Usnesení z 31. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 21. 2. 2008 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

Rada města projednala:

1.      Převody majetku města

2.      Různé

a)      Pojmenování nové ulice ve Varnsdorfu

b)      Rezignaci na předsedu Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci

c)      Cenu tepla pro druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2008

d)      Doplnění programu ZM

 

 

Usnesení č. 19/2008

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2739/41, ul. Edisonova, Varnsdorf panu J. K. na dobu určitou do 28. 2. 2009 za podmínky navrácení bytu v domě č.p. 3300/22, ul. Kostelní ve Varnsdorfu.

 

2.      Pronajmout náhradní byt 1+2 v domě č.p. 2740/54, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní B. H.. Náhradníkem na pronájem tohoto bytu: paní Mgr. B. na dobu určitou po dobu výkonu povolání učitele ve Varnsdorfu.

 

3.      Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 2741/61, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní L. M. a panu J. H. na dobu určitou do 28. 2. 2009.

 

4.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/17, ul. Nemocniční, Varnsdorfu panu P. G. na dobu určitou do 28. 2. 2009.

 

5.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/43, ul. Kovářská, Varnsdorf  paní M. B. do 31. 3. 2009.

 

6.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3014/33, ul. K. Světlé, Varnsdorf sl. K. B. do 31. 3. 2009.

 

7.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/16, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní J. Č. do 31. 3. 2009.

 

8.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p 2739/3, ul. Edisonova, Varnsdorfu sl. M. N. do 31. 3. 2009.

 

9.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/9, ul. Kovářská, Varnsdorf  paní A. P. do 31. 3. 2009.

 

10.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/38, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu K. P. do 31. 3. 2009.

 

11.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763/36, ul. Kovářská, Varnsdorf paní J. S. do 31. 3. 2009.

 

12.  Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/8, ul. Kovářská, Varnsdorf  manželům I. a   J. Š. do 31. 3. 2009.

 

13.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/18, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům O. a I. B. do 31. 3. 2009.

 

14.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2763/8, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. M. do 30. 6. 2008.

 

15.  Nepodat k soudu žalobu o vyklizení městského bytu po skončení nájmu proti panu M. J..

 

16.  Domáhat na státu náhradu škody, která městu Varnsdorf vznikla  nesprávným postupem soudu ve věci výpovědi z nájmu bytu panu L. H..

 

17.  Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v domě č.p. 736/1, ul. Karlova, Varnsdorf s paní J. P. na dobu určitou do 30. 4. 2008.

 

18.  Vypovědět nájem bytu 1+1 v domě č.p. 2739/64, ul. Edisonova, Varnsdorf panu P. S. z důvodu neschváleného podnájmu bytu.

 

19.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního vedení MTS po části p.p.č. 5539 a p.p.č. 4368 vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 577,- Kč splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

20.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství na části p.p.č. 1457 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy a údržby zařízení (v rozsahu dle vypracovaného geometrického plánu) mezi městem Varnsdorf (povinný) a SČP a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 30,- Kč/bm splatnou do 30-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí SČP a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

21.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 3287/35 a p.p.č. 3287/32 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu 500,- Kč po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

22.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění kanalizační přípojky pro č.p. 3256 v k.ú. Varnsdorf po části p.p.č. 7702/2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3964-261/2007), včetně práva vstupu za účelem opravy a údržby přípojky mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky č.p. 3256 ve Varnsdorfu, (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí manželé K..

 

23.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění kanalizační přípojky pro č.p. 2350 v k. Varnsdorf po části p.p.č. 7702/2 a části p.p.č. 7702/4 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3856-53/2007), včetně práva vstupu za účelem opravy a údržby přípojky mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky č.p. 2350 ve Varnsdorfu, (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí manželé J..

 

24.  Uzavřít dohodu o zrušení věcného břemene na p.p.č. 5475/1 pro vlastníky p.p.č. 5475/2 a p.p.č. 5476 v k.ú. Varnsdorf.

 

25.  Pronajmout část p.p.č. 1954/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 420 m2 paní D. Z. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady  za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

26.  Pronajmout p.p.č. 3347/1 o výměře 413 m2 a část p.p.č. 3345 výměře 82 m2 vše v k.ú. Varnsdorf paní E. J. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

27.  Pronajmout p.p.č. 1120/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 381 m2 paní A. Z. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

28.  Ukončit NS č. 21/2005 na pronájem části p.p.č. 4366 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 29. 2. 2008.

 

29.  Ukončit NS č. 23/2006 na pronájem p.p.č. 70/1 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 1. 2008.

 

30.  Ukončit NS č. 04/2006 na pronájem části p.p.č. 5509 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31.12. 2007.

 

31.  Ukončit NS č. 58/2004 na pronájem části p.p.č. 6669 a části p.p.č. 6668 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2007.

 

32.  Uzavřít dodatek k NS č. 12/2003 na pronájem části p.p.č. 1775/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že plátcem nájemného bude paní M. H..

 

33.  Ukončit NS č. 2007/10006 na pronájem p.p.č. 7203 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 29. 2. 2008.

 

34.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3406/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

35.  Souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro paní M. K. na ul. Západní u domu č.p. 2738 ve Varnsdorfu s tím, že žadatelka uhradí 50% nákladů spojených se zřízením vyhrazeného parkovacího místa.

 

36.  Souhlasit s ukončením nájemní smlouvy uzavřené s ČR – MV dne 31. 5. 2002 na nebytové prostory v objektu garáží na p.p.č. 54 v k.ú. Varnsdorf dohodou ke dni 29. 2. 2008.

 

37.  Souhlasit s vybudováním datových rozvodů a rádiové přípojky občanským sdružením GAVANET Varnsdorf v bytovém domě č.p. 3307 ve Varnsdorfu za účelem přístupu do internetové sítě pro nájemníky domu.

 

38.  Pronajmout bytovou jednotku 1+KK v DPS č.p. 3321/10, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní V. P..

 

39.  Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 2970/31, ul. Lesní, Varnsdorf paní E. P..

 

40.  Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 22 v č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

41.  Pojmenovat ulici ve Varnsdorfu ulicí Pod Špičákem.

 

 

Usnesení č. 20/2008

Rada města rozhodla vzít na vědomí:.

1.      Přípis paní JUDr. Ruthové ze dne 7. 2. 2008 ve věci případu pana L. H..

 

2.      Zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31. 12. 2007.

 

 

Usnesení č. 21/2008

Rada města rozhodla pověřit:.

1.      Starostu města uzavřením smlouvy na zhotovení projektu rekonstrukce mostu v ul. Husova ve Varnsdorfu s firmou VANER s.r.o. Liberec s cenou díla 424.830,- Kč.

 

2.      Starostu města vypovědět smlouvu na dodávky el. energie s ČEZ Distribuce a.s..

 

3.      Starostu města uzavřením smlouvy na dodávky el. energie s CENTROPOL ENERGY a.s. Ústí nad Labem.

 

4.      Starostu města uzavřením smlouvy o dílo dle nabídky Ing. Arch. Fr. J. na zpracování urbanistické studie prostranství okolí věžičky za cenu 71.400,- Kč.

 

 

Usnesení č. 22/2008

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM  č. 5/2008/4 ze dne 24. 1. 2008.

 

 

Usnesení č. 23/2008

Rada města rozhodla odvolat:

1.      Paní E. H. z funkce předsedy Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci na vlastní žádost.

 

 

Usnesení č. 24/2008

Rada města rozhodla schválit:.

1.      Cenu tepla pro druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2008 dle návrhu společnosti Teplárna Varnsdorf, a.s..

 

2.      Doplnění programu XIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:

3.02 Návrh na uzavření smlouvy k poskytování sociální služby – Terénní program Varnsdorf.

 

Usnesení č. 25/2008

Rada města rozhodla uložit:.

1.      OSMI vypracování projektové dokumentace na rozšíření CZT v ulici Národní.

 

Ing. Josef Poláček                                                                         František Dlask

starosta města                                                                             místostarosta