Usnesení z 26. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 26.11.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvková organizace
1.03 žádost Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizace o navýšení příspěvku
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.08 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.09 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
1.10 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
1.11 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2015
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Souhlas s podáním přihlášky a Memoranda ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
3.02 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2016
3.03 Vyplacení finančních ocenění v rámci ankety „Sportovec roku“
3.04 Uzavření Příkazní smlouvy s HS Occasion, s. r. o.
3.05 Analýza sběru a likvidace odpadů v regionu
3.06 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 461/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole, Edisonova 2821, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvková organizace
Usnesení č. 462/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2015 dle předloženého návrhu.


1.03 Žádost Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizace o navýšení příspěvku
Usnesení č. 463/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele neschválit žádost o navýšení příspěvku Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 464/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2015 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 465/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
Usnesení č. 466/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 změny závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 467/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.08 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 468/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.09 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 469/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.10 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 470/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci změnu, závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.11 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2015
Usnesení č. 471/2015
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 13 na rok 2015 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 2740/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu
Usnesení č. 472/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. U. na dobu určitou do 31.12.2016 za podmínky navrácení garsoniéry č. 14 v tom samém domě. 1. náhradník paní A. K. do 30.06. 2016. 2. náhradník paní L. K. do 30.06.2016.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu 
Usnesení č. 473/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu P. P. na dobu určitou do 30.06.2016.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu 
Usnesení č. 474/2015

Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. na dobu určitou do 30.06.2016.


Žádost o pronájem bytu 1+2 v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 475/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. A. na dobu určitou do 31.12.2016.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 476/2015
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 342/2015/1 ze dne 10.09.2015.


Žádost o pronájem bytu 1+2 v domě č. p. 2741/04, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu
Usnesení č. 477/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2741/04, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. M. do 31.12.2016 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 3014/15, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu. 2. náhradnici manželé D. a S. M. do 30.06.2016. 2. náhradník pan R. V. a paní A. B. do 30.04.2016 dle předloženého návrhu.


Žádost o pronájem garsoniéry v DPS č. p. 3321/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 478/2015
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 3321/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. P. na dobu určitou do 31.12.2016.


Žádost o souhlas s podnájmem bytu 1+3 v domě č. p. 1954/13, ul. Legií ve Varnsdorfu
Usnesení č. 479/2015
Rada města rozhodla souhlasit s podnájmem bytu 1+3 v domě č. p. 1954/13, ul. Legií ve Varnsdorfu pana Ing. V. J. a paní Mgr. K. Z. pro pana Ing. V. P.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 3541/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 480/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3541/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 481/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení vodovodního a kanalizačního řadů na p. p. č. 2125, p. p. č. 2142, p. p. č. 2189/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem pozemků – dodatek o prodloužení
Usnesení č. 482/2015
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2/2011, kdy se dodatkem prodlužuje doba nájmu o dalších 5 let.


Žádost o pronájem pozemků – dodatek o prodloužení
Usnesení č. 483/2015
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 5/2010, kdy se dodatkem prodlužuje doba nájmu o další 3 roky a úpravu rozsahu ploch dle předloženého zákresu.


Žádost pronájem pozemků u domu č. p. 3348 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 484/2015
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 1006/4 o výměře 182 m2 za účelem užívání zastavěné plochy domu za cenu 10 Kč/m2/rok a p. p. č. 1005 o výměře 163 m2, p. p. č. 1006/1 o výměře 783 m2, p. p. č. 1007 o výměře 140 m2, p. p. č. 1008 o výměře 685 m2 vše za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok vše v k. ú. Varnsdorf panu M. L. na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření smlouvy na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 485/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a zemního vedení kNN také na p. p. č. 8168, p. p. č. 93/1 všev k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 (oprávněný). Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o ukončení pronájmu na část p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 486/2015
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 20/2012.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Odstranění souboru staveb v rekreační areálu Mašiňák“
Usnesení č. 487/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Odstranění souboru staveb v rekreační areálu Mašiňák“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 487/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. na akci „Odstranění souboru staveb v rekreační areálu Mašiňák“ za cenu 671.785,26 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Souhlas s podáním přihlášky a Memoranda ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
Usnesení č. 488/2015/1
Rada města rozhodlaschválit podání přihlášky a Memoranda ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

a dále

Usnesení č. 488/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.


3.02 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2016
Usnesení č. 489/2015
Rada města rozhodla schválit Dotační program města Varnsdorf pro rok 2016 dle předloženého návrhu.


3.03 Vyplacení finančních ocenění v rámci ankety „Sportovec roku“
Usnesení č. 490/2015
Rada města rozhodla ne/schválit výši finančních ocenění vítězům v jednotlivých sportovních kategoriích ankety „Sportovec roku“ dle předloženého návrhu.


3.04 Uzavření Příkazní smlouvy s HS Occasion, s. r. o.
Usnesení č. 491/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy s HS Occasion, s.r.o.


3.05 Analýza sběru a likvidace odpadů v regionu
Usnesení č. 492/2015
Rada města rozhodla pověřit jednatele Technických služeb města Varnsdorf s. r. o., zajistit v návaznosti na novelizaci Zákona o odpadech Komplexní analýzu sběru a likvidace odpadů v regionu a jejich následného využití. V rámci analýzy zpracovat alternativní návrhy řešení problematiky.


3.06 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 493/2015
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.03 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací, Městského divadla Varnsdorf, Městské knihovny Varnsdorf
3.04 Návrh na úpravu nájemného u bytů ve vlastnictví města Varnsdorf


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                             Josef Hambálek
starosta města                                                                        místostarosta města