Usnesení z 28. schůze Rady města Varnsdorf

23. 2. 2012 - +DiS. Jan Louka


, která se konala dne 09.02.2012 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost o poskytnutí splátkového kalendáře
b) Odpis pohledávek
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Žádost o povolení použití znaku města
b) Zprávy z komisí
c) Zpráva o kontrole plnění
d) Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

a) Žádost o poskytnutí splátkového kalendáře
Usnesení č. 45/2012
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o poskytnutí splátkového kalendáře paní Z. H., bytem Lesní 2970, Varnsdorf a pokračovat ve vymáhání soudní cestou.

b) Odpis pohledávek
Usnesení č. 46/2012/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí odepsání pohledávek dle předloženého seznamu.

a dále:

Usnesení č. 46/2012/2
Rada města rozhodla odepsat pohledávky v celkové výši 2.172,13 Kč dle předloženého návrhu.

2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Zrušení usnesení
Usnesení č. 47/2012
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 26/2012 Rady města Varnsdorf ze dne 26.01.2012.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 48/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3014/11, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům J. a M. H. na dobu určitou do 28.02.2013, za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 3014/58, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu. 1. náhradník je paní M. A. 2. náhradník je pan J. Z.

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 49/2012/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. Č. do 31.03.2013.

a dále:

Usnesení č. 49/2012/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní A. Č. do 31.03.2013.

a dále:

Usnesení č. 49/2012/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/45, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům E. a P. G. do 31.03.2013.

a dále:

Usnesení č. 49/2012/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/42, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům K. a Z. J. do 31.03.2013.

a dále:

Usnesení č. 49/2012/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. M. do 31.03.2013.

a dále:

Usnesení č. 49/2012/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.03.2013.

a dále:

Usnesení č. 49/2012/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. Z. do 31.03.2013.

a dále:

Usnesení č. 49/2012/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu S. Z. do 31.03.2013.

Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na byt po skončení nájmu
Usnesení č. 50/2012
Rada města rozhodla neuzavřít novou nájemní smlouvu na byt v DPS č. p. 2790/6, ul. Lesní ve Varnsdorfu s paní Z. H.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 51/2012
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/A/10, ul. Prašná ve Varnsdorfu s paní Bc. H. V. na dobu určitou do 28.02.2013 dle předloženého návrhu.

Zrušení usnesení a neuzavření nové nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 52/2012/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 467/2011/42 Rady města Varnsdorf ze dne 15.09.2011.

a dále:

Usnesení č. 52/2012/2
Rada města rozhodla neuzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu s panem J. V.

b) Majetkové záležitosti

Žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 53/2012/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na p. p. č. 512/9 a p. p. č. 512/14 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s. r. o., (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku, minimálně však 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Usnesení č. 53/2012/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 4986/1v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 53/2012/3
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na p. p. č. 3420v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p. p. č. 3432/7 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka bude splatná v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o prodej části p. p. č. 6928 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 54/2012/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6928 v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 54/2012/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. 6928 v k. ú. Varnsdorf a to tak, že bude oddělena část pro potřeby Kynologického klubu, dále část pro výstavbu RD a část bude nabídnuta k prodeji okolním vlastníkům (paní B., pan M.), dle předloženého návrhu.

Řešení restituce – č. spisu 691/92 z roku 1992 
Usnesení č. 55/2012
Rada města doporučuje ZM uhradit částku 130.000 Kč paní Z. N. a panu J. Z. jako náhradu za restituční nároky.

Instalace telekomunikačního zařízení v č. p. 2740 Varnsdorf
Usnesení č. 56/2012
Rada města rozhodla pronajmout prostory pro umístění telekomunikačního zařízení v domě
č. p. 2740 ve Varnsdorfu firmě RIO Media, a. s. za nájemné ve výši 500 Kč/měsíčně + DPH.

Stanovení minimální požadované ceny pro prodej nemovitosti č. p. 64 (objekt bývalé truhlárny)
Usnesení č. 57/2012
Rada města rozhodla stanovit minimální cenu za prodej nemovitosti č. p. 64 na p. p. č. 432 a 433/2 v k. ú. Varnsdorf ve výši 750.000 Kč s podmínkou provedení opravy fasády domu v celém rozsahu obvodového pláště včetně klempířských prvků do doby 3 let od podpisu kupní smlouvy zajištěné směnkou ve výši 100.000 Kč.

Odkoupení majetku od VOŠ a SŠ Varnsdorf
Usnesení č. 58/2012
Rada města rozhodla odkoupit od VOŠ a SŠ majetek v celkové hodnotě 117.825 Kč dle předložené účetní evidence pro potřeby zajištění provozu objektu Klubu Střelnice za předpokladu schválení finanční částky v rozpočtu města na rok 2012.

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Havárie střech“
Usnesení č. 59/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů s následnými opravami na budovách v majetku města „Havárie střech“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: J. N., Klempířství, Varnsdorf, IČ 15664457.

a dále:

Usnesení č. 59/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou J. N., Klempířství, Varnsdorf, IČ 15664457 na akci „Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů s následnými opravami na budovách v majetku města „Havárie střech“.

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Havárie elektro, plyn, TNS a spalivových cest“
Usnesení č. 60/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů s následnými opravami na budovách v majetku města „Havárie elektro, plyn, TNS a spalivových cest“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: J. L. SAFETY MASTER, Varnsdorf, IČ 413013826.

a dále:

Usnesení č. 60/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou J. L. SAFETY MASTER, Varnsdorf, IČ 413013826 na akci„Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů s následnými opravami na budovách v majetku města „Havárie elektro, plyn, TNS a spalivových cest“.

Zpráva Ústřední inventarizační komise
Usnesení č. 61/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2011.3. Různé

a) Žádost o povolení použití znaku města
Usnesení č. 62/2012
Rada města rozhodla povolit použití znaku města Varnsdorf panu P. D., ACE, a. s. Na Kovárně 4, Praha na plakát a další propagační materiály v rámci filmového projektu o Červeném kostelu ve Varnsdorfu do 31.12.2012.

b) Zprávy z komisí
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

c) Zpráva o kontrole plnění
Usnesení č. 63/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

d) Program na zasedání ZM
Usnesení č. 64/2012
Rada města rozhodla schválit program na XIV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 23.02.2012 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Martin Louka                                                                                                                 Karel Dubský
starosta města                                                                                                             místostarosta