Usnesení z 29. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 07.01.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
__________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Dodatek č. 4 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
1.02 Aktualizace vnitřního předpisu Směrnice pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf a hospodaření podle něj
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o souhlas s užitím velkého znaku města Varnsdorf pro vědecké účely.
3.02 Informace z komisí města
3.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.04 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr
1. Finanční záležitosti

1.01 Dodatek č. 4 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
Usnesení č. 1/2016
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 4 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.


1.02 Aktualizace vnitřního předpisu Směrnice pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf a hospodaření podle něj
Usnesení č. 2/2016
Rada města rozhodla schválit ,,Směrnici pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf a hospodaření podle něj dle předloženého návrhu“.


2. Převody majetku města

2.02 Majetkové záležitosti

Usnesení č. 3/2016/1
Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8U3 0600 před panelovým domem Západní č. p. 2736 pro pana I. H. s tím, že žadatel se bude finančně podílet na zřízení parkovacího místa ve výši 100%.

a dále

Usnesení č. 3/2016/2
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 9S3 1463 na parkovišti p. p. č. 2919/31 před panelovým domem Západní č. p. 2816 pro pana J. R., držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel se bude finančně podílet na zřízení parkovacího místa ve výši 50%. 


3. Různé

3.01 Žádost o souhlas s užitím velkého znaku města Varnsdorf pro vědecké účely
Usnesení č. 4/2016
Rada města rozhodla udělit panu P. H. souhlas s jednorázovým užitím velkého znaku města Varnsdorf pro účely obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům města České republiky v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.


3.02 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 5/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.04 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 6/2016
Rada města rozhodla schválit program na XII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 21.01.2016 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                                          Josef Hambálek
starosta města                                                                                                     místostarosta města