Usnesení z 3. zasedání Rady města Varnsdorf

Usnesení

z 3. zasedání Rady města Varnsdorf, konaného dne 28. 11. 2002  od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města projednala:

 1. Převody majetku města
 2. Finanční záležitosti
  a) Žádost starosty obce Chřibská o zaplacení podílu na projektu webových stránek svazku obcí Tolštejn a webových stránek vybraných obcí
  b) Žádost paní B. Chivasové o splátkový kalendář na místní poplatek za odvoz komunálního odpadu
  c) Nabídka D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. na pojištění vozidel v majetku města
  d) Návrh ve věci zajištění účetnictví a zpracování mezd pro školská zařízení PO
 3. Různé
  a) Návrh dodatku ke smlouvě na vývoz komunálního odpadu
  b) Zpráva o činnosti a.s. Regia Varnsdorf
  c) Doporučení ZM na delegování zástupců města do orgánů a.s. Regia Varnsdorf
  d) Žádost a.s. Regia Varnsdorf o pověření na zprostředkování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel
  e) Návrh na zřízení komisí rady města
  f) Návrh organizačního řádu komisí rady města
  g) Návrh programu II. zasedání ZM Varnsdorf
  h) Žádost pana F. Zmítka o povolení umístění prodejního stánku
  i) Revokace usnesení RM č. 99/2002/3
  j) Návrh na vyplacení jednorázových mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací
  k) Návrh na uzavření veřejno-právní smlouvy pro zajištění úseku státní správy ve věcech civilní služby
  l) Návrh na uzavření veřejno-právní smlouvy pro zajištění úseku státní správy ve věcech památkové péče
  m) Návrh na uzavření veřejno-právní smlouvy pro zajištění úseku státní správy v oblasti životního prostředí
  n) Návrh na uzavření veřejno-právní smlouvy pro zajištění úseku státní správy v oblasti dopravy a silničního hospodářství
  o) Návrh na uzavření veřejno-právní smlouvy pro zajištění úseku státní správy v oblasti vnitřních věcí
  p) Účast pana M. Hrabala v radě Obce spisovatelů

Usnesení č. 106/2002

Rada města rozhodla:

 1. Pronajmout náhradní byt 1+3 č.p. 2290, ul. Prašná, Varnsdorf manželům M. a L. Deusovým za podmínky navrácení bytu 1+2 v č.p. 1838, ul. T. G. Masaryka, Varnsdorf městu.
 2. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 5197 v k.ú. Varnsdorf.
 3. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 1480 v k.ú. Varnsdorf.
 4. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 1519/1 v k.ú. Varnsdorf.
 5. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 6225 v k.ú. Varnsdorf.
 6. Pronajmout část p.p.č. 1615/2 o výměře 90 m2 v k.ú. Varnsdorf za cenu 5,- Kč/m2 na dobu neurčitou za účelem zřízení a užívání parkovacích míst pro restauraci.
 7. Ukončit nájemní smlouvu č. 6/99 na pronájem pozemků č. 1027/1 a č. 1133 (nyní 637 a 534) v k.ú. Studánka ke dni 31. 12. 2002 dle žádosti nájemce.
 8. Ukončit nájemní smlouvu č. 54/93 na pronájem pozemku č. 34/32 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2002 dle žádosti nájemce.
 9. Ukončit nájemní smlouvu č. 103/2001 na pronájem části pozemku č. 5197 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2002 dle žádosti nájemce.
 10. Odstoupit od nájemní smlouvy č. 7/2002 na pronájem části pozemku č. 5556 v k.ú. Varnsdorf dle článku V. bod 2 této smlouvy.
 11. Odstoupit od nájemní smlouvy č. 86/2001 na pronájem části pozemku č. 4695 v k.ú. Varnsdorf dle článku V. bod 2 této smlouvy.
 12. Odstoupit od nájemní smlouvy č. 18/2000 na pronájem části pozemku č. 3648 v k.ú. Varnsdorf dle článku V. bod 2 této smlouvy.
 13. Neměnit stanovisko ve věci žádosti o prodej p.p.č. 3638/13 v k.ú. Varnsdorf.
 14. Neprodloužit termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a zároveň vypovědět nájemní smlouvu č. 21/01/1 na pronájem pozemku č. 1005, 1006/2 a 1007, vše v k.ú. Varnsdorf z důvodů nesplnění podmínky uvedené v bodě VII této smlouvy.
 15. Prodloužit termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení v nájemní smlouvě č. 7/01/1 na pronájem p.p.č. 7702/2 v k.ú. Varnsdorf, a to v termínu do 31. 12. 2002. 
 16. Pronajmout p.p.č. 239/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 1.305 m2 slečně Vlastě Žemličkové a panu Michalu Synkovi za účelem stavby rodinného domu dle vyhlášky města č. 18/93.
 17. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5414/1 v k.ú. Varnsdorf.
 18. Zveřejnit záměr převést p.p.č. část 1829 a část p.p.č. 1761, vše v k.ú. Varnsdorf.
 19. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6744 v k.ú. Varnsdorf.
 20. Pronajmout p.p.č. 628/2 v k.ú. Varnsdorf o výměře 1.607 m2 panu Zdeňku Lorencovi za účelem stavby rodinného domu dle vyhlášky města č. 18/1993.
 21. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1775/1 v k.ú. Varnsdorf.
 22. Zveřejnit záměr pronajmout garáž na p.č. 406/2 u domu č.p. 2110 ve Varnsdorfu.
 23. Ukončit nájemní smlouvy uzavřené s a.s. Stavokombinát Liberec dne 16. 4. 1996 a 12. 8. 1997 dohodou k 31. 12. 2002. 
 24. Zveřejnit záměr pronajmout p.č. 87/10, 87/25, 87/1, 87/11, 87/12, 92/1, 92/2, 87/26 a 94 vše na k.ú. Varnsdorf.
 25. Uzavřít změnu č. 1 smlouvy o podnájmu nemovitosti uzavřené dne 14. 5. 2002 mezi a.s. Elite Varnsdorf a Městem Varnsdorf podle návrhu JUDr. Ruthové.
 26. Proplatit podíl na projektu webových stránek svazku obcí Tolštejn a webových stránek vybraných obcí ve výši 6.083,- Kč.
 27. Rozšířit doplňkovou činnost Města Varnsdorf o zajišťování účetnictví a zpracování mezd pro školská zařízení PO, a to k datu, stanoveném Okresním živnostenským úřadem v Rumburku.
 28. Doporučit školským zařízením města Varnsdorf (příspěvkovým organizacím) využít nabídku města na zpracování účetnictví a mezd od 1.1.2003.
 29. Doporučit ZM delegovat následující zástupce města na valnou hromadu a.s. Regia Varnsdorf:  Ing. Josef Poláček, Ladislav Houžvička.
 30. Pověřit a.s. Regia, Varnsdorf zprostředkováním uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel, na rok 2003 pro všechna vozidla v majetku města (mimo vozidel zařazených do IZS).
 31. V souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a předpisů, zřídit jako své iniciativní a poradní orgány následující komise:
  1. Komise pro výchovu a vzdělávání
  2. Kulturní komise
  3. Komise pro tělovýchovu a sport
  4. Sociální komise – péče o rodinu a dítě
  5. Sociální komise – doplňková péče
  6. Zdravotní komise
  7. Finanční komise
  8. Komise správy majetku a výstavby
  9. Bytová komise
  10. Dopravní komise
  11. Aktiv pro občanské záležitosti
  12. Komise pro otvírání obálek
  13. Komise pro posuzování a hodnocení nabídek
  14. Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství
  15. Komise prevence kriminality
 32. Umožnit panu M. Hrabalovi účast v radě Obce spisovatelů, která se koná každé první úterý v měsíci.

Usnesení č. 107/2002

Rada města schvaluje:

 1. Paní Boženě Chivasové  splátkový kalendář na poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů takto:
  - 3 měsíční splátky ve výši 720,- Kč splatných vždy k poslednímu dni v měsíci, počínaje prosincem 2002. 
 2. Schvaluje přílohu č. 5 k dodatku ke smlouvě na odvoz a likvidaci komunálního odpadu č. 1 ze dne 31. 12. 2001. 
 3. Organizační řád komisí rady města dle upraveného návrhu.
 4. Program II. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 12. 12. 2002 od 15 hod. v Klubu Střelnice:
  1. Zahájení
  2. Převody majetku města
  3. Finanční záležitosti
  4. Různé
   a) Návrh jednacího řádu zastupitelstva města
   b) Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města
   c) Informace o zřízení komisí rady města
   d) Informace o předání funkcí starosty města a místostarosty
   e) Návrh na pověření místostarostů
   f) Návrh na delegování zástupců města do orgánů a.s. Regia Varnsdorf
  5. Zpráva o činnosti RM a kontrola plnění usnesení ZM
  6. Diskuse
  7. Interpelace členů ZM
  8. Závěr
 5. Vyplacení mimořádné jednorázové odměny řediteli PO Nemocnice Varnsdorf panu MUDr. V. Járovi dle návrhu vedoucího OSVaZ MěÚ.
 6. Vyplacení mimořádné jednorázové odměny řediteli PO Městské divadlo Varnsdorf panu M. Loukovi dle návrhu vedoucího OŠKT MěÚ.
 7. Vyplacení mimořádné jednorázové odměny ředitelce PO Městská knihovna Varnsdorf paní Mgr. O. Domorázkové dle návrhu vedoucího OŠKT MěÚ.
 8. Uzavření veřejno-právní smlouvy pro zajištění úseku státní správy ve věcech civilní       služby s městem Rumburk.
 9. Uzavření veřejno-právní smlouvy pro zajištění úseku státní správy ve věcech památkové péče s městem Děčín.
 10. Uzavření veřejno-právní smlouvy pro zajištění úseku státní správy v oblasti životního prostředí s městem Rumburk.
 11. Uzavření veřejno-právní smlouvy pro zajištění úseku státní správy v oblasti dopravy a silničního hospodářství s městem Rumburk a Děčín.
 12. Uzavření veřejno-právní smlouvy pro zajištění úseku státní správy v oblasti vnitřních věcí s městem Děčín.

Usnesení č. 108/2002

Rada města neschvaluje:

 1. Nabídku D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. na pojištění vozidel v majetku města.
 2. Dočasné umístění prodejního stánku na p.p.č. 2243 a 2244 v k.ú. Varnsdorf.

Usnesení č. 109/2002

Rada města bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti a.s. Regia Varnsdorf.

Usnesení č. 110/2002

Rada města revokuje:

 1. Usnesení č. 92/2002 bod 9, 10 a 11. 
 2. Usnesení č. 55/2002 bod 17. 
 3. Usnesení č. 99/2002 bod 3.

Ing. Josef Poláček                                                                      Mgr. Zdeňka Vajsová
starosta města                                                                                místostarostka