Usnesení z 26. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 13. 12. 2007 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro MŠ Pražská 2812

b)      Rozpočtové opatření č. 17 

c)      Rozpočtové opatření č. 18

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Návrh na úspory v Městském divadle Varnsdorf

b)      Žádost Základní umělecké školy o úhradu energií

c)      Smlouvu o vzájemné spolupráci na akci „Krásné třpytivé Vánoce Vám přináší Škoda Auto“

d)      Žádost o pronájem garáže

e)      Žádost o sjednání nájemní smlouvy

f)        Vzdání se osobního příplatku za měsíc prosinec ředitelky MŠ, Poštovní 1428

g)      Návrh nového ceníku Hlasu severu

h)      Návrh dodatku ke smlouvě o zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu Hlasu severu

i)        Žádost o použití městského znaku

j)        Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti

k)      Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM

l)        Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků

 

 

Usnesení č. 113/2007

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2741/11, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. K. K. na dobu určitou po dobu výkonu povolání strážníka MP ve Varnsdorfu.

 

2.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/24, ul. Kovářská, Varnsdorf paní V. Š. na dobu určitou do 31. 12. 2008.

 

3.      Nepronajmout jiný byt panu M. D..

 

4.      Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/23, ul. Křižíkova, Varnsdorf s panem Z. J. na dobu určitou do 30. 6. 2008.

 

5.      Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2763/8, ul. Kovářská, Varnsdorf se sl. A. M. na dobu určitou do 31. 3. 2008.

 

6.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf  panu K. P. do 30. 6. 2008.

 

7.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/36, ul. Kovářská, Varnsdorf panu D. P. do 30. 6. 2008.

 

8.      Pronajmout část p.p.č. 5760 o výměře 300 m2 a část p.p.č. 5759 o výměře 50 m2 vše v k.ú. Varnsdorf paní J. Č. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

9.      Pronajmout část p.p.č. 5759 o výměře 200 m2 vše v k.ú. Varnsdorf paní K. K. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

10.  Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - právo umístění kanalizační přípojky včetně práva vstupu za účelem opravy a údržby přípojky na části p.p.č. 4820 v k.ú. Varnsdorf mezi vlastníkem části p.p.č. 4820 (povinný) a vlastníkem kanalizační přípojky (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

11.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního vedení plynové přípojky pro restauraci Lužanka na p.p.č. 4047/5 v k.ú. Varnsdorf po části p.p.č. 4043 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný), Severočeskou plynárenskou a.s.,Děčín, (oprávněný) a panem L. P. (investorem) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí pan L. P.,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

12.  Ukončit NS č. 193/2000 na pronájem části p.p.č. 5509 a části p.p.č. 5510 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2007.

 

13.  Ukončit NS č. 167/2000 na pronájem část p.p.č. 142/35 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2007.

 

14.  Pronajmout část p.p.č. 4282/1 v k.ú. Varnsdorf panu I. S. na dobu neurčitou, část za účelem užívání zahrady o výměře 500 m2 za cenu 3,- Kč/m2/rok a část na sekání trávy o výměře 413 m2 za cenu 0,20  Kč/m2/rok.

 

15.  Pronajmout firmě Výběžek.net, s.r.o. Varnsdorf část bytového domu č.p. 2290 ve Varnsdorfu za účelem umístění zařízení pro přenos dat v síti Internet a pro účely privátních datových spojů za cenu 500,- Kč/měsíc na dobu neurčitou.

 

16.  Pronajmout ubytovnu sportovní haly v č.p. 2984, ul. Západní, Varnsdorf panu R. B. za cenu 204.000,- Kč/rok na dobu určitou 10 let.

 

17.  O přidělení veřejné zakázky „Městské divadlo Varnsdorf – projekt dostavby sociálního zařízení“ dle směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči –  MORIX s.r.o., K Ládví 47/819, 181 00  Praha 8, IČ  26207184, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

18.  Zveřejnit záměr pronajmout část obvodové stěny objektu č.p. 552 na p.p.č. 2672/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

19.  V souladu s efektivním hospodařením s finančními prostředky snížit příspěvek PO městskému divadlu Varnsdorf o částku 200.000,- Kč na rok 2008 proti jejich předloženému návrhu.

 

20.  Ušetřené prostředky z PO městské divadlo Varnsdorf použít pro rok 2008 na úhradu nákladů spojených s oslavami 140. výročí vzniku města.

 

21.  Přiřadit žádost Základní umělecké školy do připravovaného semináře o rozpočtu města v prvním čtvrtletí 2008.

 

22.  Souhlasit s uzavřením smlouvy mezi PO Nemocnice Varnsdorf a MUDr. J. P..

 

23.  Souhlasit s uzavřením smlouvy mezi PO Nemocnice Varnsdorf a Lužickou nemocnicí a poliklinikou, a.s. s účinností od 1. 1. 2008. 

 

24.  Povolit použití znaku města Varnsdorf Kruhu přátel muzea na své webové stránky pro zvýšení estetického účinku a vyjádření svého vztahu k městu Varnsdorf.

 

Usnesení č. 114/2007

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2007 Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

 

2.      Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

 

3.      Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

 

4.      Návrh ceníku Hlasu severu s účinností od 1. 1. 2008.

 

5.      Návrh dodatku ke smlouvě o zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu Hlasu severu s účinností od 1. 1. 2008.

 

6.      Vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

 

7.      Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

 

8.      Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 115/2007

Rada města rozhodla stanovit:

1.      Nájemné v objektech č.p. 3012, 3013, 3063 a 1254 ve Varnsdorfu na 500,- Kč/m2/rok s účinností od 1. 1. 2008.

 

 

Usnesení č. 116/2007

Rada města rozhodla zrušit:.

1.      Usnesení RM č. 101/2007/20 ze dne 8. 11. 2007.

 

2.      Výběrové řízení na akci „Úpravy prostranství v okolí „Věžičky“ ve Varnsdorfu“ s tím, že nové výběrové řízení bude vyhlášeno po konzultaci s městským architektem Ing. Arch. Kautem na zpracování urbanistické studie oprávněnou osobou.

 

Usnesení č. 117/2007

Rada města rozhodla vzít na vědomí:.

1.      Informaci o výběrových řízeních na prodej č.p. 3044 (kinokavárna) a na prodej areálu v Čsl. letců s tím, že rozhodnutí o prodeji bude předloženo na lednové zasedání ZM.

 

2.      Smlouvu o spolupráci na akci „Krásné třpytivé Vánoce Vám přináší Škoda Auto“ uzavřenou mezi městem Varnsdorf a společností IMA Production s.r.o. se sídlem Pod Hájkem 1a, 180 00 Praha 8. 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          František Dlask

starosta města                                                                             místostarosta