Usnesení z 28. zasedání Rady města Varnsdorf

Program jednání rady města:
1. Různé

1.01 Smlouva o nájmu měřících zařízení
1.02 Rozhodnutí ÚOHS
1.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2. Diskuse
3. Závěr

1. Různé

1.01 Smlouva o nájmu měřících zařízení
Usnesení č. 553/2019/1
Rada města rozhodla ukončit Smlouvu o nájmu měřících zařízení ze dne 09.04.2019, která byla uzavřena mezi městem Varnsdorf, IČ 00261718, se sídlem nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf a společností Water Solar Technology Ltd., reg. č. 7113037, Water Solar Technology Ltd. – branch, organizační složka, IČ 29041643, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a to výpovědí dle čl. 7.2, bod iv. smlouvy.

a dále

Usnesení č. 553/2019/2
Rada města pověřuje místostarostu Josefa Hambálka podpisem výpovědi Smlouvy o nájmu měřících zařízení ze dne 09.04.2019, která byla uzavřena mezi městem Varnsdorf, IČ 00261718, se sídlem nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf a společností Water Solar Technology Ltd., reg. č. 7113037, Water Solar Technology Ltd. – branch, organizační složka, IČ 29041643, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

1.02 Rozhodnutí ÚOHS
Usnesení č. 554/2019/1
Rada města rozhodla nepodávat rozklad proti rozhodnutí ÚOHS-S0148,0149/2019/VZ-34536/2019/542/MKd ze dne 13.12.2019.

a dále

Usnesení č. 554/2019/2
Rada města rozhodla vyzvat společnost VIA Consult a.s. se sídlem Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ 250 84 275 ke sdělení stanoviska k regresní náhradě škody v souvislosti s rozhodnutím ÚOHS-S0148,0149/2019/VZ-34536/2019/542/MKd ze dne 13.12.2019.

1.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 555/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu místostarosty města o kontrole plnění usnesení.

2. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Závěr

Josef Hambálek
místostarosta města

ThMgr. Roland Solloch
místostarosta města