Usnesení z 26. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 26.10.2023 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkovou organizaci 
1.04 Přehled daňových odpisů
1.05 Odpis nedaňových pohledávek
1.06 Dodatek č. 14 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o odvolání a jmenování člena Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace
3.02 Sazebník úhrad služeb a úkonů péče „pečovatelské služby“
3.03 Informace z komisí města
3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 377/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 378/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkovou organizaci 
Usnesení č. 379/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.04 Přehled daňových odpisů
Usnesení č. 380/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.   


1.05 Odpis nedaňových pohledávek
Usnesení č. 381/2023
Rada města rozhodla odepsat nedaňové pohledávky v souhrnné výši 5.260 Kč dle předloženého návrhu.   


1.06 Dodatek č. 14 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
Usnesení č. 382/2023
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 14 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 383/2023/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/33, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu T. K. do 31.10.2024.

a dále
    
Usnesení č. 383/2023/2
Rada města rozhodla prodloužit nájem bytu 1+KK v domě č. p. 2740/56, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. B. do 30.04.2024 dle předloženého návrhu. 


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 1010/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 384/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 1010/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 5374 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 385/2023
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat část p. p. č. 5374 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na nabytí p. p. č. 8224 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Návrh na nabytí spoluvlastnického podílu p. p. č. 1333 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 386/2023
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nenabýt spoluvlastnický podíl p. p. č. 1333 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 2532/1 a části p. p. č. 2527 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 387/2023
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 2532/1 a část p. p. č. 2527 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 323 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 388/2023
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 323 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Návrh na ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 389/2023
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 16/2010 na pronájem části p. p. č. 1096 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2023.


Žádost o odpuštění nákladů spojených s odtahem vozidla
Usnesení č. 390/2023
Rada města rozhodla zamítnout žádost o odpuštění poplatku za náklady spojené s odtahem vozidla xxxx s registrační značkou xxxxx panu F. Š., bytem ul. xxxxx, Varnsdorf. 


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 391/2023
Rada města rozhodla nepřidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou xxxx před panelovým domem č. p. 2970, ul. Lesní ve Varnsdorfu (Dům s pečovatelskou službou) pro pana K. B. držitele průkazu ZTP.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 392/2023
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou xxxx u panelového domu č. p. 3014, ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu pro paní MUDr. V. F. s tím, že žadatelka uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %, vč. správního poplatku 1.000 Kč a poplatku 5.000 Kč/rok dle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2022 čl. 5 odst. 2a).


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Varnsdorf, ul. Pardubická – oprava asfaltobetonu“
Usnesení č. 393/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Varnsdorf, ul. Pardubická – oprava asfaltobetonu“ se společností SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751 s termínem dokončení realizace zakázky do 31.11.2023 a celkovou cenou díla 618.162,90 Kč bez DPH.


Pronájem části p. p. č. 4444 a části p. p. č. 4447 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 394/2023/1
Rada města rozhodla za uvedených podmínek neuzavřít nájemní smlouvu na pronájem části p. p. č. 4444 a části p. p. č. 4447 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf a panem M. T.

a dále

Usnesení č. 394/2023/2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví část p. p. č. 4444 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m2 a část p. p. č. 4447 – zahrada o výměře cca 20 m2 vše v k. ú. Varnsdorf od pana M. T. za cenu 300 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 394/2023/3
Rada města rozhodla pověřit právničku města k zahájení kroků směřujících k dořešení majetkoprávních vztahů na části p. p. č. 4444 a na části p. p. č. 4447 vše v k. ú. Varnsdorf. 


3. Různé

3.01 Žádost o odvolání a jmenování člena Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace
Usnesení č. 395/2023/1
Rada města rozhodla odvolat prap. Jana Holuba z funkce člena Komise prevence kriminality a bezpečností a sociální situace ke dni 31.10.2023 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 395/2023/2
Rada města rozhodla jmenovat npor. Pavla Jedličku, DiS., do funkce člena Komise prevence kriminality a bezpečností a sociální situace ke dni 01.11.2023.


3.02 Sazebník úhrad služeb a úkonů péče „pečovatelské služby“
Usnesení č. 396/2023
Rada města rozhodla schválit Sazebník úhrad služeb a úkonů péče „pečovatelské služby“ města Varnsdorf s účinností od 01.01.2024.

 
3.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 397/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Jan Šimek                                               Jiří Sucharda    
starosta města                                       1. místostarosta města