Usnesení z 27. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 6. 11. 2003 od 13:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice


Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Různé
a) Rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce na akci „Bytový dům 36 b.j. Kostelní ul. Varnsdorf“
b) Vyjádření k zahájení správního řízení se společností LARED Vdf, spol. s r.o.
c) Doporučení ZM ve věci finanční spoluúčasti města na projektu Programu podpory sociální inkluze příslušníků rómských komunit – sub programu Podpora terénní sociální práce 2004
d) Žádost pana H. Ziesemanna (ATRIUM Varnsdorf) o povolení použití znaku města
e) Žádost TJ SLOVAN Varnsdorf o povolení použití znaku města
f) Návrh ceníku služeb firmy EKO servis Varnsdorf a.s. pro rok 2004
g) Doporučení ZM ve věci založení bytového družstva na výstavbu bytového domu v ul. Kostelní
h) Návrh na zajištění obsluhy na Hrádku do konce roku 2003
i) Doplnění a změnu programu XI. zasedání ZM
j) Návrh na zajištění vánoční výzdoby ve městě

Usnesení č. 106/2003
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout byt 1+1, 2. kat., v č.p. 1236, ul. Mostecká, Varnsdorf panu I. Bezchlebovi.

2. Nezastavit soudní řízení ve věci podaného návrhu žaloby o vyklizení bytu 1+3 v č.p. 2843, ul. Žitavská, Varnsdorf proti manželům F. a J. Němcovým.

3. Pronajmout p.p.č. 3570/1 o výměře 967 m2 v k.ú. Varnsdorf Bc. Pavlu Hrozovi a Bc. Ivaně Škodové za účelem stavby RD dle vyhlášky č. 18/1993.

4. Pronajmout p.p.č. 3570/10 o výměře 967 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Milošovi a Dagmar Peterkovým za účelem stavby RD dle vyhlášky č. 18/1993.

5. Nezveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 3509 v k.ú. Varnsdorf.

6. Pronajmout p.p.č. 5731/2 o výměře 873 m2 v k.ú. Varnsdorf Veronice Smolenické a Miroslavu Eliášovi za účelem stavby RD dle vyhlášky č. 18/1993.

7. Nevyhovět žádosti občanů z ul. Žitná o uzavření části p.p.č. 5640/1 v k.ú. Varnsdorf.
8. Ukončit nájemní smlouvu č. 10/2003/1 na pronájem pozemku č. 628/2 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 10. 2003 dle žádosti nájemce.

9. Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Zámeček Chrastava s.r.o., IČO: 47286431 na akci „Bytový dům 36 b.j. Kostelní ul. Varnsdorf“.

10. Trvat na zahájeném správním řízení se společností LARED Vdf, spol. s r.o. ohledně rušení nočního klidu.

11. Doporučit ZM schválit finanční spoluúčast města ve výši 54 432,- Kč, a to dle zpracovaného projektu Programu podpory sociální inkluze příslušníků rómských komunit – sub programu „Podpora terénní sociální práce 2004“.

12. Povolit jednorázové použití znaku města Varnsdorf panu H. Ziesemannovi pro umístění na internetové stránky ATRIUM Varnsdorf dle žádosti ze dne 3. 11. 2003. 

13. Povolit bezplatné používání znaku města Varnsdorf na dobu neurčitou TJ SLOVAN Varnsdorf pro umístění na sportovní oblečení hráčů a hráček, kteří jsou členy TJ a na propagační materiály k pořádání turnajů a zápasů dle žádosti ze dne 30. 10. 2003. 

14. Doporučit ZM schválit založení Bytového družstva Varnsdorf se společností REGIA a.s. Varnsdorf a jmenovat do funkce jeho předsedy místostarostu města pana Jiřího Suchardu.

15. Uzavřít smlouvu s TSmV s.r.o. Varnsdorf o refundaci nákladů nad příspěvek ÚP při zaměstnání 1 osoby dle dohody TSmV a ÚP Děčín ze dne 4. 7. 2003 na obsluhu pokladny Hrádku po dobu turistické sezóny od 1. 11. 2003 do 31. 12. 2003 podle návrhu tajemníka MěÚ.

16. Pověřit místostarostu pana J. Suchardu jednáním s firmou MK - mont illuminations s.r.o. o realizaci vánoční výzdoby ve městě, a to v rozsahu stanoveném RM.

Usnesení č. 107/2003
Rada města rozhodla schválit:
1. Výměnu bytu mezi paní H. Heinrichovou, bytem 1+3 v č.p. 2966, ul. Lesní, Varnsdorf (družstevní byt) a manž. K. a V. Svobodovými, bytem 1+1 v č.p. 2806, ul. Pražská, Varnsdorf.

2. Výměnu bytu mezi paní V. Kebzovou, bytem 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf (družstevní byt) a paní E. Císařovou, bytem 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf s tím, že s paní V. Kebzovou bude nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2004. 

3. Ceník služeb firmy EKO servis Varnsdorf a.s. pro rok 2004 (Příloha č. 8 k dodatku č. 1 smlouvy ze dne 31. 12. 2001).

4. Doplnění a změnu programu XI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:
a) Založení bytového družstva na výstavbu bytového domu v ul. Kostelní
b) Návrh na zřízení příspěvkové organizace „Centrum dětí a mládeže Varnsdorf, ul. Edisonova 2821“
c) Návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace „Centrum dětí a mládeže Varnsdorf, ul. Edisonova 2821“
d) Návrh změny zřizovací listiny (změna č. 3) příspěvkových organizací města – jídelen základních škol
e) Zpráva kontrolního výboru ZM o kontrole vedení ústřední evidence stížností
f) Delegování starosty města na mimořádnou valnou hromadu SVS a.s.

Usnesení č. 108/2003
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Vyjádření společnosti LARED Vdf, spol. s r.o. ze dne 27. 10. 2003 k zahájení správního řízení ohledně rušení nočního klidu.