Usnesení z 25. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 16. 10. 2003 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Finanční záležitosti
a) Návrh na opravu usnesení RM
b) Doporučení ZM ve věci společného projektu „Projektová dokumentace hradu Tolštejn“
c) Žádost HC Varnsdorf o poskytnutí finančního příspěvku
3. Různé
a) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti
b) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům přestupkové komise
c) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za III. čtvrtletí 2003
d) Návrh na vyplacení odměn ředitelům mateřských škol, základních škol a jídelen základních škol
e) Návrh na odvolání a jmenování člena kulturní komise RM
f) Návrh na jmenování člena komise pro ochranu a čistotu veřejného prostranství RM
g) Organizační řád MěÚ Varnsdorf
h) Stanovení celkového počtu zaměstnanců obce MěÚ a organizačních složkách obce
i) Směrnici pro vnitřní finanční kontrolu
j) Návrh řešení problému chování velkého počtu psů v objektu č.p. 2372 dle petice občanů
k) Návrh programu XI. zasedání ZM
l) Rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce na akci „Rekonstrukce objektu ul. T.G. Masaryka č.p. 1838 ve Varnsdorfu – část vstupu do objektu a výtah“ dle zákona o zadávání veř. zakázek
m) Návrh uložení pokuty v souladu s § 58, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
n) Informaci o plánovaném setkání se střední podnikatelskou vrstvou
o) Informaci o optimalizaci DDM ve Varnsdorfu
p) Doporučení ZM ve věci navýšení rozpočtu dopravní obslužnosti
q) Návrh na aktualizaci webových stránek města Varnsdorf

Usnesení č. 95/2003
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2739/65, ul. Edisonova, Varnsdorf paní I. Janasové na dobu určitou do 30. 9. 2004 za podmínky navrácení bytu 1+1 v č.p. 940, ul. Žitavská, Varnsdorf.

2. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 1127/2, ul. Janáčková, Varnsdorf slečně G. Vodrážkové na dobu určitou do 30. 9. 2004. 

3. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2762/31, ul. Kovářská, Varnsdorf manželům Fr. Malému a D. Malé.

4. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2762/6, ul. Kovářská, Varnsdorf paní K. Zemanové za podmínky navrácení bytu 1+1 v tom samém domě.

5. Nepozastavit splátky na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu garsoniéry v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní M. Giňové.

6. Nevyhovět žádosti pana I. Suchánka o zdůvodnění svého rozhodnutí ve věci zamítnutí žádosti o pronájem bytu.

7. Zveřejnit záměr pronajmout a převést st.p.č. 5839/7 v k.ú. Varnsdorf.

8. Zveřejnit záměr pronajmout st.p.č. 5381/1 v k.ú. Varnsdorf.

9. Pronajmout garáž u č.p. 1460 ve Varnsdorfu panu J. Jelenčiakovi za cenu 500,- Kč/měsíc na dobu neurčitou za účelem užívání garáže.

10. Pronajmout p.p.č. 2469/1 a p.p.č. 2470 v k.ú. Varnsdorf panu J. Žambochovi na dobu určitou 10 let za 1,- Kč/rok s podmínkou, že nájemce provede na vlastní náklad oplocení a údržbu zeleně.

11. Ukončit nájemní smlouvu č. 78/2002 na pronájem pozemku č. 7500 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2003 dle žádosti nájemce.

12. Ukončit nájemní smlouvu č. 85/2000 na pronájem části pozemku č. 3096/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2003 dle žádosti nájemce.

13. Zveřejnit záměr převést část p.č. 2148 v k.ú. Varnsdorf.

14. Zveřejnit záměr pronajmout a převést pozemek p.č. 2484 v k.ú. Varnsdorf.

15. Zveřejnit záměr pronajmout a převést pozemek p.č. 4655 v k.ú. Varnsdorf.

16. Zveřejnit záměr převést pozemek p.č. 694/1 v k.ú. Studánka.

17. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1531/19 v k.ú. Varnsdorf.

18. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5853 v k.ú. Varnsdorf.

19. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 2413 v k.ú. Varnsdorf.

20. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf.

21. Zadat geometrický plán na rozdělení parcely p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf dle návrhu KSMV.
22. Doporučit ZM pořídit změnu Územního plánu města Varnsdorf dle žádosti MUDr. Suchardy.

23. Doporučit ZM pořídit změnu Územního plánu města Varnsdorf dle žádosti firmy Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec, provoz Varnsdorf.

24. Zveřejnit záměr převést objekty na p.č. 2505, 2504, 2503, 2501 vše v k.ú. Varnsdorf.

25. Zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v sociální ubytovně č.p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu a v sociální ubytovně č.p. 2470, ul. T.G. Masaryka ve Varnsdorfu.

26. Opravit usnesení RM č. 81/2003/1 ze dne 11. 9. 2003 takto:
RM rozhodla schválit realizaci projektu Městské knihovny Varnsdorf „Náhrada zastaralých rozvodů lokální počítačové sítě, aktualizace automatizovaného knihovnického systému a náhrada původního serveru za nový, výkonnější“ (finanční prostředky ve výši 150.000,- Kč budou uvolněny z kapitoly Rezerva – granty pro rok 2003).

27. Doporučit ZM poskytnout finanční příspěvek svazku obcí Tolštejn ve výši 29.100,- Kč na společný projekt „Projektová dokumentace hradu Tolštejn“ (příspěvek bude uhrazen z položky Ostatní náklady města).

28. Poskytnout finanční příspěvek hokejovému klubu HC Varnsdorf ve výši 10.000,- Kč za předpokladu, že se bude plnit příjmová stránka rozpočtu z výherních hracích automatů.

29. Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou GEMA CZ v.o.s. Varnsdorf na akci „Rekonstrukce objektu na ul. T.G. Masaryka č.p. 1838 ve Varnsdorfu“ dle výsledku výběrového řízení.

30. V souladu s § 58, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uložit pokutu firmě LARED Vdf. s.r.o. IČO 47783222, zastoupené jednatelem panem Miroslavem Řezníčkem - provozovateli restaurace Maxim ve Varnsdorfu ve výši 20.000,-Kč za nedodržení ustanovení čl. 3, odst. 1, písm. a) obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 1/2001.

31. Doporučit ZM schválit navýšení kap. 706 dopravní obslužnost o 185.000,- Kč z důvodu vyšší ztráty ČSAD BUS Ústí nad Labem oproti předpokladu.

32. Aktualizovat webové stránky města dle předloženého návrhu řešení a uzavřít smlouvu o dílo s WebActive s.r.o..

33. Neměnit stanovisko z dřívějších jednání ve věci pronájmu tržnice FraMiro v.o.s. Varnsdorf.

Usnesení č. 96/2003
Rada města rozhodla schválit:
1. Přechod nájmu garsoniéry v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf na paní J. Sukovou na dobu určitou do 30. 9. 2004. 

2. Výměnu bytu mezi slečnou S. Štefanovou, bytem 1+3 v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf a paní M. Košlerovou bytem v rod. domu, č.p. 2423, ul. Pardubická, Varnsdorf (vlastníkem domu je paní M. Košlerová a pan V. Košer).

3. Odprodej nepotřebného stavebního stroje Bělorus za cenu 15.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 11/2003 ze dne 7. 7. 2003. Náklady spojené s pořízením znaleckého posudku hradí kupující.

4. Umístění reklamního poutače firmy Miloslav Krátký na objektu Hasičské zbrojnice – ocelokolny, ul. Husova 552 ve Varnsdorfu za cenu 3.000,- Kč/rok.

5. Vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.

6. Vyplacení finančního příspěvku členům přestupkové komise dle návrhu tajemníka MěÚ.

7. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, dle návrhu tajemníka MěÚ.

8. Vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací – mateřských škol, základních škol a jídelen základních škol dle návrhu vedoucího OŠKT MěÚ a místostarostky. Termín výplaty je podmíněn disponibilními finančními prostředky na výplatu mezd příslušné PO, nejpozději však do konce roku 2003. 

9. Program XI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 6. 11. 2003 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:
1) Převody majetku města
- návrh na změnu Územního plánu města Varnsdorf
2) Finanční záležitosti
3) Různé
a) Návrh na zřízení „Střediska volného času při ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821“
b) Zpráva kontrolního výboru ZM o kontrole vedení ústřední evidence stížnosti
4) Zpráva o činnosti RM a kontrola plnění usnesení ZM
5) Diskuse
6) Interpelace členů ZM
7) Závěr

10. Záměr optimalizace DDM ve Varnsdorfu dle návrhu místostarostky.

Usnesení č. 97/2003
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. „Směrnici pro vnitřní finanční kontrolu“ včetně příloh dle návrhu tajemníka MěÚ.

2. Informaci starosty města o plánovaném setkání se střední podnikatelskou vrstvou (19. 11. 2003 na Střelnici).

3. Informaci místostarostky o optimalizaci DDM ve Varnsdorf.

Usnesení č. 98/2003
Rada města rozhodla uložit:
1. OŽP MěÚ, aby ve spolupráci s MP Varnsdorf jednal s majitelkou objektu č.p. 2372 v ul. Josefa Hory o možnosti převozu max. počtu psů do útulku pro zvířata. Za každého ponechaného psa se bude po majitelce vymáhat příslušný poplatek podle vyhlášky města.

2. OSMI MěÚ prošetřit možnost zřízení městského útulku pro zvířata v katastru města Varnsdorf.

Usnesení č. 99/2003
Rada města rozhodla odvolat:
1. Pana Arnošta Steinerta z funkce člena kulturní komise RM k 30. 9. 2003.

Usnesení č. 100/2003
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní Hanu Jonášovou do funkce člena kulturní komise RM k 1. 10. 2003. 

Usnesení č. 101/2003
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení č. 88/2003/4 ze dne 25. 9. 2003.

2. Usnesení č. 88/2003/5 ze dne 25. 9. 2003. 

3. Usnesení č. 74/2003/25 ze dne 28. 8. 2003.