Usnesení z 30. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 30. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 23.01.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Vnitřní předpis k cestovním náhradám - dodatek
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby
3.02 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2020
3.03 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2020
3.04 Schválení podání žádostí o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí zaměřeného na realizaci přírodní zahrady Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, p.o. a Mateřské školy Varnsdorf, Národní 1617, p.o.
3.05 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2020
3.06 Používání soukromého osobního automobilu pro služební cesty
3.07 Zproštění mlčenlivosti advokáta
3.08 Forenzní audit
3.09 Informace z komisí města
3.10 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Vnitřní předpis k cestovním náhradám – Dodatek č. 8
Usnesení č. 1/2020
Rada města Varnsdorf rozhodla schválit Dodatek č. 8 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 2/2020/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 528/2019/4 ze dne 11.12.2019.

a dále

Usnesení č. 2/2020/2
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 490/2019/2 ze dne 28.11.2019.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 3/2020/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/59, ul. Edisonova ve Varnsdorfu  paní H. K. na dobu určitou do 31.12.2020. 1. náhradník paní L. P. a pan D. P. na dobu určitou do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 3/2020/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní V. K. na dobu určitou do 31.12.2020. 1. náhradník paní V. N. na dobu určitou do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 3/2020/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/58, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. B. na dobu určitou do 31.12.2020. 1. náhradník pan Z. Ch. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 3/2020/4
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu pana P. N. na dobu určitou do 31.12.2020. 1. náhradník pan L. H. do 31.12.2020.


Žádost o pronájem bytu 1+1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 4/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní S. M. na dobu určitou do 31.12.2020.


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 5/2020
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. B. do 28.02.2020.


Žádost o pronájem BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou
Usnesení č. 6/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/59, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu M. S. na dobu určitou do 30.04.2020.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006308/VB/P001, DC_ Varnsdorf, unifikace DC_ 2038 – DC_0111
Usnesení č. 7/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf – unifikace 2038 - 0111, nové kNN na části p. p. č. 4474, p. p. č. 4497/1 a p. p. č. 4496/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006321/VB/P001, DC_ Varnsdorf, unifikace DC_ 1990 – DC_1991
Usnesení č. 8/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf – unifikace 1990 - 1991, nové kNN na části p. p. č. 4789, p. p. č. 4858/2, p. p. č. 4605/3 a p. p. č. 4605/2 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.600 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006377/VB/P001, DC_ Varnsdorf, unifikace DC_ 1921 – DC_2015
Usnesení č. 9/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf – unifikace 1921 - 2015, nové kNN na části p. p. č. 2692/132, p. p. č. 2692/133, p. p. č. 2692/134 a p. p. č. 2692/154 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006376/VB/P001, DC_ Varnsdorf, unifikace DC_ 1996 a DC_ 1995 a  DC_2027
Usnesení č. 10/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf – unifikace 1996 a 1995 a   2027, nové kNN na části p. p. č. 5436/1, p. p. č. 5436/3, p. p. č. 5436/5, p. p. č. 5437, p. p. č. 4548/1 a p. p. č. 5435/2 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 4.200 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006324/VB/P001, DC_ Varnsdorf, unifikace DC_ 1991 a DC_ 1992
Usnesení č. 11/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf – unifikace 1991 a 1992, nové kNN na části p. p. č. 4789, p. p. č. 4858/2, p. p. č. 4788 a p. p. č. 4787 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.300 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018503/002, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 4960/1, nové kNN
Usnesení č. 12/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 4960/1, nové kNN na části p. p. č. 4962 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005812/038, DC_ Studánka u Rumburku, II. etapa, nové kNN
Usnesení č. 13/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 4960/1, nové kNN na části p. p. č. 4962 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Usnesení č. 14/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 4166 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Usnesení č. 15/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 1592/12 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 16/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace a vodovodu na části p. p. č. 5202, p. p. č. 4962, p. p. č. 4924 a p. p. č. 5203 vše v   k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu za každou IS pro výše uvedenou stavbu, ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 17/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1531/33 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 18/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1531/33 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 4305/5 a p. p. č. 4305/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 19/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 4305/5 a p. p. č. 4305/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 794 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o prodej p. p. č. 872 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 20/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 872 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o pronájem p. p. č. 30/10 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 21/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 30/10 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 6466 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 22/2020
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 6466 v k. ú. Varnsdorf o výměře 291 m2 paní J. N. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5640/1 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o pronájem p. p. č. 2454 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 23/2020
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 2454 v k. ú. Varnsdorf o výměře 625 m2 panu V. T. T. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem p. p. č. 2054/1, p. p. č. 2055 a p. p. č. 2056 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 24/2020/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 21/2013 na pronájem p. p. č. 2054/1, p. p. č. 2055 a p. p. č. 2056 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 24/2020/2
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 2054/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 932 m2 Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Varnsdorf, IČ 75106019 za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 7/2017
Usnesení č. 25/2020
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 7/2017 na pronájem p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf a paní I. Ř. a to tak, že výměra pronajatého pozemku bude 3.935 m2. Tím se změní roční nájemné na 787 Kč s platností od 01.01.2020.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 143 a p. p. č. 138/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 26/2020
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 1/2010 na pronájem p. p. č. 143 a p. p. č. 138/1 v k. ú. Studánka u Rumburku ke dni 31.12.2019.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 245/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 27/2020
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 6/2017 na pronájem části p. p. č. 245/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2019.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 28/2020
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 24/2017 na pronájem části p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2019.


Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
Usnesení č. 29/2020
Rada města rozhodla souhlasit s vyřazením MKS z evidence majetku dle předloženého návrhu.


Uzavření smlouvy „Realizace překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2019_0021" na akci „Rekonstrukce ulice Karlova ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 30/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2019_0021 se společností CETIN a.s. s celkovou cenou díla 207.718 Kč bez DPH.


Uzavření smlouvy „O úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí díla“ na akci DC 052 107 Varnsdorf, Truhlářská-rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Usnesení č. 31/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí díla“ na akci DC 052 107 Varnsdorf, Truhlářská -rekonstrukce kanalizace a vodovodu se společností Severočeská vodárenská společnost a.s.


Podání žádosti na projekt Oprava 2 ks věžiček Evangelického kostela ve Varnsdorfu
Usnesení č. 32/2020
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 na projekt Oprava 2 ks věžiček Evangelického kostela ve Varnsdorfu. 


Uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků“
Usnesení č. 33/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků ze dne 05.11.2018 uzavřené se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. dle předloženého návrhu.


Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí s názvem Revitalizace zahrady Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, p. o.
Usnesení č. 34/2020/1
Rada města rozhodla schválit podání žádosti do výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Národního programu Životního prostředí s názvem projektu Revitalizace zahrady Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, p. o.

a dále

Usnesení č. 34/2020/2
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města souhlasit se zajištěním financování projektu Revitalizace zahrady Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, p. o. min. 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň zajistit předfinancování akce v celkové výši 688.917,13 Kč vč. DPH. 


Výpověď a zrušení Příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky s názvem Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf
Usnesení č. 35/2020/1
Rada města rozhodla vypovědět Příkazní smlouvu se společností VIA Consult a. s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ 25084275 na administraci veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k projektu s názvem: Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf ke dni 23.01.2020 a to bez udání důvodů.

a dále

Usnesení č. 35/2020/2
Rada města rozhodla zrušit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf a to z důvodu, že v  průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv dle § 127, odst. d) zákona.


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 36/2020
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 556/2020 ze dne 09.01.2020.


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 37/2020
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 557/2020 ze dne 09.01.2020.


Návrh na výpověď a zrušení Příkazní smlouvy Centrum sociálních služeb a ubytovna č. p. 2470 Varnsdorf
Usnesení č. 38/2020
Rada města rozhodla vypovědět Příkazní smlouvu se společností HS Occasion, s. r. o., Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 02796040 na poradenské, analytické a konzultační služby a veškerou související administrativu za účelem získání finančních prostředků na projekt s názvem Centrum sociálních služeb a ubytovna č. p. 2470 Varnsdorf ke dni 23.01.2020 a to bez udání důvodů.


Návrh na výpověď a zrušení spolupráce na základě Objednávky ze dne 01.06.2018 na  Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 39/2020
Rada města rozhodla ukončit spolupráci se společností HS Occasion, s. r. o., Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 02796040 na poradenské, analytické a konzultační služby a veškerou související administrativu za účelem získání finančních prostředků na projekt s názvem Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu ke dni 23.01.2020.


3. Různé

3.01 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby
Usnesení č. 40/2020/1
Rada města rozhodla schválit „Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby“ dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 40/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby“.


3.02 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2020
Usnesení č. 41/2020
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2020 dle předloženého návrhu.


3.03 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2020
Usnesení č. 42/2020
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2020 dle předloženého návrhu.


3.04 Schválení podání žádostí o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí zaměřeného na realizaci přírodní zahrady Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, p. o. a Mateřské školy Varnsdorf, Národní 1617, p. o.
Usnesení č. 43/2020/1
Rada města rozhodla schválit podání žádosti Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, p. o., do výzvy č.: 7/2019 Ministerstva životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí.

a dále

Usnesení č. 43/2020/2
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města souhlasit se zajištěním financování projektu v rámci výzvy č.: 7/2019 SFŽP, min. 15 % spoluúčast z celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň zajistit předfinancování akce v celkové výši 500.000 Kč vč. DPH, Příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428.

a dále

Usnesení č. 43/2020/3
Rada města rozhodla schválit podání žádosti Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, p. o., do výzvy č.: 7/2019 Ministerstva životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí.

a dále

Usnesení č. 43/2020/4
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města souhlasit se zajištěním financování projektu v rámci výzvy č.: 7/2019 SFŽP, min. 15 % spoluúčast z celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň zajistit předfinancování akce v celkové výši 450.000 Kč vč. DPH, Příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617.


3.05 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2020
Usnesení č. 44/2020
Rada města rozhodla jmenovat Mgr. Bc. Ladislavu Křížovou do funkce předsedy, paní Jiřinu Trebatickou do funkce tajemníka, Ing. Bc. Ilonu Martinovskou, paní Martu Maryškovou, pana Miloše Kostlána a Mgr. Jana Šišuláka do funkce členů dotační pracovní komise pro rok 2020.


3.06 Používání soukromého osobního automobilu pro služební cesty
Usnesení č. 45/2020
Rada města rozhodla povolit používaní soukromého osobního automobilu na služební cesty s platnosti od 24.01.2020 starostovi ThMgr. Rolandu Sollochovi a místostarostům Jiřímu Suchardovi a Mgr. Bc. Ladislavě Křížové dle předložených podmínek.


3.07 Zproštění mlčenlivosti advokáta
Usnesení č. 46/2020
Rada města rozhodla zprostit povinnosti mlčenlivosti Mgr. Janu Slintákovou, advokátku, se sídlem T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf, za účelem podání svědecké výpovědi v řízení vedeném Policií České republiky pod č.j.: KRPU-227239/TČ-2018.


3.08 Forenzní audit
Usnesení č. 47/2020
Rada města rozhodla zajistit provedení externího forenzního auditu zaměřeného zejména na prověření smluvního dotačního poradenství, nabývání nemovitostí a s tím souvisejících procesů v období od 01.01.2016 do 09.01.2020.


3.09 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.10 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 48/2020
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 


ThMgr. Roland Solloch                                                                                Jiří Sucharda
starosta města                                                                                          místostarosta města