Usnesení z 30. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 7. 2. 2008 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Odpis daňových nedoplatků pro nedobytnost

b)      Převod daňových přeplatků do rozpočtových příjmů města Varnsdorf 

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Jmenování do funkce člena komise sociálně – právní ochrany dětí

b)      Žádosti o finanční příspěvek

 

Usnesení č. 13/2008

Rada města rozhodla:

1.      Neuzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/3, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům A. a A. S..

 

2.      Neuzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2762 /24, ul. Kovářská, Varnsdorf s paní M. M..

 

3.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf   panu J. B. do 28. 2. 2009.

 

4.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2741//57, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům Z. a L. H. do 28. 2. 2009.

 

5.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/35, ul. Edisonova, Varnsdorf  panu J. N. do 30. 6. 2008.

 

6.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/31, ul. Edisonova, Varnsdorf  manželům H. a J. O. na dobu určitou do 30. 6. 2008.

 

7.      Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 3406/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

8.      Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 1761 v k.ú. Varnsdorf.

 

9.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 3831 a části p.p.č. 3855 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

10.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 4169 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

11.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 990, p.p.č. 980/4 a p.p.č. 995/3 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 60-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

12.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství na části p.p.č. 3360, včetně práva vstupu za účelem opravy a údržby zařízení (v rozsahu dle vypracovaného geometrického plánu) mezi městem Varnsdorf (povinný) a SČP a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou do 30-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí SČP a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

13.  Ukončit nájemní smlouvu č. 19/06/1 na pronájem části p.p.č. 5688/1 v k.ú. Varnsdorf za účelem výstavby řadové garáže ke dni 31. 1. 2008.

 

14.  Doporučit ZM zrušit usnesení č. 113/2005/5 ze dne 29. 6. 2006.

 

15.  Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Ing. K. B. za cenu 10,- Kč/m2 na dobu 3 roky za účelem výstavby řadové garáže.

 

16.  Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s panem Ing. K. B. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:

-          kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,

-          budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,

-          budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,

-          kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace, nejpozději však do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

 

17.  Prodloužit nájemní smlouvu č. 2006/10002 na pronájem p.p.č. 1483 v k.ú. Varnsdorf do 31. 7. 2008.

 

18.  Nepronajmout část p.p.č. 1530/5 v k.ú. Varnsdorf.

 

19.  Pronajmout část p.p.č. 536/3 o výměře 360 m2 v k.ú. Varnsdorf paní I. J. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

20.  Ukončit NS č. 130/1997 na pronájem části p.p.č. 6353/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 29. 2. 2008.

 

21.  Doporučit ZM schválit změnu termínu dokončení stanovených oprav na domě č.p. 479, Varnsdorf do 30. 6. 2009 za podmínky sepsání nové směnky.

 

22.  Nepodat žalobu na zaplacení smluvní pokuty ve výši 338.765,- Kč za prodej domu č.p. 1771, Varnsdorf.

 

23.  Uzavřít s firmou Polymur s.r.o., zastoupené panem R. K. smlouvu o umístění reklamního poutače na p.p.č. 96 v k.ú. Varnsdorf za cenu 5.000,- Kč/rok na dobu neurčitou.

 

24.  Odstoupit od smlouvy o dílo č. 046/2004 uzavřené dne 28. 7. 2004 s firmou HORÁK – stavební společnost s.r.o. na akci „Splašková kanalizace Varnsdorf – lokalita Hrádek“.

 

25.  Odstoupit od smlouvy o dílo č. 047/2004 uzavřené dne 28. 7. 2004 s firmou HORÁK – stavební společnost s.r.o. na „Dešťová kanalizace Varnsdorf – lokalita Hrádek“.

 

26.  Odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 7. 2004 s firmou HORÁK – stavební společnost s.r.o. na „Rozšíření vodovodní sítě Varnsdorf – lokalita Hrádek“.

 

27.  Odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 7. 2004 s firmou VCES a.s. na „Splašková a dešťová kanalizace Varnsdorf – lokalita Pěnkavčí vrch“.

 

28.  Neuhradit z rozpočtu města panu I. Š. částku ve výši 120.000,- Kč jako náhradu škody způsobenou dne 31. 1. 2007 zatopením domu č.p. 1883 a přilehlých pozemků.

 

29.  Neměnit stanovenou výši nájemného v objektech zdravotnických zařízení stanovenou ve výši 500,- Kč/rok.

 

Usnesení č. 14/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Odpis daňových nedoplatků pro nedobytnost v celkové výši 709,- Kč dle předloženého návrhu.

 

2.      Převod daňových přeplatků do rozpočtových příjmů města Varnsdorf v celkové výši 1.151,- Kč dle předloženého návrhu.

 

3.      Program na XIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 21. 2. 2008 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3.      Různé

a)      Zpráva o vyhodnocení činností MP Varnsdorf za rok 2007

4.      Zprávy výborů ZM

5.      Převody majetku města

6.      Finanční záležitosti

a)        Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 

7.      Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8.      Závěr

 

Usnesení č. 15/2008

Rada města rozhodla neschválit:

1.      Finanční příspěvek paní K. Č. na Memoriál Jaroslava Čecha k 20. výročí.

 

2.      Finanční příspěvek Klubu českých turistů na akci 29. ročníku pochodu Stezky odvahy.

 

Usnesení č. 16/2008

Rada města rozhodla stanovit:

1.      Minimální cenu za prodej č.p. 669 se st.p.č. 4363 a p.p.č. 4365 za cenu 400.000,- Kč s podmínkou celkové rekonstrukce objektu do čtyř let od podpisu kupní smlouvy, s předkupním právem města po dobu dokončení rekonstrukce, sepsání směnky ve výši 50% z kupní ceny na jištění provedení oprav a dodržení ostatních podmínek dle Zásad prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf.

 

 

Usnesení č. 17/2008

Rada města rozhodla jmenovat:.

1.      Pana M. Š. do funkce člena Komise pro sociálně - právní ochranu dětí na volební období 2006 – 2010. 

 

 

Usnesení č. 18/2008

Rada města rozhodla nezrušit:.

1.      Unesení RM č. 5/2008/6 ze dne 24. 1. 2008.

  

  

Ing. Josef Poláček                                                                          František Dlask

starosta města                                                                             Místostarosta