Usnesení z 29. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

z 29. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 24. 1. 2008 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Různé
a) Odvolání tajemníka Zdravotní komise + jmenování nového tajemníka
b) Opatření pro zachování pobočky regionálního muzea ve Varnsdorfu
c) Mandátní smlouva mezi Městem Varnsdorf a Regií a.s.
d) Smlouva o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2008 
e) Návrh na stanovení osobního příplatku ředitelům základních škol, mateřských škola školních jídelen
f) Zpráva o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf
g) Žádost o použití znaku města
h) Doplnění programu zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

Usnesení č. 5/2008
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2739/50, ul. Edisonova, Varnsdorf panu S. S. na dobu určitou do 31. 1. 2009. 

2. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2761/27, ul. Kovářská, Varnsdorf paní J. B. na dobu určitou do 31. 1. 2009 za podmínky navrácení garsoniéry č. 21 v tom samém domě.

3. Pronajmout byt 2+KK v domě č.p. 3307/36, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. S. a sl. M. Ch. na dobu určitou do 31. 1. 2009.

4. Neuzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf s panem M. J..

5. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/22, ul. Křižíkova, Varnsdorf s paní L. W. na dobu určitou do 31. 5. 2008.

6. Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 3307/19, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu O. J..

7. Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v domě č.p. 1285, ul. Dopravní, Varnsdorf panu J. D..

8. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 1162/2, ul. Lidická, Varnsdorf na dobu určitou do 31. 1. 2009.

9. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4204/1 a část p.p.č. 4205 v k.ú. Varnsdorf.

10. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 7197 a část p.p.č. 7196 v k.ú. Varnsdorf.

11. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 7196 v k.ú. Varnsdorf dle připravené zastavovací studie na výstavbu RD v lokalitě ul. Budějovická, Zhořelecká ve Varnsdorfu.

12. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 7187 v k.ú. Varnsdorf.

13. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4457/2 a část p.p.č. 4456/1 v k.ú. Varnsdorf.

14. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 4456/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, aby byl zajištěn přístup na p.p.č. 4457/2 v k.ú. Varnsdorf.

15. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 910/1 v k.ú. Studánka.

16. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 910/1 v k.ú. Studánka dle stávajícího užívání.

17. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1531/35 v k.ú. Varnsdorf.

18. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 2836/2, p.p.č. 2849/4, p.p.č. 2849/6, p.p.č. 2849/7 s č.p. 2819 v k.ú. Varnsdorf.

19. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2599/1 v k.ú. Varnsdorf.

20. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 762/5 a část p.p.č. 8180 v k.ú. Varnsdorf.

21. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 7721/4, část p.p.č. 7721/5 a část p.p.č. 7721/6 v k.ú. Varnsdorf.

22. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 659 v k.ú. Studánka dle stávajícího užívání.

23. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 659 v k.ú. Studánka.

24. Vypovědět NS č. 125/1997 na pronájem části p.p.č. 5509 v k.ú. Varnsdorf.

25. Vypovědět NS č. 133/1999 na pronájem části p.p.č. 5509 v k.ú. Varnsdorf.

26. Vypovědět NS č. 28/1995 na pronájem části p.p.č. 5510 v k.ú. Varnsdorf.

27. Vypovědět NS č. 35/1995 na pronájem části p.p.č. 5510 v k.ú. Varnsdorf.

28. Vypovědět NS č. 20/2001 na pronájem části p.p.č. 5509 v k.ú. Varnsdorf.

29. Vypovědět NS č. 27/2001 na pronájem části p.p.č. 5509 v k.ú. Varnsdorf.

30. Vypovědět NS č. 4/2006 na pronájem části p.p.č. 5509 v k.ú. Varnsdorf.

31. Vypovědět NS č. 16/1996 na pronájem části p.p.č. 5510 v k.ú. Varnsdorf.

32. Vypovědět NS č. 93/1996 na pronájem části p.p.č. 5507 v k.ú. Varnsdorf.

33. Vypovědět NS č. 109/1997 na pronájem části p.p.č. 5510 v k.ú. Varnsdorf.

34. Vypovědět NS č. 119/1997 na pronájem části p.p.č. 5510 v k.ú. Varnsdorf.

35. Vypovědět NS č. 124/1997 na pronájem části p.p.č. 5510 v k.ú. Varnsdorf.

36. Vypovědět NS č. 139/1997 na pronájem části p.p.č. 5510 v k.ú. Varnsdorf.

37. Vypovědět NS č. 59/1998 na pronájem části p.p.č. 5510 v k.ú. Varnsdorf.

38. Vypovědět NS č. 160/2000 na pronájem části p.p.č. 5510 v k.ú. Varnsdorf.

39. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 5507, p.p.č. 5508, p.p.č. 5509 a p.p.č. 5510 v k.ú. Varnsdorf a to tak, aby vzniklo 7 parcel vhodných k výstavbě rodinných domků.

40. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního vedení MTS po části p.p.č. 1159, p.p.č. 1165/7, p.p.č. 1065, p.p.č. 1226/3, p.p.č. 1230/1 a p.p.č. 1226/2, p.p.č. 1226/1 vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 851,- Kč splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.

41. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN a 3 rozpojovacích skříní v pilíři po částech p.p.č. 5575, p.p.č. 5594, p.p.č. 5548 a p.p.č. 5654/41 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou dle znaleckého posudku splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
· náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,
· smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

42. Souhlasit s uložením kabelové el. přípojky na části p.p.č. 8171 a 525/1 na k.ú. Varnsdorf a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení po části p.p.č. 8171 a 525/1 vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi Městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p.p.č. 525/2 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

43. Souhlasit se stavbou 1. Výrobna stavebních dílů a betonu s el. přípojkou a domovním rozvodem.

44. Souhlasit se zřízením a provozováním rozvodů telekomunikační sítě pro zřízení internetových přípojek firmou CL-NET s.r.o. Česká Lípa v bytovém domě č.p. 3014 ve Varnsdorfu a uzavřít smlouvu o spolupráci při zřízení a provozu rozvodů telekomunikační sítě.

45. Ukončit smlouvu o nájmu nemovitosti ze dne 10. 1. 1993 uzavřenou mezi Městem Varnsdorf a TJ Slovan Varnsdorf dohodou a to k 30. 6. 2008 (k tomuto datumu dojde i k předání objektu).

46. Doplnit usnesení RM č. 113/2007/16 ze dne 13. 12. 2007 a to tak, že ubytovna sportovní haly v č.p. 2984, ul. Západní, Varnsdorf se panu R. B. za cenu 204.000,- Kč/rok na dobu určitou 10 let pronajímá s účinností od 1. 7. 2008.

47. Účtovat náklady za spotřebované teplo v ubytovně sportovní haly č.p. 2984 s účinností od 1. 2. 2008 uživateli objektu.

48. Pronajmout bytovou jednotku 1+KK v domě č.p. 3321/7 v ul. Nemocniční, Varnsdorf panu L. Š..

49. Povolit použití znaku Města Varnsdorf na tiskové a propagační materiály – pozvánky, letáky, panel sponzorů, výstavy, inzeráty a na webové stránky projektu pro Uměleckou agenturu FOIBOS a.s..

Usnesení č. 6/2008
Rada města rozhodla schválit:
1. Mandátní smlouvu mezi Městem Varnsdorf a Regií a.s..

2. Vzor Smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu Města Varnsdorf pro rok 2008 dle předloženého návrhu.

3. Doplnění programu XII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf takto:
3. Různé
3.01 Ambulantní pohotovostní péče – lékařská služba první pomoci
3.02 Návrh na schválení finanční spoluúčasti města na projektu z Úřadu vlády „Podpora terénní sociální práce 2008“.

4. Cenu tepla do ukončení čerpání úvěru, tj. 31. 3. 2008, dle návrhu společnosti Teplárna Varnsdorf, a.s..

Usnesení č. 7/2008
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 1/2008/3 ze dne 10. 1. 2008. 

Usnesení č. 8/2008
Rada města rozhodla stanovit:
1. Osobní příplatek ředitelům mateřských škol, základních škol a školních jídelen s právní subjektivitou s účinností od 1. 1. 2008 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 9/2008
Rada města rozhodla odvolat:
1. Paní E. B. z funkce tajemníka Zdravotní komise.

Usnesení č. 10/2008
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní S. Š. do funkce tajemníka Zdravotní komise na volební období 2006 – 2010. 

Usnesení č. 11/2008
Rada města rozhodla uložit:
1. OSMI zajistit do 31. března 2008 vhodné náhradní prostory pro uložení muzejních sbírek.


Usnesení č. 12/2008
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2007. 

Ing. Josef Poláček František Dlask

starosta města místostarosta