J. K. z důvodu, že žádost již nesplňuje podmínky Pravidel o pronájmu obecních bytů fyzickým osobám schválená Radou města Varnsdorf usnesením č. 76/2009/1 dne 03.09.2009.

Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy obecního bytu v DPS paní Z. H.
Usnesení č. 104/2012
Rada města rozhodla uzavřít novou smlouvu na pronájem garsoniéry v DPS č. p. 2970/6, ul. Lesní ve Varnsdorfu s paní Z. H. na dobu určitou do 30.06.2012.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy obecního bytu
Usnesení č. 105/2012
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu s panem L. V. na dobu určitou do 31.12.2012 dle předloženého návrhu.

Návrh pana Ing. J. Š. na stanovení výše nájemného v obecních bytech ve Varnsdorfu
Usnesení č. 106/2012
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti ve věci navýšení nájemného v obecních bytech ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu pana Ing. J. Š.

b) Majetkové záležitosti

Užívací práva v č. p. 1260
Usnesení č. 107/2012/1
Rada města rozhodla ukončit dohodou nájemní smlouvu ze dne 24.08.2009 na nebytové prostory v č. p. 1260 s REGIA a. s. ke dni 26.1.2012.

a dále:

Usnesení č. 107/2012/2
Rada města rozhodla souhlasit s uzavřením nové nájemní smlouvy mezi Městskou knihovnou Varnsdorf a REGIA a. s., IČ 44567995 za účelem provozování MIC s platností od 27.01.2012 na dobu neurčitou.

a dále:

Usnesení č. 107/2012/3
Rada města rozhodla ukončit dohodou nájemní smlouvu ze dne 29.6.2009 na nebytové prostory v č. p. 1260, včetně dodatku č. 1 ze dne 19.12.2011 s Domem dětí a mládeže.

a dále:

Usnesení č. 107/2012/4
Rada města rozhodla souhlasit s uzavřením nové nájemní smlouvy mezi Městskou knihovnou Varnsdorf a Domem dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, IČ 71192174 za účelem provozování DDM s platností od 27.01.2012 na dobu neurčitou.

Povolení k napojení BTS na střeše č. p. 2741 na optickou síť Telefónicy O2
Usnesení č. 108/2012
Rada města rozhodla souhlasit s napojením BTS na střeše bytového domu č. p. 2741 na optickou síť Telefónicy O2 Czech Republic, a. s.

Souhlas pro PO Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926 s přidělením veřejné zakázky
Usnesení č. 109/2012
Rada města rozhodla souhlasit s uzavřením smlouvy o dodávce konvektomatu dle nabídky z 16.3.2012 mezi PO Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926 a firmou SEP spol. s r. o., Teplická 109, Děčín, IČ 40233944, za cenu 328.656 Kč.2. Různé

a) Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2012
Usnesení č. 110/2012
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2012 dle předloženého návrhu.

b) Návrh organizační změny a úsporných opatření na Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650
Usnesení č. 111/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí plánovanou reorganizaci umístění tříd 2. stupně Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvková organizace dle předloženého návrhu vedení školy, která nastane k 01.09.2012.

c) Zpráva o vyúčtování příspěvků z Grantového programu 2011 - uzavření Grantového programu pro rok 2011
Usnesení č. 112/2012/1
Rada města rozhodla souhlasit s navrženým opatřením pro subjekty, které nesplnily podmínky Smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku v roce 2011 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 112/2012/2
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o vyúčtování Grantového programu 2011 a uzavírá Grantový program pro rok 2011.

d) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2012
Usnesení č. 113/2012
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvky v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2012 dle předloženého návrhu grantové pracovní komise.

e) Zpráva o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf – uzavření programu podpory roku 2011
Usnesení č. 114/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí Závěrečnou zprávu o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 2011 a doporučuje ZM souhlasit s navrženými opatřeními.

f) Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2012
Usnesení č. 115/2012
Rada města rozhodla doporučit ZM schválit finanční příspěvky pro rok 2012 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadatelům dle pozměněného návrhu v hodnotícím protokolu.

g) Organizační řád Městského úřadu Varnsdorf
Usnesení č. 116/2012
Rada města rozhodla schválit Organizační řád Městského úřadu Varnsdorf, platný od 01.04.2012.

h) Odvolání + jmenování člena komise
Usnesení č. 117/2012/1
Rada města rozhodla odvolat paní A. S. z funkce tajemnice Sociální komise – doplňková péče do konce volebního období 2010 – 2014.

a dále:

Usnesení č. 117/2012/2
Rada města rozhodla jmenovat paní J. D., DiS. Do funkce tajemnice Sociální komise – doplňková péče volebního období 2010 – 2014. 

i) Prodloužení jmenování ředitele Městského divadla Varnsdorf
Usnesení č. 118/2012
Rada města rozhodla prodloužit jmenování pana PhDr. M. M. ve funkci ředitele Městského divadla Varnsdorf, příspěvková organizace s účinností od 01.04.2012 po dobu vykonávání veřejné funkce starosty M. L.

j) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 119/2012
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.

k) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 120/2012
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.

l) Žádost o schválení veřejné hudební produkce
Usnesení č. 121/2012
Rada města rozhodla schválit konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rampušačka – městská akce“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.

m) Doplnění program na zasedání ZM
Usnesení č. 122/2012
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2011
5.02 Zpráva o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf – uzavření programu podpory roku 2011
5.03 Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2012
5.04 Nemocnice Varnsdorf - schválení přijetí kontokorentního úvěru a ručitelského prohlášení
5.05 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do Výzvy na podporu volnočasové integrace pro rok 2012 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR)


3. Diskuse

4. Závěr

Martin Louka                                                                                                  Karel Dubský
starosta města                                                                                              místostarosta