Usnesení z 31. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 10.02.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Žádost o splátkový kalendář
1.02 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Ceník služeb firmy EKO servis pro rok 2016
3.02 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2016
3.03 Návrh na zrušení redakční rady webových stránek města Varnsdorf
3.04 Informace z komisí města
3.05 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o splátkový kalendář
Usnesení č. 34/2016
Rada města Varnsdorf rozhodla schválit splátkový kalendář paní J. D. dle předloženého návrhu.


1.02 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 35/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím města Varnsdorf závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2016 dle pozměněného návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 36/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/46, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní I. K. do 28.02.2017. 1. náhradník paní N. J. do 31.12.2016. 2. náhradník pan Z. T. do 31.12.2016.


Žádost o pronájem bytů 1+2
Usnesení č. 37/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/12, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. P. na dobu určitou do 28.02.2017. 1. náhradník paní I. Z. do 28.02.2017. 2. náhradník paní K. S. do 30.06.2016.


Žádost o pronájem městské bytu pana R. V. a paní A. B.
Usnesení č. 38/2016
Rada města rozhodla nepronajmout městský byt panu R. V. a paní A. B. dle předloženého návrhu.


Návrh ve věci výpovědi nájmu obecního bytu z důvodu neschváleného podnájmu bytu
Usnesení č. 39/2016
Rada města rozhodla uložit úkol OSMI zahájit kroky k navrácení bytu 1+3 v domě č. p. 3014/16, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.


Žádost o pronájem garsoniéry v DPS v č. p. 2970/14, ul. Lesní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 40/2016
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS v č. p. 2970/14, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu B. N. na dobu určitou do 31.12.2016.


Žádost o pronájem garsoniéry v DPS v č. p. 2970/42, ul. Lesní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 41/2016
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS v č. p. 2970/42, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. K. na dobu určitou do 31.12.2016.


Žádost o pronájem garsoniéry v DPS v č. p. 3321/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 42/2016
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS v č. p. 3321/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. K. na dobu určitou do 31.12.2016.


Žádost o pronájem garsoniéry v DPS v č. p. 2970/21, ul. Lesní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 43/2016
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS v č. p. 2970/21, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. J. na dobu určitou do 30.06.2016 dle předloženého návrhu.


Žádost o pronájem garsoniéry v DPS v č. p. 2970/54, ul. Lesní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 44/2016
Rada města rozhodla nepronajmout garsoniéru v DPS 2970/54, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. Z. dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost pronájem části p. p. č. 6781 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 45/2016
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6781 v k. ú. Varnsdorf panu V. P. o výměře 730m2 na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok.


Žádost pronájem p. p. č. 536/3 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 46/2016
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 536/3 v k. ú. Varnsdorf panu J. N. o výměře 360 m2 na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok.


Žádost pronájem p. p. č. 1008 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 47/2016
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek k nájemní smlouvě č. 30/2015 mezi městem Varnsdorf jako pronajímatelem a panem M. L. jako nájemcem a to tak, že předmětem nájmu bude pouze p. p. č. 1008 – trvalý travní porost o výměře 685 m2, ostatní ujednání smlouvy zůstanou nezměněna.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 48/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na p. p. č. 97, p. p. č. 125, p. p. č. 147, p. p. č. 198 a p. p. č. 280/2 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o., (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 19.024,34 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručeno vyrozumění o provedení zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 49/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 3331 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 3762 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. K poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 50/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní, kanalizační a telekomunikační přípojky na části p. p. č. 3832 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 3834/2 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. K poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 51/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN na části p. p. č. 4740/1, části p. p. č. 4962 a části p. p. č. 4986/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši min. 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. K poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o ukončení pronájmu p. p. č. 5994/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 52/2016
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 22/2006 na pronájem p. p. č. 5994/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 29.02.2016.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 53/2016
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 3L7 7707 na parkovišti p. p. č. 2692/148 před panelovým domem Západní č. p. 2753 pro paní E. P. za částku 5.000 Kč/rok s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa včetně správního poplatku za vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace.


Uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci kraje s obcemi ve věci provozu Geoportálu územně analytických podkladů Ústeckého kraje
Usnesení č. 54/2016/1
Rada města rozhodla schválit veřejnoprávní smlouvu o spolupráci kraje s obcemi ve věci provozu Geoportálu územně analytických podkladů Ústeckého kraje, uzavřené podle § 24 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

a dále

Usnesení č. 54/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o spolupráci kraje s obcemi ve věci provozu Geoportálu územně analytických podkladů Ústeckého kraje.


Aktualizace projektové dokumentace – Rekonstrukce objektu Hrádek
Usnesení č. 55/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na aktualizaci projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby akce ,,Rekonstrukce objektu Hrádek - hlavní budova“ s projekční kanceláří V&M Liberec s. r. o., za cenu 192.000 Kč bez DPH, s termínem dokončení do 29.02.2016. 


Rozhodnutí o soutěži o návrh „Rozhledna na Špičáku“
Usnesení č. 56/2016/1
Rada města rozhodla o vítězi soutěžního návrhu „Rozhledna na Špičáku“, kterým se stal uchazeč for WOOD, Ing. Václav Jára, Husova 2075, 407 47 Varnsdorf, IČ 86726889.

a dále

Usnesení č. 56/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo s firmou for WOOD, Ing. Václav Jára, Husova 2075, 407 47 Varnsdorf, IČ 86726889 na projektovou dokumentaci ve stupních DÚR, DPS A PPD za cenu 126.603 Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění financování zpracování projektové dokumentace zastupitelstvem města.


3. Různé

3.01 Ceník služeb firmy EKO servis pro rok 2016
Usnesení č. 57/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Přílohy č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.03.1999, Ceník služeb od 01.01.2016“ s firmou EKO servis Varnsdorf a.s. dle předloženého návrhu.


3.02 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2016
Usnesení č. 58/2016
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2016 dle předloženého návrhu.


3.03 Návrh na zrušení redakční rady webových stránek města Varnsdorf
Usnesení č. 59/2016
Rada města rozhodla zrušit redakční radu webových stránek města Varnsdorf ve složení Ing. Lubomír Samuhel, Jiří Sucharda, Jan Louka, Jiřina Trebatická a pověřená pracovnice MIC Varnsdorf.


3.04 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.05 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 60/2016
Rada města rozhodla schválit program na XIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 25.02.2015 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                            Josef Hambálek
starosta města                                                                                       místostarosta města