Usnesení z 31. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 31. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 06.02.2020 od 14:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Žádost o schválení aktualizace „Bezpečnostní analýza města Varnsdorf 2019“
2.02 Odvolání člena redakční rady Hlasu severu
2.03 Návrh na odvolání a jmenování členů komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS)
2.04 Návrh na odvolání a jmenování členů komise pro posuzování veřejných zakázek
2.05 Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 pro MP a JSDH
2.06 Nabídka společnosti Krajská zdravotní a.s.
2.07 Pověření k jednání o zachování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku
2.08 Prohlášení Rady města Varnsdorf k nastalé situaci v oblasti zdravotnictví ve Šluknovském výběžku
2.09 Informace z komisí města
3. Diskuse
4. Závěr

 


1.01 Majetkové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 49/2020
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 13/2020 ze dne 23.01.2020.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005812/038, DC_ Studánka u Rumburku, II. etapa, nové kNN
Usnesení č. 50/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC_Studánka, II. etapa, nové kNN na části p. p. č. 234, 215, 199, 147, 502, 503, 427, 415, 506, 123, 509, 508, 505, 108 a 112 vše v k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 22.549 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Usnesení č. 51/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 3973 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a CETIN a.s., IČ 04084063 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Usnesení č. 52/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 512/4, 512/14 a 512/45 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a CETIN a.s., IČ 04084063 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Usnesení č. 53/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 1531/2 a 1532 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a CETIN a.s., IČ 04084063 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Usnesení č. 54/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 1600/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a CETIN a.s, IČ 04084063 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň
z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 55/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodu na části p. p. č. 2189/1 a p. p. č. 6553/2 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Návrh na uzavření Smlouvy na poradenské služby související s administrací projektu Sběrný dvůr města Varnsdorf
Usnesení č. 56/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy na poradenské služby související s administrací projektu Sběrný dvůr města Varnsdorf s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a. s., Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 60279524 za cenu 170.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení rozpočtu na rok 2020 Zastupitelstvem města.

 
Návrh na uzavření Smlouvy na poradenské služby související s administrací projektu Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf
Usnesení č. 57/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy na poradenské služby související s administrací projektu Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a. s., Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 60279524 za cenu 230.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení rozpočtu na rok 2020 Zastupitelstvem města.

 
Návrh na uzavření Smlouvy na poradenské služby související s administrací projektu Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 58/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy na poradenské služby související s administrací projektu Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a. s., Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 60279524 za cenu 110.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení rozpočtu na rok 2020 Zastupitelstvem města.


Souhlas se zahájením oprav bytových jednotek v č. p. 2764 ul. Žitavská ve Varnsdorfu
Usnesení č. 59/2020
Rada města rozhodla souhlasit s provedením oprav 2 bytových jednotek č. 21 a č. 23 v č. p. 2764 ul. Žitavská ve Varnsdorfu společností Regia, a. s., správa bytů, Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995.


Žádost o schválení zvláštního užívání veřejného prostranství mezi bývalou budovou Telecomu a ZŠ Edisonova
Usnesení č. 60/2020
Rada města souhlasí s umístěním provozu zábavných atrakcí v uvedené lokalitě mezi bývalou budovou Telecomu a ZŠ Edisonova a to v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  


Uzavření Smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Nádražní, U Nádraží“
Usnesení č. 61/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Nádražní, U Nádraží“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 30.06.2020 a celkovou cenou díla 644.200,45 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Uzavření Smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Tyršova“
Usnesení č. 62/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Tyršova“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 30.06.2020 a celkovou cenou díla  226.020,17 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Uzavření Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. Plavecká“
Usnesení č. 63/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení ul. Plavecká“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 30.06.2020 a celkovou cenou díla 618.017,40 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Uzavření Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení – propoj ul. Hřbitovní, Děčínská“
Usnesení č. 64/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení – propoj ul. Hřbitovní, Děčínská“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 30.06.2020 a celkovou cenou díla 168.737,24 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Uzavření Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení – propoj ul. Barvířská, Západní“
Usnesení č. 65/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení – propoj ul. Barvířská, Západní“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 30.06.2020 a celkovou cenou díla 152.309,02 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 25.09.2018
Usnesení č. 66/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 25.09.2018 se společností HS Occasion, s. r. o., Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 02796040, kterým se ruší organizace a administrativní zajištění zadávacího řízení na projekt „Mateřská škola Západní ul. Varnsdorf“.


2. Různé

2.01 Žádost o schválení aktualizace „Bezpečnostní analýza města Varnsdorf 2019“
Usnesení č. 67/2020
Rada města rozhodla schválit „Bezpečnostní analýzu města Varnsdorf 2019“.


2.02 Odvolání člena redakční rady Hlasu severu
Usnesení č. 68/2020
Rada města rozhodla odvolat pana PharmDr. Jindřicha Šmída z redakční rady Hlasu severu ke dni 29.02.2020.
 

2.03 Návrh na odvolání a jmenování členů komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS)
Usnesení č. 69/2020/1
Rada města rozhodla odvolat Mgr. Romanu Cupalovou z funkce předsedkyně komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS).

a dále

Usnesení č. 69/2020/2
Rada města rozhodla odvolat Bc. Václava Lacinu, DiS., z funkce tajemníka komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS).

a dále

Usnesení č. 69/2020/3
Rada města rozhodla odvolat Mgr. Miloslava Hraběte z funkce člena komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS).

a dále

Usnesení č. 69/2020/4
Rada města rozhodla jmenovat Bc. Václava Lacinu, DiS., do funkce předsedy komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS).

a dále

Usnesení č. 69/2020/5
Rada města rozhodla jmenovat Mgr. Karolínu Sajfertovou do funkce tajemnice komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS).

a dále

Usnesení č. 69/2020/6
Rada města rozhodla jmenovat prap. Jana Holuba do funkce člena komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS).


2.04 Návrh na odvolání a jmenování členů komise pro posuzování veřejných zakázek
Usnesení č. 70/2020/1
Rada města rozhodla odvolat Josefa Hambálka z funkce člena komise pro posuzování veřejných zakázek.

a dále

Usnesení č. 70/2020/2
Rada města rozhodla jmenovat Lenku Lankovou do funkce člena komise pro posuzování veřejných zakázek.


2.05 Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 pro MP a JSDH
Usnesení č. 71/2020
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Programu 2020 na podporu MP (Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků strážníků MP Varnsdorf) a JSDH (Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků členů JSDH Varnsdorf) a souhlasí se závazkem spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10 % z uznatelných nákladů akce/projektu za předpokladu schválení rozpočtu na rok 2020 Zastupitelstvem města.


2.06 Nabídka společnosti Krajská zdravotní a.s.
Usnesení č. 72/2020/1
Rada města bere na vědomí nabídku KZ a.s. ze dne 06.01.2020.

a dále

Usnesení č. 72/2020/2
Rada města doporučuje ZM vytvořit pracovní skupinu pro zpracování koncepce strategického rozvoje Nemocnice Varnsdorf p. o. do roku 2030.


2.07 Pověření k jednání o zachování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku
Usnesení č. 73/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města jednat ve spolupráci s ostatními starosty měst a obcí Šluknovského výběžku o možnostech zachování akutní zdravotní péče ve Šluknovském výběžku v důsledku aktuálního vývoje Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. v Rumburku.


2.08 Prohlášení Rady města Varnsdorf k nastalé situaci v oblasti zdravotnictví ve Šluknovském výběžku
Usnesení č. 74/2020
Rada města rozhodla schválit Prohlášení Rady města Varnsdorf k nastalé situaci v oblasti zdravotnictví ve Šluknovském výběžku ze dne 06.02.2020.


2.09 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 

 

ThMgr. Roland Solloch                                                                                    Jiří Sucharda 
starosta města                                                                                              místostarosta města