Usnesení z 28. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 10. 1. 2008 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

 

Rada města projednala:

1.      Převody majetku města

2.      Různé

a)      Návrh programu ZM

 

 

Usnesení č. 1/2008

Rada města rozhodla:

1.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/41, ul. Edisonova, Varnsdorf sl. V. W. a panu R. E. do 31. 1. 2009.

 

2.      Vypovědět nájem garsoniéry v domě č.p. 2761/47, ul. Kovářská, Varnsdorf panu M. S. dle § 711 odst. 2 písm. b), d) Občanského zákoníku.

 

3.      Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 736/1, ul. Karlova, Varnsdorf s paní J. P. na dobu určitou do 31. 3. 2008.

 

4.      Prodloužit termín pro podání žádosti o vydání povolení na stavbu RD na části p.p.č. 7510 v k.ú. Varnsdorf do 31. 6. 2008. 

 

5.      Zveřejnit záměr převést stavbu na st.p.č. 5839/10 a p.p.č. 5839/11 v k.ú. Varnsdorf.

 

6.      Souhlasit se zřízením NN přípojky na části p.p.č. 802 v k.ú. Varnsdorf pro RD na p.p.č. 866 v k.ú. Varnsdorf.

 

7.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 802              v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

8.      Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu přístupu po části p.p.č. 287/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva chůze a jízdy za účelem přístupu k jezu v nutnosti oprav a údržby vodního díla na p.p.č. 8186 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p.p.č. 8186 v k.ú. Varnsdorf (Povodí Ohře, s.p., Chomutov - oprávněný) za částku stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené se zřízením věcného břemen uhradí oprávněný.

 

9.      Vypovědět NS č. 2/1995 na pronájem části p.p.č. 4569/1 a části p.p.č. 4570 v k.ú. Varnsdorf.

 

10.  Vypovědět NS č. 19/1997 na pronájem části p.p.č. 4569/1 a části  p.p.č. 4570 v k.ú. Varnsdorf.

 

11.  Vypovědět NS č. 74/1997 na pronájem části p.p.č. 4569/1 a části p.p.č. 4570 v k.ú. Varnsdorf.

 

12.  Vypovědět NS č. 130/2000 na pronájem části p.p.č. 4569/1 a části p.p.č. 4570 v k.ú. Varnsdorf.

 

13.  Vypovědět NS č. 131/2000 na pronájem části p.p.č. 4569/1 a části p.p.č. 4570 v k.ú. Varnsdorf.

 

14.  Vypovědět NS č. 132/2000 na pronájem části p.p.č. 4569/1 a části p.p.č. 4570 v k.ú. Varnsdorf.

 

15.  Vypovědět NS č. 133/2000 na pronájem části p.p.č. 4569/1 a části p.p.č. 4570 v k.ú. Varnsdorf.

 

16.  Pronajmout část p.p.č. 6353/1 o výměře 295 m2 v k.ú. Varnsdorf paní L. Š. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

17.  Pronajmout část p.p.č. 6938/1 o výměře 140 m2  v k.ú. Varnsdorf paní J. S. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok a část o výměře 500 m2 na dobu neurčitou za účelem sekání trávy za cenu 0,20  Kč/m2/rok.

 

18.  Pronajmout část p.p.č. 142/35 o výměře 252 m2 v k.ú. Varnsdorf paní D. S. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

19.  Ukončit NS č. 18/2005 na pronájem části p.p.č. 2666/5 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2007.

 

20.  Ukončit NS č. 16/2005 na pronájem části p.p.č. 3096/1 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2007.

 

21.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6897, p.p.č. 6873, p.p.č. 6874, p.p.č. 6875, p.p.č. 6877, p.p.č. 6878, p.p.č. 6882, p.p.č. 6883, p.p.č. 6884, p.p.č. 6887, p.p.č. 6889, p.p.č. 6893, p.p.č. 6898, p.p.č. 6900/1, p.p.č. 6900/2, p.p.č. 6641 (část) v k.ú. Varnsdorf.

 

22.  Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 6897, p.p.č. 6873, p.p.č. 6874, p.p.č. 6875, p.p.č. 6877, p.p.č. 6878, p.p.č. 6882, p.p.č. 6883, p.p.č. 6884, p.p.č. 6887, p.p.č. 6889, p.p.č. 6893, p.p.č. 6898, p.p.č. 6900/1, p.p.č. 6900/2, p.p.č. 6641 (část) vše v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání

 

23.  Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 32/06/1 na pronájem části p.p.č. 1310/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že jako nájemce bude uveden pouze pan T. H.. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou nezměněna.

 

24.  Pronajmout část obvodové stěny objektu č.p. 552 na p.p.č. 2672/2 v k.ú. Varnsdorf panu F. N. za cenu 500,- Kč/rok na dobu neurčitou.

 

25.  Souhlasit ze zřízením a provozováním rozvodů telekomunikační sítě pro zřízení internetových přípojek firmou CL-NET s.r.o. Česká Lípa v bytovém domě č.p. 2740 ve Varnsdorfu a uzavřít smlouvu o spolupráci při zřízení a provozu rozvodů telekomunikační sítě.

 

26.  Pronajmout bytovou jednotku 1+KK v DPS č.p. 3321/5, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní A. K..

 

27.  Pronajmout bytovou jednotku 1+1 v DPS č.p. 2970/1, ul. Lesní, Varnsdorf manželům L. a K. P..

 

 

Usnesení č. 2/2008

Rada města rozhodla nezrušit:.

1.      Usnesení RM č. 109/2007/20  ze dne 29. 11. 2007.

 

 

Usnesení č. 3/2008

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení  RM č.109/2007/15  ze dne 29. 11. 2007.

 

2.      Dodatek k NS č. 53/1998 na pronájem části p.p.č. 142/35 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2007.

 

3.      Usnesení RM č. 109/2007/43 ze dne 29. 11. 2007.

 

 

Usnesení č. 4/2008

Rada města rozhodla schválit:.

1.      Program XII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 24. 1. 2008 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3.      Zprávy výborů ZM

4.      Převody majetku města

5.      Finanční záležitosti

6.      Zpráva o činnosti a o kontrole plnění usnesení ZM

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          František Dlask

starosta města                                                                             místostarosta