Usnesení z 27. schůze Rady města Varnsdorf

1. 2. 2012 -


, která se konala dne 26.01.2012 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
2. Různé
a) Vyhlášení konkurzů na místo ředitelů školských příspěvkových organizací vycházející z novely školského zákona, která nabyla účinností dnem 01.01.2012
b) Určení mateřské školy ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele MŠ
c) Projednání organizační změny – přesunu žáků 2. stupně ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvková organizace ze školní budovy v Seifertově ul. do školní budovy ve Východní ul.
d) Odvolání členů + jmenování člena komise
e) Plán rozvoje cestovního ruchu Varnsdorfu a okolí na období 2012 - 2017
f) Návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města
g) Žádost o ponechání výběrového řízení na městské pozemky
h) Žádost o navrácení příspěvku
i) Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 20/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 3321/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. N., náhradníkem je paní V. N.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 21/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/30, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. K. na dobu určitou do 31.12.2012. 1. náhradník je pan J. S. 2. náhradník je paní D. Š.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 22/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2740/6, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. Š. na dobu určitou do 31.12.2012. 1. náhradník je paní J. S. 2. náhradníky jsou manželé J. a H. K.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 23/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/56, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. na dobu určitou do 30.06.2012. 1. náhradník je pan J. Z. 2 náhradník je paní M. A.

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 24/2012/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. B. do 28.02.2013.

a dále:

Usnesení č. 24/2012/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/24, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. D. do 28.02.2013.

a dále:

Usnesení č. 24/2012/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/57, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům Z. a L. H. 28.02.2013.

a dále:

Usnesení č. 24/2012/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. K. do 28.02.2013.

a dále:

Usnesení č. 24/2012/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/41, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. K. do 28.02.2013.

a dále:

Usnesení č. 24/2012/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. M. a panu J. H. do 28.02.2013.

a dále:


Usnesení č. 24/2012/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. V. do 28.02.2013.

Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Usnesení č. 25/2012
Rada města rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu s paní L. H. na dobu určitou do 30.04.2012.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 26/2012
Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu 1+3 v domě č. p. 3014/11, ul. K. Světlé dle předloženého návrhu.


b) Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 27/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soupravy energetického zařízení na části p. p. č. 760/8 v k. ú. Studánka mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o prodej části p. p. č. 170 v k. ú. Studánka
Usnesení č. 28/2012/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 170 v k. ú. Studánka.

a dále:

Usnesení č. 28/2012/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 170 v k. ú. Studánka dle stávajícího užívání.

Prodej části p. p. č. 2533 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 29/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2533 v k. ú. Varnsdorf.

Prodej p. p. č. 384, p. p. č. 381 a p. p. č. 380/1 a p. p. č. 380/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 30/2012
Rada města rozhodla vyhlásit výběrové řízení a dál jednat o prodeji p. p. č. 381, p. p. č. 384, p. p. č. 380/1, p. p. č. 382/1 (bývalá školní zahrada) v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o bezúplatný souhlas s umístěním reklamních laviček
Usnesení č. 31/2012
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti Varnsdorfské prádelny, spol. s r. o.

Instalace telekomunikačního zařízení v č. p. 3023 Varnsdorf
Usnesení č. 32/2012
Rada města rozhodla nepronajmout prostory pro umístění telekomunikačního zařízení v domě č. p. 3023 ve Varnsdorfu firmě JAW.CZ, s. r. o.

Nebytové prostory v objektu č. p. 476 (klub Střelnice)
Usnesení č. 33/2012
Rada města rozhodla pronajmout paní H. J., trvale bytem Husova 2751 ve Varnsdorfu, nebytové prostory o celkové výměře 138 m2 v č. p. 476 (klub Střelnice) na dobu neurčitou za cenu 10.000 Kč/měsíc.

Stavba „Metropolitní informační síť Varnsdorf – optické datové vedení“
Usnesení č. 34/2012
Rada města rozhodla nesouhlasit se stavbou „Metropolitní informační síť Varnsdorf – optické datové vedení“ pro oblast Pražská – náměstí E. Beneše – větev A; A1.

Podmínky prodeje domu č. p. 1634
Usnesení č. 35/2012
Rada města rozhodla podat žalobu na právo ze směnky ve věci prodeje domu č. p. 1634 ve Varnsdorfu.

Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 36/2012
Rada města rozhodla zřídit jedno vyhrazené parkovací místo pro osobní vozidlo s registrační značkou: 4U7 44-52 na parkovišti v ul. Západní (naproti plaveckému bazénu) pro pana M. Ch., bytem Západní 2736, 407 47 Varnsdorf s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.

Žádost do programů Ústeckého kraje
Usnesení č. 37/2012/1
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2012 na projekt „Oprava č. p. 512“ a doporučit ZM souhlasit se spolufinancováním města ve výši min. 30% z celkových výdajů.

a dále:

Usnesení č. 37/2012/2
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2012 na projekt „Oprava hřbitovní kaple“ a doporučit ZM souhlasit se spolufinancováním města ve výši min. 30% z celkových výdajů.

Autobusové nádraží
Usnesení č. 38/2012
Rada města rozhodla doplnit usnesení č. 325/2011/1 ze dne 22. 9. 2011 takto:
- pro komerční spoje se stanovuje cena za užívání autobusového stanoviště ve Varnsdorfu ve výši 20 Kč bez DPH/1 spoj.
- u spojů, které jsou v závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na části území Ústeckého kraje, se stanovuje cena za užívání autobusového stanoviště ve Varnsdorfu ve výši 12 Kč bez DPH/1 spoj.


3. Různé

a) Vyhlášení konkurzů na místa ředitelů školských příspěvkových organizací vycházející z novely školského zákona, která nabyla účinností dnem 01. 01.2012
Usnesení č. 39/2012
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. B) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlásit konkurzy na obsazení pracovního místa všech ředitelů školských příspěvkových organizací města Varnsdorf podle přechodných ustanovení Čl. II odst. 5 a) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

b) Určení mateřské školy ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele MŠ
Usnesení č. 40/2012
Rada města rozhodla určit Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180 ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele této příspěvkové organizace podle § 34 odst. 8) školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

c) Projednání organizační změny – přesunu žáků 2. stupně ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvková organizace ze školní budovy v Seifertově ul. do školní budovy ve Východní ul.
Usnesení č. 41/2012
Rada města rozhodla uložit ředitelce školy připravit návrh organizační změny rozmístění tříd ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvková organizace do 10.03.2012.

d) Odvolání členů + jmenování člena komise
Usnesení č. 42/2012/1
Rada města rozhodla odvolat pana Ing. M. Ř. z funkce člena Komise pro výchovu a vzdělávání do konce volebního období 2010 -2014.

a dále:

Usnesení č. 42/2012/2
Rada města rozhodla odvolat pana Ing. M. Ř. z funkce člena Komise pro cestovní ruch a příhraniční spolupráci do konce volebního období 2010 -2014.

a dále:

Usnesení č. 42/2012/3
Rada města rozhodla odvolat J. P. z funkce člena Sociální komise – doplňková péče do konce volebního období 2010 – 2014.

a dále:

Usnesení č. 42/2012/4
Rada města rozhodla jmenovat paní M. V. do funkce člena Sociální komise – doplňková péče do konce volebního období 2010 – 2014.

e) Plán rozvoje cestovního ruchu Varnsdorfu a okolí na období 2012 - 2017 
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


f) Návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města
Usnesení č. 43/2012
Rada města rozhodla stanovit platy panu Mgr. Bc. P. Š., řediteli ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994, PO s účinností od 01.01.2012 a paní J. Fořtíkové, ředitelce Školní jídelny Edisonova 2821, PO s účinností od 01.02.2012 dle předloženého návrhu.

g) Žádost o ponechání výběrového řízení na městské pozemky
Projednáno v rámci bodu 1. Převody majetku města, b) Majetkové záležitosti.

h) Žádost o navrácení příspěvku
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

i) Doplnění program na zasedání ZM
Usnesení č. 44/2012
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
6.01 Projekt Zdravé město Varnsdorf a místní Agenda 21 (PZM a MA21) - výstupy z veřejného projednání – Fóra Zdravého města Varnsdorf 2010
6.02 Rozpočtové určení daní
6.03 Iniciativa „Vlajka pro Tibet“


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Martin Louka                                                                                                                  Karel Dubský
starosta města                                                                                                              místostarosta