Usnesení z 28. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 09.11.2023 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2 Různé
2.01 Zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt hydrologického modelu Varnsdorf z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny MŽP
2.02 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v prosinci 2023
2.03 Smlouva o poskytování úklidové služby
2.04 Žádost o uzavření Rámcové příkazní smlouvy o pohřebnictví 
2.05 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2024
2.06 Veřejná výzva k podání nabídek na provozování služby senior taxi 2024
2.07 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ a „Zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“
2.08 Informace z komisí města
2.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 399/2023/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/25, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu M. V. na dobu určitou do 30.11.2024, za podmínky navrácení sociálního bytu /1+1/ č. 44 v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu.   

a dále

Usnesení č. 399/2023/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/11, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu L. E. na dobu určitou do 30.11.2024. 1. náhradník pan J. K. do 30.11.2024. 

a dále

Usnesení č. 399/2023/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu H. J. na dobu určitou do 30.11.2024. 


Návrh na pronájem bytu 1+1 pro příjmově vymezené osoby
Usnesení č. 400/2023/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. T. na dobu určitou do 30.11.2024, za podmínky navrácení bytu č. 53 /1+1/ v domě č. p. 2740, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu.

a dále

Usnesení č. 400/2023/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní K. Š. na dobu určitou do 30.11.2024.


Návrh na pronájem sociálního bytu 1+KK 
Usnesení č. 401/2023
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/12, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu E. K. na donu určitou do 30.11.2024.


Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 402/2023/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/15, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní E. M. do 30.11.2024.

a dále

Usnesení č. 402/2023/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/43, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní Z. M. do 30.11.2024.

a dále

Usnesení č. 402/2023/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. do 30.11.2024.

a dále

Usnesení č. 402/2023/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu  M. B. do 30.11.2024.


Návrh na pronájem bytu zvláštního určení
Usnesení č. 403/2023/1
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 3321/27, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. K. na dobu určitou do 30.11.2024.

a dále

Usnesení č. 403/2023/2
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 2970/8, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. V. na dobu určitou do 30.11.2024.

a dále

Usnesení č. 403/2023/3
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 2970/44, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu P. M. na dobu určitou do 30.11.2024.

a dále

Usnesení č. 403/2023/4
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 2970/45, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. S. na dobu určitou do 30.11.2024.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 809, p. p. č. 813/2, p. p. č. 817, p. p. č. 825/1 a p. p. č. 825/2, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 404/2023/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 809, p. p. č. 813/2, p. p. č. 817, p. p. č. 825/1 a p. p. č. 825/2 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 404/2023/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozšíření komunikace Ptáčnická ve Varnsdorfu dle schválené územní studie č. 19.


Žádost o prodej p. p. č. 192/27, jejíž součástí je stavba garáže v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 405/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 192/27 v k. ú. Varnsdorf, jejíž součástí je stavba garáže. 


Žádost o prodej p. p. č. 6926 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 406/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 6926 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 5324/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 407/2023
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat část p. p. č. 5324/3 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na nabytí části p. p. č. 6758 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 408/2023
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabýt část p. p. č. 6758 v k. ú. Varnsdorf.
    

Návrh na nabytí spoluvlastnických podílů p. p. č. 4966/5 a p. p. č. 4971 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 409/2023
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nenabýt spoluvlastnické podíly p. p. č. 4966/5 a p. p. č. 4971 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 30/8 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 410/2023
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 30/8 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Varnsdorf panu P. V. za cenu 500 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zastavěné plochy garáže.


Žádost o pronájem části p. p. č. 290 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 411/2023
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 290 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 130 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku manželům L. a E. D. za cenu 500 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-4001987/DC_Varnsdorf, Čs. mládeže, přeložka kVN v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 412/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Čs. mládeže v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4025012/DC_Varnsdorf, p. p. č. 7177/4, kNN v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 413/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7177/4 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4015679/DC_Varnsdorf, Štursova, p. p. č. 7464/1, kNN v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 414/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Štursova, p. p. č. 7464/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 3.100 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4015570/DC_Varnsdorf, Na Měkovině p. p. č. 7531/9, kNN v   k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 415/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Na Měkovině, p. p. č. 7531/9 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 5.132 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 416/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 7706, p. p. č. 7697/15, p. p. č. 7684 a p. p. č. 7682/2 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 7682/1 a p. č. 7683/2 vše v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 417/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 7706 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 7697/13 a p. č. 7697/19 vše v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 418/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 7706 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 7697/14 a p. č. 7697/16 vše v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 419/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni,  spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky ze studny, která se nachází na p. p. č. 302/6 v k. ú. Studánka u Rumburku, v rozsahu dle geometrického plánu č. 711-1414/2023, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 266 a p. č. 264 vše v k. ú. Studánka u Rumburku, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. p. 1254 ul. Poštovní
Usnesení č. 420/2023
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1254, ul. Poštovní ve Varnsdorfu se společností DRUG – OUT Klub, z.s., IČ 44554559 k 31.01.2024.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Varnsdorf, ul. Západní – oprava asfaltobetonu“
Usnesení č. 421/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Varnsdorf, ul. Západní – oprava asfaltobetonu“ se společností SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751 s termínem dokončení realizace zakázky do 30.11.2023 a celkovou cenou díla 505.755,10 Kč bez DPH.


Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou 
Usnesení č. 422/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou uzavřené dne   21.11.2016 s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156. 


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Celoplošná oprava ulice Truhlářská v úseku od ul. J. Wolkera po ul. Vrchlického“
Usnesení č. 423/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Celoplošná oprava ulice Truhlářská v úseku od ul. J. Wolkera po ul. Vrchlického“ uzavřené dne 12.09.2023 se společností COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ 26177005, kterým se navyšuje cena díla o 281.750,96 Kč bez DPH. 


Architektonicko-výtvarná soutěž ,,Nová kašna pro náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 424/2023/1
Rada města rozhodla schválit záměr vyhlášení architektonicko-výtvarné soutěže „Nová kašna pro náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“ jako jednofázová, otevřená a projektová soutěž s navazujícím Jednacím řízením bez uveřejnění dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s celkovými náklady soutěže do maximální výše 400.000 Kč vč. DPH.  

a dále

Usnesení č. 424/2023/2
Rada města rozhodla pověřit městského architekta přípravou soutěžních podmínek a celkovou organizací soutěže. 


2. Různé

2.01 Zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt hydrologického modelu Varnsdorf z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny MŽP
Usnesení č. 425/2023
Rada města rozhodla schválit podání žádosti o dotaci na zpracování hydrologického modelu Varnsdorf z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny 3/2023, podprogram 166.


2.02 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v prosinci 2023
Usnesení č. 426/2023/1
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu Městské knihovny Varnsdorf a Městského informačního centra dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 426/2023/2
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu Domu dětí a mládeže Varnsdorf dle předloženého návrhu.


2.03 Smlouva o poskytování úklidové služby
Usnesení č. 427/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování úklidových služeb s firmou F. K. Varnsdorf služby s.r.o., IČ 25002384, dle předloženého návrhu.


2.04 Žádost o uzavření Rámcové příkazní smlouvy o pohřebnictví 
Usnesení č. 428/2023
Rada města rozhodla uzavřít Rámcovou příkazní smlouvu uzavřenou podle § 2430 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění s Technickými službami města Varnsdorf, s.r.o., Pohřební službou Kamélie, Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098, dle předloženého návrhu.


2.05 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2024
Usnesení č. 429/2023
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2024 dle předloženého návrhu.


2.06 Veřejná výzva k podání nabídek na provozování služby senior taxi 2024
Usnesení č. 430/2023
Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na provozování služby senior taxi dle předloženého návrhu.


2.07 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ a „Zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“
Usnesení č. 431/2023/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na akci „Zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ a na akci „Zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“, vyhlášené dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf, uchazeči Marek Dvořák-Tiskárna TRIO, Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČO 64709990.

a dále

Usnesení č. 431/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít „Smlouvu o zajištění grafického zpracování, tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ s vybraným dodavatelem Marek Dvořák-Tiskárna TRIO, Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČO 64709990 za cenu 657.888 Kč vč. DPH.

  
2.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 432/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr


Jan Šimek                                                     Jiří Sucharda    
starosta města                                             1. místostarosta města