Usnesení z 27. schůze Rady měta Varnsdorf

Usnesení z 27. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 11.12.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.04 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
1.06 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2019
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na odměnu pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace
3.02 Ceníky ke smlouvám na likvidaci odpadu a údržbu zeleně pro rok 2020
3.03 Smlouva o poskytování úklidové služby
3.04 Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací a ředitelům Městského divadla Varnsdorf, Městské knihovny Varnsdorf a Nemocnice Varnsdorf
3.05 Schválení rozpočtů na rok 2020 a rozpočtových výhledů na období 2021 – 2022 příspěvkových organizací
3.06 Dodatek č. 1 ke Smlouvě pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností
3.07 Odvolání z funkce vedoucí organizační složky Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf
4. Diskuse
5. Závěr

 


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 522/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů pro rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 523/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Školní jídelnu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 524/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.04 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 525/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určených darů dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Školní jídelnu Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 526/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele neschválit žádost o navýšení rozpočtu Školní jídelně Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizace.


1.06 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2019
Usnesení č. 527/2019
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 12 na rok 2019 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem BZU 1+KK v domech se zavedenou pečovatelskou službou
Usnesení č. 528/2019/1
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/23, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. T. na dobu určitou do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 528/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/24, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní H. C. na dobu určitou do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 528/2019/3
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/53, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní L. K. na dobu určitou do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 528/2019/4
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/59, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. G. na dobu určitou do 31.12.2020.
 
a dále

Usnesení č. 528/2019/5
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. K. na dobu určitou do 31.12.2020.
 
a dále

Usnesení č. 528/2019/6
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. J. na dobu určitou do 31.12.2020.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 529/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Nemocniční, I. etapa, číslo stavby 7700102044, na části p. p. č. 404, 425, 426, 448, 459/1, 556, 656, 780, 1119/1 a 8169/1 vše v k. ú.   Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši stanovené dle znaleckého posudku vypracovaného na náklady budoucího oprávněného. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 530/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 5287 a p. p. č. 5263 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 5288 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 531/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 4548/1 a p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 4569/1 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 532/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 737 a p. p. č. 723 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 533/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 737 a p. p. č. 723 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej části p. p. č. 3637/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 534/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 3637/4 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3085/1 a p. p. č. 3089 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 535/2019/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3085/1 a p. p. č. 3089 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 535/2019/2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zřízení předkupního práva ve prospěch města ve výši kupní ceny na p. p. č. 3085/1 a p. p. č. 3089 v k. ú. Varnsdorf.


Územní plán Varnsdorf - změna termínu pořizování
Usnesení č. 536/2019/1
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 019/2015, kterým se změní termín převzetí dokončeného díla Územního plánu Varnsdorf, z původního termínu  31.12.2017 na termín 31.12.2020. 

a dále

Usnesení č. 536/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 019/2015.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace: Zateplení fasády, střechy a úprava balkonů v Domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č. p. 2970 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 537/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace: Zateplení fasády, střechy a úprava balkonů v Domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č. p. 2970 ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči PEARprojects s. r. o., S. K. Neumanna 3184, 407 47 Varnsdorf, IČ 06252389.

a dále

Usnesení č. 537/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem PEARprojects s. r. o., S. K. Neumanna 3184, 407 47 Varnsdorf, IČ 06252389 na akci „Vypracování projektové dokumentace: Zateplení fasády, střechy a úprava balkonů v Domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č. p. 2970 ve Varnsdorfu“ za cenu 156.000 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů ÚT v ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“
Usnesení č. 538/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů ÚT v ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Digitronic CZ s. r. o., Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové, IČ 48168017.

a dále

Usnesení č. 538/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Digitronic CZ s. r. o., Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové, IČ 48168017 na akci „Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů ÚT v ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“ za cenu 295.000 Kč bez DPH. 


Zpracování nové architektonické studie provozního, dispozičního a architektonického řešení divadla ve Varnsdorfu
Usnesení č. 539/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s Ing. arch. Borisem Šonským na akci „Architektonická studie provozního, dispozičního a architektonického řešení městského divadla ve Varnsdorfu“ za cenu 118.000 Kč bez DPH.


Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „Splašková kanalizace Varnsdorf – ul. Dvorská“
Usnesení č. 540/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 60/2019, uzavřené dne 23.08.2019 mezi městem Varnsdorf a společností Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ 41326687, na akci „Splašková kanalizace Varnsdorf – ul. Dvorská“, kterým se snižuje celková cena díla o 571.235,90 Kč bez DPH.


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. Mariánská“
Usnesení č. 541/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 134/2019, uzavřené dne 25.09.2019 mezi městem Varnsdorf a společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098, na akci „Veřejné osvětlení ul. Mariánská“, kterým se prodlužuje termín dokončení a předání díla do 30.05.2020.


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce ul. Karlova ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 542/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.10.2019 na akci „Rekonstrukce ul. Karlova ve Varnsdorfu“, kterým se zvyšuje cena díla o 312.599,80 Kč bez DPH.


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. P. Bezruče – Pohraniční stráže“
Usnesení č. 543/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 131/2019, uzavřené dne 24.09.2019 mezi městem Varnsdorf a společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098, na akci „Veřejné osvětlení ul. P. Bezruče – Pohraniční stráže“, kterým se prodlužuje termín dokončení a předání díla do 30.05.2020 a kterým se zvyšuje celková cena díla o 38.049,95 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Žádost o úpravu výše nájmu za horkovodní rozvody CZT Varnsdorf
Usnesení č. 544/2019
Rada města rozhodla odložit projednání žádosti společnosti Teplárna Varnsdorf a.s o úpravu výše nájemného za horkovodní rozvody CZT Varnsdorf do provedení cenové kontroly ERÚ u dodavatele tepla.


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci ,,Oprava dřevěných ochozů evangelického kostela ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 545/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 0004/2019 se společností RETOS Varnsdorf s.r.o., truhlárna, Žitavská 913, 407 47 Varnsdorf, IČ 62739204, na realizaci akce ,,Oprava dřevěných ochozů evangelického kostela ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 14.02.2020 a zároveň se navyšuje cena díla o 61.005 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Návrh na odměnu pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 546/2019
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.02 Ceníky ke smlouvám na likvidaci odpadu a údržbu zeleně pro rok 2020
Usnesení č. 547/2019/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Přílohy č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.03.1999 – Ceník služeb od 01.01.2020“ s firmou EKO servis a.s.

a dále

Usnesení č. 547/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo na údržbu vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu – Ceník jednotlivých operací pro rok 2020“ s firmou Technické služby města Varnsdorf s. r. o., IČ 25017098.


3.03 Smlouva o poskytování úklidové služby
Usnesení č. 548/2019
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování úklidových služeb s firmou F. K. Varnsdorf služby s.r.o., IČ 25002384 dle předloženého návrhu.


3.04 Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací a ředitelům Městského divadla Varnsdorf, Městské knihovny Varnsdorf a Nemocnice Varnsdorf
Usnesení č. 549/2019
Rada města rozhodla stanovit platy ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.05 Schválení rozpočtů na rok 2020 a rozpočtových výhledů na období 2021 – 2022 příspěvkových organizací
Usnesení č. 550/2019/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/5
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/6
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/7
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/8
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/9
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/10
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/11
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/12
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/13
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/14
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/15
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/16
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/17
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/18
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/19
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/20
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/21
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/22
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/23
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/24
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/25
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/26
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/27
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/28
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/29
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/30
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/31
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/32
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/33
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/34
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/35
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 550/2019/36
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2021 – 2022 v předloženém znění.


3.06 Dodatek č. 1 ke Smlouvě pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností
Usnesení č. 551/2019
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností mezi městem Varnsdorf a Regia a.s. Kmochova 2136, Varnsdorf, IČ 44567995 dle předloženého návrhu.


3.07 Odvolání z funkce vedoucí organizační složky Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf
Usnesení č. 552/2019
Rada města rozhodla odvolat z funkce vedoucí organizační složky Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf paní Mgr. Romanu Cupalovou.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

ThMgr. Roland Solloch                                                    Marian Čapek
místostarosta města                                                      člen rady města