Usnesení z 27. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 10.12.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2015
1.02 Žádost o finanční podporu MAS Český sever, z. s. pro možnost realizace nového plánovacího období 2016 - 2023 a financování vlastního podílu na realizaci Strategie MAS a projektů spolupráce
1.03 Návrh na odepsání nedobytné pohledávky vedené u Nemocnice Varnsdorf p. o., Karlova 2280
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkovou organizaci
1.07 Žádosti o souhlas s přijetím účelově určených darů příspěvkovými organizacemi města
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na zvýšení cen za ubytování v azylové ubytovně pro matky s dětmi ve Varnsdorfu
3.02 Návrh na odměnu řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
3.03 Návrh na zvýšení cen za poskytování služeb pečovatelskou službou ve Varnsdorfu
3.04 Výše finančních ocenění v rámci ankety „Sportovec roku 2015“
3.05 Bezúplatný pronájem prostor v Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
3.06 Přerušení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin
3.07 Vnitřní platový předpis pro ředitele základních škol, mateřských škol, školních jídelen, domu dětí a mládeže, divadla a knihovny s právní subjektivitou
3.08 Návrh ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
3.09 Dodatek č. 1 a 2. k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
3.10 Informace z komisí města
3.11 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2015
Usnesení č. 494/2015
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2015 dle předloženého návrhu.


1.02 Žádost o finanční podporu MAS Český sever, z. s. pro možnost realizace nového plánovacího období 2016 - 2023 a financování vlastního podílu na realizaci Strategie MAS a projektů spolupráce
Usnesení č. 495/2015
Rada města rozhodla neposkytnout organizaci MAS Český sever, z. s. finanční podporu na zajištění chodu organizace.


1.03 Návrh na odepsání nedobytné pohledávky vedené u Nemocnice Varnsdorf p. o., Karlova 2280
Usnesení č. 496/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele souhlasit s odepsáním pohledávky na základě žádosti Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace, Karlova 2280 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 497/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 498/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkovou organizaci
(Rada města rozhodla tento bod stáhnout z programu jednání.)


1.07 Žádosti o souhlas s přijetím účelově určených darů příspěvkovými organizacemi města
Usnesení č. 499/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele souhlasit s přijetím účelově určených darů dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 500/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2740/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům D. a S. M. do 30.06.2016 dle předloženého návrhu. Náhradník pan R. V. a paní A. B. do 30.04.2016 dle předloženého návrhu.


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 501/2015
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 2741/58, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. V. do 28.02.2017.


Žádost o pronájem garsoniéry v DPS
Usnesení č. 502/2015/1
Rada města rozhodla nepronajmout garsoniéru v DPS č. p. 2970/42 ul. Lesní ve Varnsdorfu panu P. B.

a dále

Usnesení č. 502/2015/2
Rada města rozhodla nepronajmout garsoniéru v DPS č. p. 2970/14 ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. B.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 503/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3014/11, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní L. V. do 31.03.2016 dle pozměněného návrhu. Náhradník je paní Mgr. M. K. do 31.12.2016.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 7721/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 504/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7721/13 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 504/2015/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7721/11, p. p. č. 7721/12, p. p. č. 7721/14, p. p. č. 7721/15, p. p. č. 7721/16, p. p. č. 7721/17, p. p. č. 7721/19, p. p. č. 7721/20, p. p. č. 7721/21 a p. p. č. 7721/22 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 505/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav kabelového vedení NN na části p. p. č. 2218 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 506/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení vodovodního a kanalizačního řadů na p. p. č. 6260, p. p. č. 6413, p. p. č. 6433, p. p. č. 6459/1, p. p. č. 6460 vše v k. ú. Varnsdorf, mez i městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem části p. p. č. 1388 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 507/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 1388 v k. ú. Varnsdorf panu J. D. o výměře 437 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok a na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4306/53, p. p. č.4306/88 a p. p. č.4306/79 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 508/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4306/53 panu T. K. o výměře 49 m2, p. p. č. 4306/88 o výměře 30 m2 a p. p. č. 4306/79 o výměře 59 m2 vše v k. ú. Varnsdorf za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok a na dobu neurčitou.


Žádost o pacht
Usnesení č. 509/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr propachtovat p. p. č. 7721/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o ukončení pronájmu na část p. p. č. 1615/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 510/2015
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 6/2000 k 31.12.2015.


Rozhodnutí o plné moci a pověření
Usnesení č. 511/2015/1
Rada města rozhodla schválit udělení plné moci podle ust. § 33 zákona č. 500/2004 Sb., pro Technické služby města Varnsdorf s.r.o. k zastupování Města Varnsdorf pro celá správní řízení vedená zdejším silničním správním úřadem na území Města Varnsdorf, a to dle ust. § 25 odst. 1 a § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. a dle ust. § 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve kterých má Město Varnsdorf postavení účastníka řízení z titulu vlastníka místních komunikací.

a dále

Usnesení č. 511/2015/2
Rada města rozhodla schválit pověření dle ust. § 30 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu pana Miloslava Hrubeše pracovníka odboru správy majetku a investic k zastupování Města Varnsdorf pro celá správní řízení vedená zdejším silničním správním úřadem na území Města Varnsdorf, a to ve všech ostatních záležitostech souvisejících se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve kterých má Město Varnsdorf postavení účastníka řízení z titulu vlastníka místních komunikací.

a dále

Usnesení č. 511/2015/3
Rada města rozhodla schválit pověření dle ust. § 30 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu paní Šárky Borovičkové pracovnice odboru správy majetku a investic k zastupování Města Varnsdorf pro celá správní řízení vedená zdejším silničním správním úřadem na území Města Varnsdorf, a to ve všech ostatních záležitostech souvisejících se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve kterých má Město Varnsdorf postavení účastníka řízení z titulu vlastníka místních komunikací.

a dále

Usnesení č. 511/2015/4
Rada města rozhodla pověřit starostu města a místostarostu města podpisem plné moci dle ust. § 33 zákona č. 500/2004 Sb. a pověření dle ust. § 30 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. a to pro Technické služby města Varnsdorf s.r.o., pro pana Miloslava Hrubeše a paní Šárku Borovičkovou dle výše vydaných usnesení.


Uzavření Dodatku č. 2 na akci „Vypracování projektové dokumentace – Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 512/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 na akci „Vypracování projektové dokumentace – Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín předání pravomocného stavebního povolení z 11/2015 na 04/2016 včetně následné fakturace za toto dílo.


Žádost o přidělení vyhrazených parkovacích míst
Usnesení č. 513/2015/1
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 6U9 1673 na parkovišti p. p. č. 5492/1 v k. ú. Varnsdorf před panelovým domem Karlova č. p. 2694 pro paní D. B. s tím, že žadatelka se bude finančně podílet na zřízení parkovacího místa ve výši 100%.

a dále

Usnesení č. 513/2015/2
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 2SK 8184 na parkovišti p. p. č. 5492/1 v k. ú. Varnsdorf před panelovým domem Karlova č. p. 2694 pro paní D. B. s tím, že žadatelka se bude finančně podílet na zřízení parkovacího místa ve výši 100%.


Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Usnesení č. 514/2015
Rada města rozhodla schválit přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu – MŠ Zahrádka ve Varnsdorfu“.


Aktualizace smlouvy o nájmu nebytových prostor
Usnesení č. 515/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem aktualizované smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Varnsdorf a Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, uzavřením jejího nového úplného znění se nahrazuje smlouva ze dne 08.11.2004.


3. Různé

3.01 Návrh na zvýšení cen za ubytování v azylové ubytovně pro matky s dětmi ve Varnsdorfu
Usnesení č. 516/2015
Rada města rozhodla schválit zvýšení cen za ubytování v azylové ubytovně pro matky s dětmi ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.


3.02 Návrh na odměnu řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
Usnesení č. 517/2015
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf PO dle pozměněného návrhu.


3.03 Návrh na zvýšení cen za poskytování služeb pečovatelskou službou ve Varnsdorfu
Usnesení č. 518/2015
Rada města rozhodla schválit zvýšení cen za poskytování služeb v DPS ul. Lesní 2970, Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.04 Výše finančních ocenění v rámci ankety „Sportovec roku 2015“
Usnesení č. 519/2015/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 490/2015 ze dne 26.11.2015.

a dále

Usnesení č. 519/2015/2
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního ocenění výhercům ankety „Sportovec roku 2015“ dle předloženého návrhu.


3.05 Bezúplatný pronájem prostor v Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
Usnesení č. 520/2015
Rada města rozhodla schválit poskytnutí prostor v Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, tanečnímu kroužku Dykyta dle předloženého návrhu.


3.06 Přerušení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin
Usnesení č. 521/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí přerušení provozu mateřských škol v období od 23.12.2015 do 31.12.2015.


3.07 Vnitřní platový předpis pro ředitele základních škol, mateřských škol, školních jídelen, domu dětí a mládeže, divadla a knihovny s právní subjektivitou
Usnesení č. 522/2015
Rada města rozhodla schválit Vnitřní platový předpis pro ředitele základních škol, mateřských škol, školních jídelen, domu dětí a mládeže, divadla a knihovny s právní subjektivitou dle předloženého návrhu.


3.08 Návrh ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
(Rada města rozhodla tento bod stáhnout z programu jednání.)


3.09 Dodatek č. 1 a 2. k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
Usnesení č. 523/2015/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt „Výměna chladícího zařízení ZS Varnsdorf“.

a dále

Usnesení č. 523/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt „Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu“.


3.10 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.11 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 524/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


Ing. Stanislav Horáček                                                                      Josef Hambálek
starosta města                                                                                 místostarosta města