Usnesení z 29. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 11. 12. 2003 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Finanční záležitosti
a) Žádost paní A. Králové o splátkový kalendář
b) Žádost pana L. Šarkőziho o prominutí dluhu
c) Žádost paní R. Kouhari o vrácení poplatku za služby PCO
d) Návrh na odpis pohledávky Kniha s.p., Liberec
e) Návrh na odpis pohledávky pana M. Linky
f) Návrh na odpis pohledávky pana M. Jirouta
g) Žádost paní M. Procházkové o prominutí místního poplatku za komunální odpad
h) Dodatek č. 1 k „Pokladnímu řádu MěÚ Varnsdorf“
i) Rozpočtové provizorium na rok 2004
3. Různé
a) Návrh na odvolání a jmenování člena sociální komise doplňkové péče RM
b) Návrh na jmenování členů Aktivu pro občanské záležitosti
c) Žádost HC Varnsdorf o povolení použití znaku města
d) Žádost Střední lesnické školy, Šluknov o prominutí poplatku za jednorázové použití znaku města
e) Žádost SOŠ, SOU, OU a PrŠ o prominutí místního poplatku ze vstupného
f) Žádost pana M. Šatníka o prominutí místního poplatku ze vstupného
g) Návrh na zařazení do platových tříd a stanovení platu ředitelům PO – Městské divadlo Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf, Nemocnice Varnsdorf
h) Návrh na zařazení do platových tříd a stanovení platu ředitelům PO – mateřských škol, základních škol, jídelen základních škol
i) Návrh na jmenování vedoucího Stavebního úřadu MěÚ Varnsdorf
j) Odvolání fy LARED Vdf, spol. s r.o. ke správnímu řízení o udělení pokuty
k) Návrh na jmenování členů JSDH Varnsdorf a vyplacení odměn
l) Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
m) Návrh na uzavření mandátní smlouvy
n) Zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2004
o) Vyjádření města jako sociálního partnera k dlouhodobým záměrům středních škol a ZUŠ
p) Doporučení ZM vydat „Obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf o poplatku za užívání veřejného prostranství“
q) Doporučení ZM vydat „Obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj“
r) Doporučení ZM vydat „Obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 30/1998 o místních poplatcích“
s) Žádost Regia a.s, Varnsdorf o pověření na zprostředkování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel
t) Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci na tvorbu propagační brožury s firmou Helvich
u) Návrh programu XIII. zasedání ZM
v) Záměr optimalizace školství ve Varnsdorfu

Usnesení č. 117/2003
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 1236, ul. Mostecká, Varnsdorf slečně B. Hykšové a panu P. Godlovi na dobu určitou do 30. 6. 2004. 

2. Podat k soudu návrh žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu (garsoniéry) v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf proti paní S. Křenové z důvodu:
a) neschválený podnájem bytu
b) byt neužívá
c) dlužné nájemné.

3. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní E. Klugové na dobu určitou do 31. 3. 2004. 

4. Pronajmout náhradní byt 1+1 v č.p. 889, ul. Žitavská, Varnsdorf pro nájemníky paní M. Andělové z domu č.p. 479, ul. Melantrichova, Varnsdorf, manžele J. a H. Hykšovy na dobu určitou do 30. 6. 2004 za podmínky uhrazení celého dluhu z nájmu.

5. Nevyhovět žádosti slečny A. Kurucové na pronájem bytu.

6. Zveřejnit záměr převést části p.č. 5284 v k.ú. Varnsdorf.

7. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 5284 v k.ú. Varnsdorf na dvě poloviny.

8. Zveřejnit záměr pronajmout a převést části p.p.č. 5284 a p.p.č. 5283 v k.ú. Varnsdorf.

9. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1519/46 v k.ú. Varnsdorf.

10. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1519/47 v k.ú. Varnsdorf.

11. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3377/2, p.p.č. 3377/3 a p.p.č. 3377/4 v k.ú. Varnsdorf.

12. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 3381/1 a p.p.č. 3380/2 v k.ú. Varnsdorf.

13. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 7397 v k.ú. Varnsdorf.

14. Ukončit nájemní smlouvu č. 56/2003 na pronájem p.p.č. 1236 v k.ú. Varnsdorf k 31. 12. 2003 dle žádosti nájemce.

15. Ukončit nájemní smlouvu č. 75/2002 na pronájem části p.p.č. 3750/1 v k.ú. Varnsdorf k 31. 12. 2003 dle žádosti nájemce.

16. Vypovědět nájemní smlouvu č. 75/2000 na pronájem p.p.č. 3132/5 v k.ú. Varnsdorf z důvodu výstavby rodinného domu.

17. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 516/1 v k.ú. Varnsdorf.

18. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 677 v k.ú. Studánka.

19. Zadat GP na oddělení části p.p.č. 806 v k.ú. Studánka.

20. Doporučit ZM převést část p.p.č. 806 v k.ú. Studánka.

21. Pozastavit jednání o směně pozemků s panem Markvartem do doby vyšetření případu kontaminace vrtů.

22. Pověřit místostarostu podáním trestního oznámení na neznámého pachatele kontaminace vrtů na PČR.

23. Uzavřít s Regia a.s., Varnsdorf mandátní smlouvu pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2004 dle předloženého návrhu.

24. Uzavřít s Regia a.s., Varnsdorf mandátní smlouvu pro správu samostatného střediska CENTRUM – sociální ubytovny a výkon dalších práv a povinností na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2004 dle předloženého návrhu.

25. Zveřejnit záměr pronajmout č.p. 2364 na st.p.č. 5746 a p.p.č. 5749 na k.ú. Varnsdorf.

26. Neprominout panu L. Šarkőzimu dluh na nájemném ve výši 20.917,80 Kč a přejít k vymáhání soudní cestou.

27. Odepsat pohledávku Kniha s.p. Liberec v částce 19.278,- Kč.

28. Odepsat pohledávku pana M. Linky v částce 3.850,- Kč.

29. Neprominout paní M. Procházkové místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

30. Doporučit ZM schválit rozpočtové provizorium na rok 2004 dle předloženého návrhu.

31. Doporučit ZM schválit pro rozpočet na rok 2004 běžné náklady úřadu a finanční náklady dle předloženého návrhu.

32. Doporučit ZM poskytnout zálohy příspěvku jednotlivých PO pro 1. čtvrtletí 2004 dle předloženého návrhu.

33. Povolit bezplatné používání znaku města Varnsdorf na dobu neurčitou HC Varnsdorf pro sportovní účely dle žádosti ze dne 5. 12. 2003. 

34. Povolit bezplatné používání znaku města Varnsdorf Střední lesnické škole, Šluknov pro jednorázové použití v Almanachu školy dle žádosti ze dne 3. 12. 2003. 

35. V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 30/1998 o místních poplatcích prominout SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf poplatek ze vstupného na akci maturitního plesu.

36. V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 30/1998 o místních poplatcích prominout Michaelu Šatníkovi – Kulturní dům „Rozkrok“ poplatek ze vstupného na všechny pořádané akce do 31. 12. 2004. 

37. Zařadit ředitele PO Městské divadlo Varnsdorf, ředitelku PO Městská knihovna Varnsdorf a ředitele PO Nemocnice Varnsdorf do platových tříd dle návrhu tajemníka MěÚ.

38. Zařadit ředitele PO mateřských škol, základních škol a jídelen základních škol zřízeních městem do platových tříd dle návrhu tajemníka MěÚ a vedoucího OŠKT.

39. Postoupit odvolání fy LARED Vdf, spol. s r.o. ze dne 25. 11. 2003 ke správnímu řízení o udělení pokuty ohledně rušení nočního klidu Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

40. Vyplatit aktivním členům JSDH Varnsdorf (výjezdová jednotka) odměny za rok 2003 ve výši 500,- Kč/měsíc.

41. Uzavřít s panem Jiřím Suchardou smlouvu o výpůjčce dle předloženého návrhu.

42. Uzavřít s Bohemia Phőnix spol. s r.o. mandátní smlouvu pro zajištění prodeje bytových jednotek a domů ve vlastnictví mandanta na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2004 dle předloženého návrhu.

43. Doporučit ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Ústeckým krajem na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče pro obyvatele správního obvodu obce s rozšířenou působností.

44. Vyjádřit podporu k předloženým dlouhodobým záměrům vzdělávání a rozvoje středních škol (SOUT a U; SOŠ, SOU, OU a PrŠ, SPŠES a SOU) a ZUŠ a pověřit místostarostku vypracováním zprávy pro Krajský úřad Ústeckého kraje.

45. Doporučit ZM vydat „Obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 5/2003 o poplatku za užívání veřejného prostranství“ s účinností od 1. 1. 2004. 

46. Doporučit ZM vydat „Obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 6/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj“ s účinností od 1. 1. 2004.

47. Doporučit ZM vydat „Obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 7/2003 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 30/1998 o místních poplatcích“ s účinností od 1. 1. 2004. 

48. Pověřit Regia a.s., Varnsdorf zprostředkováním uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel, na rok 2004 pro všechna vozidla v majetku města.

49. Uzavřít smlouvu o spolupráci s firmou Helvich, vydavatelství multimédia na tvorbu propagační brožury.

Usnesení č. 118/2003
Rada města rozhodla schválit:
1. Výměnu garsoniéry v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf mezi panem T. Hurtem a panem M. Kucerou bytem 1+3 v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf.

2. Výměnu bytu 1+2 v č.p. 1214, ul. Poštovní, Varnsdorf mezi manžely S. a M. Hovanyczovými a paní J. Nemčekovou bytem 1+3 v č.p. 3019, ul. Karolíny Světlé, Varnsdorf.

3. Výměnu bytu 1+1 v č.p. 1586, ul. Pohraniční Stráže, Varnsdorf mezi manžely P. a A. Novákovými a panem Vl. Pražanem bytem 1+4 v č.p. 1586, ul. Pohraniční Stráže, Varnsdorf.

4. Dodatek č. 1 k „Pokladnímu řádu MěÚ“ dle předloženého návrhu.

5. Uzavření dohody o členství v jednotce Sboru dobrovolných hasičů s aktivními členy JSDH Varnsdorf dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2004. 

6. Uzavření dodatku k dohodě o členství v JSDH s velitelem Jiřím Suchardou dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2004. 

7. Od 1. 1. 2004 odměny aktivním členům JSDH Varnsdorf (výjezdová jednotka) ve výši 500,- Kč/měsíc, velitelům družstev JSDH Varnsdorf (výjezdová jednotka) ve výši 750,- Kč/měsíc a veliteli JSDH Varnsdorf (výjezdová jednotka) ve výši 1.000,- Kč/měsíc.

8. Program XIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 18. 12. 2003 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:

  1. Převody majetku města
  2. Finanční záležitosti
  3. Různé

a) Zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2004
b) Návrh OZV č. 5/2003 o poplatku za užívání veřejného prostranství
c) Návrh OZV č. 6/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
d) Návrh OZV č. 7/2003 o zrušení OZV č. 30/1998 o místních poplatcích

  1. Diskuse
  2. Interpelace členů ZM
  3. Závěr

9. Záměr koncepce optimalizace školství ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu místostarostky města.

Usnesení č. 119/2003
Rada města rozhodla neschválit:
1. Paní R. Kouhari vrácení poplatku za služby PCO dle smlouvy v částce 1.384,50 Kč s tím, aby poplatek vymáhala na nájemnících pronajatého bytu.

Usnesení č. 120/2003
Rada města rozhodla stanovit:
1. Plat řediteli PO Městské divadlo Varnsdorf, ředitelce PO Městská knihovna a řediteli PO Nemocnice Varnsdorf dle návrhu tajemníka MěÚ.

2. Plat ředitelů PO mateřských škol, základních škol a jídelen základních škol zřízených městem dle návrhu tajemníka MěÚ a vedoucího OŠKT.


Usnesení č. 121/2003
Rada města rozhodla odvolat:
1. MUDr. Jana Pospíchala z funkce člena sociální komise doplňkové péče RM k 31. 12. 2003 na vlastní žádost.


Usnesení č. 122/2003
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní Janu Panesovou do funkce člena sociální komise doplňkové péče RM k 1. 1. 2004. 

2. Paní Janu Hůlovou, Soňu Hladíkovou a Jaroslavu Křížovou do funkce člena Aktivu pro občanské záležitosti k 1. 1. 2004.

3. S platností od 1. 1. 2004 vedoucí Stavebního úřadu MěÚ Varnsdorf paní Alenu Kosovou.

Usnesení č. 123/2003
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Žádost slečny M. Švecové o ponechání v seznamu žadatelů o pronájem bytu evidovanou při MěÚ Varnsdorf s tím, že si může podat novou žádost o jejím přijetí bude rozhodovat bytová komise.

2. Žádost paní A. Králové o splátkový kalendář ze dne 24. 11. 2003.

Usnesení č. 124/2003
Rada města rozhodla uložit:
1. OŽP MěÚ předat výsledky šetření OPV s.r.o. České inspekci životního prostředí.

2. Veliteli JSDH Varnsdorf zapracovat částku na odměny členům JSDH Varnsdorf (výjezdová jednotka) do rozpočtu města (kapitola 435 požární ochrana) na rok 2004. 

3. Vedoucímu OŠKT MěÚ dopracovat materiály pro konkrétní realizaci předloženého záměru koncepce optimalizace školství ve Varnsdorfu do 31. 1. 2004.

Usnesení 125/2003
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení č. 109/2003/32 ze dne 26. 11. 2003.