Usnesení z 3. schůze Rady města Varnsdorf

 

, která se konala dne 13. 1. 2011 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
b) Upuštění od vymáhání pohledávek a jejich odpis z účetnictví
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Vyhlášení výběrového řízení a návrh na jmenování komise pro výběrové řízení na funkci ředitele Městské divadlo, Varnsdorf
b) Spolupráce SK Slovan Varnsdorf s městem Varnsdorf
c) Žádost o finanční příspěvek na Tour de Feminin
d) Jmenování členů grantové pracovní komise pro rok 2011
e) Smlouva o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2011
f) Smlouva o partnerství mezi Regionální radou Regionu soudržnosti Severozápad a Městem Varnsdorf
g) Žádosti o odvolání z komisí + jmenování nových členů
h) Schválení změny nadační listiny Nadačního fondu Hrádek - Burgsberg
i) Žádosti o finanční příspěvek
j) Návrh na stanovení výše platu pana M. H., pověřeného řízením Městského divadla
k) Projekt Zdravé město Varnsdorf a místní Agenda 21 – výstupy z veřejného projednání
l) Program na zasedání ZM
m) Prezentace záměru projektu výstavby domu služeb pro seniory
n) Informace k větrným elektrárnám
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

a) Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
Usnesení č. 1/2011
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.

b) Upuštění od vymáhání pohledávek a jejich odpis z účetnictví
Usnesení č. 2/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí odpis pohledávek dle předloženého návrhu.

2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Usnesení č. 3/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2741/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. V. do 31. 12. 2011.

a dále:

Usnesení č. 3/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2740/64, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu sl. J. K. na dobu určitou do 30. 4. 2011. 1. náhradník pan P. B. a 2. náhradník sl. M. Š. na dobu určitou do 31. 12. 2011.

a dále:

Usnesení č. 3/2011/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 2739/5, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům J. a D. Š. na dobu určitou do 31. 12. 2011. 1. náhradník paní M. N.. 2. náhradník pan L. R..

b) Majetkové záležitosti

Žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 4/2011/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky NN na p.p.č. 1493/1 a p.p.č. 1422 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


a dále:

Usnesení č. 4/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení splaškové kanalizace a vodovodního vedení na p.p.č. 4924 a p.p.č. 4962 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 15 dnů ode dne vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o pronájem části p.p.č. 8186/10 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 5/2011
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu na pronájem části p.p.č. 8186/10 v k.ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.

Návrh na nabytí částí p.p.č. 1480/3 a p.p.č. 1451/7 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 6/2011
Rada města rozhodla doporučit ZM nabýt do vlastnictví města části p.p.č. 1480/3 a část p.p.č. 1451/7 vše v k.ú. Varnsdorf za cenu 105,- Kč/m2.

Žádost o bezúplatný souhlas s umístěním reklamních laviček
Usnesení č. 7/2011
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti Varnsdorfské prádelny, spol. s r.o.

Prodej 7 bytových jednotek (1+0) s nájemníkem, Kovářská 2761
Usnesení č. 8/2011/1
Rada města rozhodla stanovit minimální požadovanou cenu bytové jednotky 2761/07 o výměře 23,95 m2 v 1.NP ve výši107.074,- Kč.

a dále:

Usnesení č. 8/2011/2
Rada města rozhodla stanovit minimální požadovanou cenu bytové jednotky 2761/11 o výměře 23,95 m2 v 1.NP ve výši101.817,- Kč.

a dále:

Usnesení č. 8/2011/3
Rada města rozhodla stanovit minimální požadovanou cenu bytové jednotky 2761/12 o výměře 23,95 m2 v 1.NP ve výši101.817,- Kč.

a dále:

Usnesení č. 8/2011/4
Rada města rozhodla stanovit minimální požadovanou cenu bytové jednotky 2761/13 o výměře 21,88 m2 v 2.NP ve výši100.706,- Kč.

a dále:
Usnesení č. 8/2011/5
Rada města rozhodla stanovit minimální požadovanou cenu bytové jednotky 2761/23 o výměře 23,95 m2 v 2.NP ve výši101.817,- Kč.

a dále:

Usnesení č. 8/2011/6
Rada města rozhodla stanovit minimální požadovanou cenu bytové jednotky 2761/33 o výměře 23,95 m2 v 3.NP ve výši114.381,- Kč.

a dále:

Usnesení č. 8/2011/7
Rada města rozhodla stanovit minimální požadovanou cenu bytové jednotky 2761/46 o výměře 23,95 m2 v 4.NP ve výši103.902,- Kč.

Garáže na p.p.č. 54 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 9/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout garáže na p.p.č. 54 v k.ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 9/2011/2
Rada města rozhodla souhlasit s užíváním garáže na p.p.č. 54 pro užitkové vozidlo příspěvkové organizace ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821.

Zásady prodeje a pronájmu pozemků - změna
Usnesení č. 10/2011
Rada města rozhodla doporučit ZM změnit Zásady prodeje a pronájmu pozemků dle předloženého návrhu.

3. Různé

a) Vyhlášení výběrového řízení a návrh na jmenování komise pro výběrové řízení na funkci ředitele Městské divadlo, Varnsdorf
Usnesení č. 11/2011/1
Rada města rozhodla vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Městského divadla Varnsdorf, příspěvková organizace.

a dále:

Usnesení č. 11/2011/2
Rada města rozhodla jmenovat komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Městského divadla Varnsdorf, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

b) Spolupráce s SK Slovan Varnsdorf s Městem Varnsdorf
Usnesení č. 12/2011
Rada města rozhodla nedoporučit ZM souhlasit s návrhem na spolupráci Města Varnsdorf s SK Slovan s.r.o. dle předloženého návrhu pana G., jednatele společnosti.

c) Žádost o finanční příspěvek na Tour de Feminin
Usnesení č. 13/2011
Rada města rozhodla zařadit žádost o finanční příspěvek Tour de Feminin do návrhu rozpočtu města ve výši 15.000,- Kč.

d) Jmenování členů grantové pracovní komise pro rok 2011
Usnesení č. 14/2011
Rada města rozhodla jmenovat K. D., Mgr. L. O., Mgr. J. B., Mgr. J. N., V. B., MUDr. M. J. do funkce členů a Mgr. M. D. do funkce předsedy grantové pracovní komise pro rok 2011.

e) Smlouva o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2011
Usnesení č. 15/2011
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2011 dle pozměněného návrhu OŠKT.

f) Smlouva o partnerství mezi Regionální radou Regionu soudržnosti Severozápad a Městem Varnsdorf
Usnesení č. 16/2011
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o partnerství mezi Regionální radou Regionu soudržnosti Severozápad a Městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

g) Žádosti o odvolání z komisí + jmenování nových členů
Usnesení č. 17/2011/1
Rada města rozhodla odvolat Ing. V. B. z funkce člena Komise pro posuzování a hodnocení nabídek na vlastní žádost.

a dále:

Usnesení č. 17/2011/2
Rada města rozhodla odvolat paní H. J. z funkce předsedy Komise pro výchovu a vzdělávání na vlastní žádost.

a dále:

Usnesení č. 17/2011/3
Rada města rozhodla odvolat pana J. P. z funkce člena Komise správy majetku a výstavby na vlastní žádost.

a dále:

Usnesení č. 17/2011/4
Rada města rozhodla vyzvat zájemce k přihlášení do těchto komisí: Komise pro posuzování a hodnocení nabídek, Komise pro výchovu a vzdělávání, Komise správy majetku a výstavby, Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství a Komise pro otevírání obálek.

h) Schválení změny nadační listiny Nadačního fondu Hrádek - Burgsberg
Usnesení č. 18/2011
Rada města rozhodla o změně nadační listiny Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg dle předloženého návrhu.

i) Žádosti o finanční příspěvek
Usnesení č. 19/2011/1
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Domovu sv. Josefa v Žirči.

a dále:

Usnesení č. 19/2011/2
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Univerzitě třetího věku v Rumburku.

j) Návrh na stanovení výše platu pro pana M. H., pověřeného řízením Městského divadla
Usnesení č. 20/2011
Rada města rozhodla schválit výši platu pro pana M. H. dle předloženého návrhu.

k) Projekt Zdravé město Varnsdorf a místní Agenda 21 – výstupy z veřejného projednání
Usnesení č. 21/2011/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí ověřené výstupy z veřejného projednání – Fóra Zdravého města Varnsdorf 2010.

a dále:

Usnesení č. 21/2011/2
Rada města rozhodla uložit tajemníkovi MěÚ pověřit vedoucí příslušných odborů, aby řešili ověřené výstupy z Fóra zdravého města 2010 a podávali o řešení průběžné zprávy.

l) Program na zasedání ZM
Usnesení č. 22/2011
Rada města rozhodla schválit program na III. zasedání ZM, které se uskuteční dne 27. 1. 2011 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.

m) Prezentace záměru projektu výstavby domu služeb pro seniory
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

n) Informace k větrným elektrárnám
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Martin Louka       Karel Dubský

starosta města    místostarosta