Usnesení z 31. schůze Rady města Varnsdorf

14. 3. 2012 -


, která se konala dne 08.03.2012 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
b) Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Návrh na jmenování konkurzních komisí pro konkurzní řízení na obsazení pracovních míst školských příspěvkových organizací
b) Jmenování členů do komisí
c) Schválení jednacího řádu komisí Rady města Varnsdorf
d) Schválení změny projektového záměru pro žádost o investiční projekt z IOP-Rekonstrukce Centra sociálních služeb Varnsdorf
e) Schválení pověření do funkce administrátora projektu pro žádost o investiční projekt z IOP-Rekonstrukce Centra sociálních služeb Varnsdorf
f) Prodloužení smlouvy o poskytování služeb mobilního operátora
g) Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce věcí nemovitých
h) Koncepce rozvoje a zdravotních činností v nemocnici Varnsdorf na období 2012-2014
i) Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2011
j) Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf
k) Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

a) Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
Usnesení č. 83/2012/1
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 pro příspěvkové organizace mateřské školy dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 83/2012/2
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 pro příspěvkové organizace základní školy dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 83/2012/3
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 pro příspěvkové organizace školní jídelny dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 83/2012/4
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 pro ostatní příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.

b) Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 84/2012
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2012 pro příspěvkové organizace města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Žádost o zrušení výpovědi z nájmu bytu a o pronájem bytu pro paní E. V.
Usnesení č. 85/2012/1
Rada města rozhodla pokračovat v dané výpovědi nájmu bytu 1+1 v domě č. p. 2290/A/9, ul. Prašná ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 85/2012/2
Rada města rozhodla nepronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/9, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní E. V.

b) Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 3311/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 86/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3311/5 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 3239, části p. p. č. 3240 a části p. p. č. 3241 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 87/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout a převést část p. p. č. 3239, část p. p. č. 3240 a část p. p. č. 3241 v k. ú. Varnsdorf.

Pronájem pozemků za účelem umístění plakátových ploch
Usnesení č. 88/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 2610, část p. p. č. 2599/1, část p. p. č. 5688/8, část p. p. č. 121, část p. p. č. 2309, část p. p. č. 3021, část p. p. č. 2731/1, část p. p. č. 5992/2, část objektu bez č. p. na p. p. č. 3022/2, část p. p. č. 2984/4 a část p. p. č. 2630, vše v k. ú. Varnsdorf.

Nebytové prostory v objektu č. p. 3063 (zdravotní středisko v ul. Lesní)
Usnesení č. 89/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v č. p. 3063 ve Varnsdorfu.

3. Různé

a) Návrh na jmenování konkurzních komisí pro konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských příspěvkových organizací
Usnesení č. 90/2012
Rada města rozhodla jmenovat konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

b)Jmenování členů do komisí
Usnesení č. 91/2012/1
Rada města rozhodla jmenovat paní I. J. do funkce člena Komise pro výchovu a vzdělávání volebního období 2010-2014.

a dále:

Usnesení č. 91/2012/2
Rada města rozhodla jmenovat paní S. M. do funkce člena Aktivu pro občanské záležitosti volebního období 2010-2014.

c) Schválení jednacího řádu komisí Rady města Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)

d) Schválení změny projektového záměru pro žádost o investiční projekt z IOP-Rekonstrukce Centra sociálních služeb Varnsdorf
Usnesení č. 92/2012
Rada města rozhodla souhlasit se změnou projektového záměru pro žádost o investiční projekt z IOP-Rekonstrukce Centra sociálních služeb Varnsdorf.

e) Schválení pověření do funkce administrátora projektu pro žádost o investiční projekt z IOP-Rekonstrukce Centra sociálních služeb Varnsdorf
Usnesení č. 93/2012
Rada města rozhodla souhlasit s pověřením pana K. J. do funkce administrátora projektupro žádost o investiční projekt z IOP-Rekonstrukce Centra sociálních služeb Varnsdorf.

f) Prodloužení smlouvy o poskytování služeb mobilního operátora
Usnesení č. 94/2012/1
Rada města rozhodla prodloužit rámcovou smlouvu o poskytování služeb mobilního operátora pro město Varnsdorf se společností Vodafone Czech Republic a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 o 24 měsíců.

a dále:

Usnesení č. 94/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dodatku k rámcové smlouvě se společností Vodafone Czech Republic a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 na 24 měsíců za stávajících podmínek.

g) Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce věcí nemovitých
Usnesení č. 95/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce ze dne 31.01.2012 dle předloženého návrhu.

h) Koncepce rozvoje a zdravotních činností v nemocnici Varnsdorf na období 2012-2014
Usnesení č. 96/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí předloženou zprávu ředitele nemocnice Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvková organizace.

i) Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2011
Usnesení č. 97/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2011.

j) Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf

Nabídka společnosti VIA, s. r. o. Česká Kamenice
Usnesení č. 98/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu Zdravotní komise ve věci stanoviska k nabídce společnosti VIA, s. r. o. Česká Kamenice.

k) Program na zasedání ZM
Usnesení č. 99/2012
Rada města rozhodla schválit program na XV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 22.03.2012 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie za rok 2011
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Martin Louka                                                                              Karel Dubský
starosta města                                                                          místostarosta