Usnesení z 29. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 29. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 09.01.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Různé
1.01 Příkazní smlouva na manažerské řízení projektu „Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf“
1.02 Příkazní smlouva na manažerské řízení projektu „Sběrný dvůr města Varnsdorf“
1.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
1.04 Změna Organizačního řádu MěÚ Varnsdorf
2. Diskuse
3. Závěr


1. Různé

1.01 Příkazní smlouva na manažerské řízení projektu „Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf“
Usnesení č. 556/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Příkazní smlouvy o poskytování služeb manažerského řízení projektu „Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf“ se společností HS Occasion, s.r.o., Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 02796040, v celkové výši 390.000 Kč bez DPH, za předpokladu schválení financování.


1.02 Příkazní smlouva na manažerské řízení projektu „Sběrný dvůr města Varnsdorf“
Usnesení č. 557/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Příkazní smlouvy na manažerské řízení projektu „Sběrný dvůr města Varnsdorf“ se společností JIP-PROJEKT servis, s. r. o., Přemyslovská 17482/32, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 05848911 v celkové výši 385.000 Kč bez DPH, za předpokladu schválení financování.


1.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 558/2020
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


1.04 Změna Organizačního řádu MěÚ Varnsdorf
Usnesení č. 559/2020
Rada města rozhodla změnit znění Organizačního řádu MěÚ dle předloženého návrhu.


2. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Závěr

 

 

Josef Hambálek                                                 ThMgr. Roland Solloch 
místostarosta města                                          místostarosta města