Usnesení z 30. schůze Rady města Varnsdorf


, která se konala dne 23.02.2012 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost o odpuštění nákladů soudního řízení
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Smlouva o umístění kontejnerů na drobné elektrozařízení
b) Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Varnsdorf (PZM a MA21) – Hodnotící zpráva PZM a MA21 za rok
c) Žádost o prodloužení sezóny na zimním stadionu Varnsdorf
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

a) Žádost o odpuštění nákladů soudního řízení
Usnesení č. 66/2012
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti p. Pechové o odpuštění nákladů soudního řízení.


2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 67/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 3321/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. S.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 68/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu na dobu určitou do 28.02.2013 paní M. A.. 1. náhradník paní J. K., 2. náhradník je paní M. W. a pan P. M.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 69/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/24, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželé J. a H. K. na dobu určitou do 28.02.2013. 1. náhradník pan A. D. a paní D. Š., DiS. 2. náhradník paní H. Ch. na dobu určitou do 30.06.2012.

Žádost o schválení výměny bytu
Usnesení č. 70/2012
Rada města rozhodla schválit výměnu mezi paní K. F. bytem 1+3 v domě č. p. 3014/19, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu a paní H. R. bytem 1+1 v domě č. p. 3014/18, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu s tím, že nájemní smlouva na byt 1+3 v domě č. p. 3014/19, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu bude uzavřena společná s paní H. R. a panem L. R. dle předloženého návrhu.

Žádost pana T. Jakoubka
Usnesení č. 71/2012/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí sdělení ze dne 06.02.2012 pana T. J. o možnosti navrácení bytu městu 1+3 v domě č. p. 3023, ul. Kmochova ve Varnsdorfu.

a dále:

Usnesení č. 71/2012/2
Rada města rozhodla neproplatit vynaložené náklady na rekonstrukci bytu 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům T. a E. J.

Žádost o prominutí nebo umožnění splácení kauce na byt
Usnesení č. 72/2012
Rada města rozhodla učinit kroky vedoucí k navrácení bytu 1+3 v domě č. p. 2741/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.

 


b) Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 73/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky a kanalizační přípojky na p. p. č. 4986/1v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p. p. č. 5073/2 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka bude splatná v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Návrh na vymazání věcného břemene
Usnesení č. 74/2012
Rada města rozhodla uzavřít dohodu mezi městem Varnsdorf a manžely K. o zrušení věcného břemene spočívající v povinnosti umožnit vlastnikům č. p. 1709 vedení a provozování kanalizační přípojky přes č. p. 1954 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem části p. p. č. 347/1 v k. ú. Varnsdorf a o souhlas s dostatečným povolením stavby
Usnesení č. 75/2012/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 347/1 v k. ú. Varnsdorf.
a dále:
Usnesení č. 75/2012/2
Rada města rozhodla nesouhlasit s dodatečným povolením přístavby kiosku rychlého občerstvení na p. p. č. 347/1 v k. ú. Varnsdorf.
Pronájem objektu č. p. 476 (klub Střelnice)
Usnesení č. 76/2012
Rada města rozhodla pronajmout Místní akční skupině Šluknovsko se sídlem Mariánská 475 ve Varnsdorfu objekt č. p. 476 na dobu neurčitou za cenu 1.000 Kč/rok.

Připojení VOŠ a SŠ Varnsdorf, p. o. k optické síti společnosti RIO Media, a. s.
Usnesení č. 77/2012/1
Rada města rozhodla nesouhlasit se žádostí společnosti RIO Media, a. s. o připojení k optické síti VOŠ a SŠ Varnsdorf, p. o. závěsným optickým kabelem vedoucím přes pozemky města Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 77/2012/2
Rada města rozhodla pověřit OSMI přípravou nesouhlasných stanovisek v případech žádostí společností, poskytujících služby elektronických komunikací, o připojení k síti optickým kabelem, vedeným závěsem přes pozemky či budovy ve vlastnictví města Varnsdorf.

Schválení předložení žádosti o dotaci do OPŽP na projekt - Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf
Usnesení č. 78/2012/1

Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf“ do výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životního prostředí –

Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie; oblast podpory

3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry; podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie

a dále:

Usnesení č. 78/2012/2
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf“ - se spolufinancováním města ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním financování vlastního podílu vzhledem k celkovým výdajům na projekt z rozpočtu města.


3. Různé

a) Smlouva o umístění kontejnerů na drobná elektrozařízení
Usnesení č. 79/2012/1
Rada města rozhodla schválit smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů.

a dále:

Usnesení č. 79/2012/1
Rada města rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů.

b) Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Varnsdorf (PZM a MA21) – Hodnotící zpráva PZM a MA21 za rok
Usnesení č. 80/2012
Rada města rozhodla schválit Hodnotící zprávu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Varnsdorf za rok 2011.

c) Žádost o prodloužení sezóny na zimním stadionu Varnsdorf
Usnesení č. 81/2012
Rada města rozhodla prodloužit provoz na zimním stadionu do 11.03.2012 v případě vhodných klimatických podmínek.

i) Doplnění program na zasedání ZM
Usnesení č. 82/2012
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Petice občanů
5.02 Vydání Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
5.03 Návrh rozpočtu Svazku obcí Tolštejn
5.04 Vytvoření digitálního povodňového plánu


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Martin Louka                                                                                                          Karel Dubský
starosta města                                                                                                      místostarosta