Usnesení z 26. schůze Rady města Varnsdorf


, která se konala dne 12.01.2012 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Vnitřní předpisy k cestovním náhradám
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Návrh nového znění Vnitřního platového předpisu pro ředitele školských příspěvkových organizací
b) Návrh na stanovení platu ředitelce Domu dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvková organizace
c) Žádosti o povolení používání znaku města
d) Příprava návrhu koncepce zdravotní péče ve městě
e) Symbolické vyvěšení tibetské vlajky na Městském úřadu ve Varnsdorfu v rámci iniciativy Vlajka pro Tibet
f) Cena tepla pro rok 2012
g) Žádost Starokatolické církve Varnsdorf
h) Nabídka společnosti VIA, s. r. o., Česká Kamenice
4. Diskuse
5. Závěr

 

 

1. Finanční záležitosti

a) Vnitřní předpisy k cestovním náhradám
Usnesení č. 1/2012
Rada města rozhodla schválit Vnitřní předpis k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 2/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/65, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. B. na dobu určitou do 31.12.2012. 1. náhradník je pan J. K.. 2. náhradník je J. S.

Zrušení usnesení
Usnesení č. 3/2012
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 468/2011/1 RM Varnsdorf ze dne 15.12.2011.

Uzavření nové nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 4/2012
Rada města rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3023/46, ul. Kmochova ve Varnsdorfu s paní P. Š. na dobu určitou do 30.04.2012.

Žádost o zastavení soudního řízení ve věci navrácení obecního bytu
Usnesení č. 5/2012
Rada města rozhodla pokračovat dál v zahájeném soudním řízení ve věci navrácení obecního bytu v 1. podlaží domu č. p. 3321/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu.

Vypovědět nájem bytu
Usnesení č. 6/2012
Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu 1+1 v domě č. p. 2290/A/9, ul. Prašná ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.

b) Majetkové záležitosti

Žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 7/2012/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN na p. p. č. 2004 a p. p. č. 2032 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 12.600 Kč včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 7/2012/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p. p. č. 2530v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s. r. o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 7/2012/3
RM rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p. p. č. 921, p. p. č. 781, p. p. č. 1034, p. p. č. 1035, p. p. č. 8168, p. p. č. 985/2 a p. p. č. 934/1 všev k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s. r. o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 7/2012/4
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynové přípojky na p. p. č. 921v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p. p. č. 920/2 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka bude splatná v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 7/2012/5
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na p. p. č. 1624 a p. p. č. 1709/1 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 1625/1 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka bude splatná v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 8/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p. p. č. 3832, p. p. č. 3973, p. p. č. 4043, p. p. č. 5595, p. p. č. 5615, p. p. č. 4169, p. p. č. 4206, p. p. č. 4397/1, p. p. č. 4474, p. p. č. 4666/2 a p. p. č. 4670 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s. r. o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 24.888 Kč včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o prodej p. p. č. 6928 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)

Žádost o pronájem části p. p. č. 347/1 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)

Žádost o vytýčení vodního toku v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 9/2012
Rada města rozhodla zadat částečné geodetické zaměření výtoku z nádrže na p. p. č. 361 k. ú. Studánka u Rumburku.

Nebytové prostory v objektu č. p. 1254 (dětská poliklinika)
Usnesení č. 10/2012/1
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Varnsdorf a MUDr. E. P. ze dne 01.10.1999, kterým se mění celková plocha pronajatých prostor z 90,30 m² na 84,50 m² od 01.02.2012.

a dále:

Usnesení č. 10/2012/2
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Varnsdorf a MUDr. Z. P. ze dne 01.10.1999, kterým se mění celková plocha pronajatých prostor z 87,00 m² na 81,20 m² od 01.02.2012.

Nebytové prostory v objektu č. p. 512 (ČSOB)
Usnesení č. 11/2012
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Varnsdorf a ČSOB, a. s, kterým se mění způsob úhrady nákladů vodného a stočného.

Zařazení objektu č. p. 2819 (neužívaná výměníková stanice) do seznamu objektů určených k prodeji
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)3. Různé

a) Návrh nového znění Vnitřního platového předpisu pro ředitele školských příspěvkových organizací města Varnsdorf
Usnesení č. 12/2012
Rada města rozhodla schválit úpravu Vnitřního platového předpisu pro ředitele školských příspěvkových organizací města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

b) Návrh na stanovení platu ředitele Domu dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvková organizace
Usnesení č. 13/2012
Rada města rozhodla stanovit plat paní I. J., ředitelce DDM Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvková organizace s účinností od 01.01.2012 dle pozměněného návrhu.

c) Žádosti o povolení použití znaku města
Usnesení č. 14/2012/1
Rada města rozhodla povolit použití znaku města Varnsdorf v souladu s OZV č. 1/2011 ze dne 24.02.2011 Oddílu silového trojboje Varnsdorf o. s. při soutěžích v silovém trojboji na oblečení členů do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 14/2012/2
Rada města rozhodla nepovolit použití znaku města Varnsdorf v souladu s OZV č. 1/2011 ze dne 24.02.2011 P. V., bytem Chmelařská 1121, Varnsdorf na úvodním obrázku skupiny Varnsdorfáků na severu Facebook.com.

d) Příprava návrhu koncepce zdravotní péče ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 15/2012/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 497/2011/2 RM Varnsdorf ze dne 15.12.2011.

a dále:

Usnesení č. 15/2012/2
Rada města rozhodla pověřit ředitele nemocnice, Karlova 2280, Varnsdorf MUDr. V. J. zpracováním koncepce rozvoje zdravotních činností a financování v nemocnici Varnsdorf pro období 2012 – 2014 dle jednotlivých středisek v termínu do 02.03.2012.

e) Symbolické vyvěšení tibetské vlajky na Městském úřadu ve Varnsdorfu v rámci iniciativy Vlajka pro Tibet
Usnesení č. 16/2012
Rada města rozhodla doporučit ZM připojit se k symbolickému vyvěšení tibetské vlajky na Městském úřadu ve Varnsdorfu v rámci iniciativy Vlajka pro Tibet dne 10.03.2012.

f) Cena tepla pro rok 2012
Usnesení č. 17/2012
Rada města rozhodla schválit cenu tepla pro rok 2012 dle předloženého návrhu.

g) Žádost Starokatolické církve Varnsdorf
Usnesení č. 18/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí žádost o příspěvek na fasádu kostela Starokatolické církve Varnsdorf.

h) Nabídka společnosti VIA, s. r. o., Česká Kamenice
Usnesení č. 19/2012
Rada města rozhodla uložit Zdravotní komisi projednat nabídku společnosti VIA, s. r. o., Česká Kamenice a zaujmout stanovisko k nabídce.

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Martin Louka                                                              Karel Dubský
starosta města                                                           místostarosta