Usnesení z 31. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 15. 1. 2004 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Finanční záležitosti
a) Návrh na odpis pohledávky pana M. Jirouta
b) Návrh „Směrnice o cestovních náhradách“
c) Zpráva o roční řádné inventarizaci
3. Různé
a) Výpověď smlouvy o dílo na zajištění provozu a běžné údržby městského hřbitova
b) Žádost Roberta Helvicha, vydavatelství multimédia, Hradec Králové o použití městského znaku
c) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti
d) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům přestupkové komise
e) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
f) Návrh na vyplacení finančního příspěvku panu MUDr. Janu Pospíchalovi
g) Návrh na vyplacení finančního příspěvku Martinu Pohorskému
h) Doporučení ZM schválení uzavření smlouvy o plnění závazků veřejné služby – zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Varnsdorfu pro rok 2004
i) Návrh programu XIV. zasedání ZM
4. Zpráva o kontrole plnění usnesení RM

Usnesení č. 1/2004
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2740/41, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům P. a P. Klugovým na dobu určitou do 31. 12. 2004. 

2. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2290/A, ul. Prašná, Varnsdorf panu P. Tomancovi na dobu určitou po dobu výkonu zaměstnání u OO PČR ve Varnsdorfu.

3. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2761/29, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně M. Vlčkové na dobu určitou do 31. 12. 2004 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf.

4. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 2741/39, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům M. a K. Maštrlovým za podmínky navrácení bytu 1+2 v č.p. 2014, ul. Edisonova, Varnsdorf.

5. Pronajmout garsoniéry v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní V. Soukalové.

6. Prodloužit nájemní smlouvu č. 30/1996/1 do 31. 3. 2004. 

7. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5197 v k.ú. Varnsdorf.

8. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 2591/2 a p.p.č. 2546 v k.ú. Varnsdorf.

9. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 512/2 v k.ú. Varnsdorf.

10. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 7187 v k.ú. Varnsdorf.

11. Nezveřejnit záměr převést část pozemku p.č. 5374 v k.ú. Varnsdorf.

12. Pronajmout část p.p.č. 5540/1 o výměře 1283 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP – p.p.č. 5540/11 v k.ú. Varnsdorf) paní Janě Králíčkové za účelem stavby RD dle Vyhlášky města č. 18/1993.

13. Pronajmout část p.p.č. 5540/1 o výměře 1265 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP – p.p.č. 5540/10 v k.ú. Varnsdorf) manželům Alešovi a Marice Podroužkovým za účelem stavby RD dle Vyhlášky města č. 18/1993.

14. Pronajmout část p.p.č. 5540/1 o výměře 1306 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP – p.p.č. 5540/9 v k.ú. Varnsdorf) manželům Ing. Rudolfu a Janě Bielovičovým za účelem stavby RD dle Vyhlášky města č. 18/1993.

15. Pronajmout část p.p.č. 5540/1 o výměře 1306 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP – p.p.č. 5540/7 v k.ú. Varnsdorf) manželům Miroslavu a Zdeňce Myšákovým za účelem stavby RD dle Vyhlášky města č. 18/1993.

16. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 3750/1 v k.ú. Varnsdorf.

17. Ukončit nájemní smlouvu č. 35/2003 na pronájem části p.p.č. 3096/1 v k.ú. Varnsdorf k 31. 12. 2003 dle žádosti nájemce.

18. Ukončit nájemní smlouvu č. 143/2000 na pronájem p.p.č. 5283 v k.ú. Varnsdorf k 31. 12. 2003 dle žádosti nájemce.

19. Vypovědět nájemní smlouvu č. 25/2001 na pronájem části p.p.č. 3570/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

20. Vypovědět nájemní smlouvu č. 87/1998 na pronájem části p.p.č. 3381/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

21. Vypovědět nájemní smlouvu č. 120/2000 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

22. Vypovědět nájemní smlouvu č. 159/1997 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

23. Vypovědět nájemní smlouvu č. 29/1996 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

24. Vypovědět nájemní smlouvu č. 70/1997 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

25. Vypovědět nájemní smlouvu č. 30/1996 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

26. Vypovědět nájemní smlouvu č. 31/1996 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

27. Vypovědět nájemní smlouvu č. 92/2001 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

28. Vypovědět nájemní smlouvu č. 64/1995 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

29. Vypovědět nájemní smlouvu č. 28/1996 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

30. Vypovědět nájemní smlouvu č. 14/1997 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

31. Vypovědět nájemní smlouvu č. 34/1996 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

32. Vypovědět nájemní smlouvu č. 27/1996 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

33. Vypovědět nájemní smlouvu č. 45/1999 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

34. Vypovědět nájemní smlouvu č. 52/1996 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

35. Vypovědět nájemní smlouvu č. 10/1997 na pronájem části p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy.

36. Nezveřejnit záměr převést pozemek p.č. 3638/13 v k.ú. Varnsdorf.

37. Uzavřít novou nájemní smlouvu na část nebytových prostorů v č.p. 2574, ul. Legií, Varnsdorf s Městskou knihovnou Děčín na dobu neurčitou za nájemné ve výši 21.600,- Kč/rok a úhradu energií.

38. Pronajmout vývěsní skříňku na p.č. 3022/3 v k.ú. Varnsdorf firmě s.r.o. ALFA FINOSA Děčín na dobu neurčitou za 5.000,- Kč/rok.

39. Odepsat pohledávku pana M. Jirouta v částce 17.284,- Kč.

40. Vypovědět smlouvu o dílo na zajištění provozu a běžné údržby městského hřbitova uzavřenou s TSmV s.r.o., Varnsdorf k 31. 1. 2004. 

41. Povolit bezplatné použití znaku města Varnsdorf panu R. Helvichovi, vydavatelství multimédia, Hradec Králové pro umístění do brožury města Varnsdorf dle žádosti ze dne 4. 12. 2003. 

42. Doporučit ZM schválit uzavření smlouvy o plnění závazků veřejné služby - zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Varnsdorfu pro rok 2004. 

43. Akceptovat usnesení ZM č. 47/2003/9 z 18. 12. 2003: „ZM rozhodlo doporučit RM vyjmout ze „Záměru koncepce optimalizace školství ve Varnsdorfu“ záměr neprovést zápis do prvních tříd 2004 – 2005 pro ZŠ Střelecká a přechod žáků z pátých tříd na druhý stupeň ZŠ Střelecká 2004 – 2005.“

Usnesení č. 2/2004
Rada města rozhodla schválit:
1. Směrnice o cestovních náhradách dle předloženého návrhu.

2. Vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.

3. Vyplacení finančního příspěvku členům přestupkové komise dle návrhu tajemníka MěÚ.

4. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.

5. Vyplacení finančního příspěvku panu MUDr. Janu Pospíchalovi dle návrhu tajemníka MěÚ.

6. Program XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 29. 1. 2004 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:

  1. Převody majetku města
  2. Finanční záležitosti
  3. Různé

a) Návrh OZV č. 1/2004 o změně OZV č. 5/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
b) Smlouva o plnění závazků veřejné služby – zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Varnsdorfu pro rok 2004
c) Zpráva kontrolního výboru ve věci materiálu k rekonstrukci objektu č.p. 512 - ZUŠ

  1. Zpráva o činnosti RM a kontrole plnění usnesení ZM
  2. Diskuse
  3. Interpelace členů ZM
  4. Závěr

Usnesení č. 3/2004
Rada města rozhodla stanovit:
1. Cenu pro prodej domu č.p. 1329 se st.p.č. 2512 a p.p.č. 2513 v k.ú. Varnsdorf ve výši 800.000,- Kč.

2. Cenu pro prodej domu č.p. 489 se st.p.č. 55 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.800.000,- Kč.

3. Cenu pro prodej domu č.p. 2170 se st.p.č. 3086, st.p.č. 3088/2 a p.p.č. 3088/1 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.200.000,- Kč.

4. Cenu pro prodej domu č.p. 1040 se st.p.č. 6631, p.p.č. 6632 a p.p.č. 6633/1 v k.ú. Varnsdorf ve výši 600.000,- Kč.

Usnesení č. 4/2004
Rada města rozhodla vydat:
1. Nařízení obce č. 1/2004 o změně vyhlášky č. 35/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf.

Usnesení č. 5/2004
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Průběžnou zprávu vedoucí FO MěÚ o probíhající roční inventarizaci dle předloženého návrhu.

2. Zprávu místostarostky města o kontrole plnění usnesení RM.

Usnesení č. 6/2004
Rada města rozhodla uložit:
1. OSMI MěÚ zpracovat zastavovací studii na p.p.č. 7187 v k.ú. Varnsdorf.

2. OŽP MěÚ prověřit využívání studní na p.p.č. 7187 v k.ú. Varnsdorf.

3. OSMI MěÚ realizaci projektu zpoplatnění parkovacích míst parkovacími automaty na místních komunikacích v k.ú. Varnsdorf.