Usnesení z 29. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 30.11.2023 od 09:30 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Školní jídelnu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci 
1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
1.08 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
1.09 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
1.10 Žádost o finanční dar pro Krajskou radu seniorů Ústeckého kraje, p. s.  
1.11 Žádost JSDH o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu Nadace AGROFERT
1.12 Smlouva o reklamě a propagaci v rámci akce „Rozsvícení vánočního stromu Varnsdorf 2023“
1.13 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
1.14 Finanční dar pro MUDr. Lubomíra Svobodu, Lesní 3012, 407 47 Varnsdorf, IČ 46792236
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací 
3.02 Žádost ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Národní 1617, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
3.03 Žádost ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
3.04 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf v období vánočních prázdnin
3.05 Odvolání a jmenování členů Kulturní komise 
3.06 Návrh na pololetní odměnu řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace
3.07 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
3.08 Dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 11 Co 65/2023-389 ze dne 03.10.2023 ve věci pracovněprávního sporu
3.09 Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků
3.10 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 433/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 434/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 435/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 436/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Školní jídelnu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 437/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci 
Usnesení č. 438/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů pro rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 439/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.08 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 440/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.09 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 441/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.10 Žádost o finanční dar pro Krajskou radu seniorů Ústeckého kraje, p. s.  
Usnesení č. 442/2023
Rada města rozhodla neposkytnout Krajské radě seniorů Ústeckého kraje, p. s., se sídlem Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 02254867 finanční dar ve výši 5.000 Kč.


1.11 Žádost JSDH o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu Nadace AGROFERT
Usnesení č. 443/2023
Rada města rozhodla schválit podání žádosti JSDH o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu Nadace AGROFERT, Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, IČ 24188581 ve výši 60.000 Kč.


1.12 Smlouva o reklamě a propagaci v rámci akce „Rozsvícení vánočního stromu Varnsdorf 2023“
Usnesení č. 444/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o reklamě a propagaci na akci „Rozsvícení vánočního stromu Varnsdorf 2023“ se společností ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, IČ 45274649 a celkovou cenou díla 20.000 Kč dle předloženého návrhu.


1.13 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 445/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.14 Finanční dar pro MUDr. Lubomíra Svobodu, Lesní 3012, 407 47 Varnsdorf, IČ 46792236
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 786/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 446/2023/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 786/1v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 446/2023/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu dle schválené územní studie č. 17.


Žádost o prodej p. p. č. 1230/8 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 447/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 1230/8 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 6472/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 448/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 6472/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 7078 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 449/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat část p. p. č. 7078 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 891 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 450/2023/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat p. p. č. 891 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 450/2023/2
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 891 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Návrh na ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 451/2023
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 23/2022 na pronájem p. p. č. 2469/1 a p. p. č. 2470 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.11.2023


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4015386/DC_Varnsdorf, Karlova, č. p. 2230, kNN v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 452/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Karlova, č. p. 2230 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 6.900 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 453/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 802 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 855/1 v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 454/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 5323 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 5317/1, p. č. 5317/2, p. č. 5317/3 a p. č. 5317/4 vše v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Dohoda č. 7 o změně ukončení smlouvy o nájmu souboru věcí s Teplárnou Varnsdorf a.s.
Usnesení č. 455/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu č. 7 o změně ukončení smlouvy o nájmu souboru věcí s Teplárnou Varnsdorf a.s., IČO 27331041, kterou se prodlužuje výpovědní doba do 15. 12. 2023.


3. Různé

3.01 Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací 
Usnesení č. 456/2023
Rada města rozhodla stanovit platy ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf dle předloženého návrhu. 


3.02 Žádost ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Národní 1617, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Usnesení č. 457/2023
Rada města rozhodla udělit souhlas příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 7.000 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci projektu Obědy pro děti. Finanční dar bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného pro 1 dítě v období od 01.09.2023 do 31.08.2024.


3.03 Žádost ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Usnesení č. 458/2023
Rada města rozhodla udělit souhlas příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 25.000 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci projektu Obědy pro děti. Finanční dar bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného pro 4 děti v období od 01.01.2024 do 30.06.2024.


3.04 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf v období vánočních prázdnin
Usnesení č. 459/2023
Rada města rozhodla souhlasit s přerušením provozu mateřských škol zřízených městem Varnsdorf v období vánočních prázdnin dle předloženého návrhu. 


3.05 Odvolání a jmenování členů Kulturní komise 
Usnesení č. 460/2023/1
Rada města rozhodla odvolat Ing. Romana Heidlera a Mgr. Davida Láníka z funkce člena Kulturní komise do konce volebního období 2022-2026 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 460/2023/2
Rada města rozhodla jmenovat Bc. Marcelu Loukovou a Mgr. Jitku Šišulákovou do funkce člena Kulturní komise do konce volebního období 2022-2026.


3.06 Návrh na pololetní odměnu řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 461/2023
Rada města rozhodla schválit vyplacení pololetní odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace dle předloženého návrhu. 


3.07 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
Usnesení č. 462/2023
Rada města rozhodla schválit vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.08 Dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 11 Co 65/2023-389 ze dne 03.10.2023 ve věci pracovněprávního sporu
Usnesení č. 463/2023
Rada města rozhodla podat dovolání proti Rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 11 Co 65/2023-389 ze dne 03.10.2023.


3.09 Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků
Usnesení č. 464/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků s firmou NEVAJGLUJ a.s., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 19180632. 


3.10 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Jan Šimek                                         Jiří Sucharda    
starosta města                                 1. místostarosta města