Usnesení z 25. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 29. 11. 2007 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro Interaktivní školu Varnsdorf, Karlova 1700, 

b)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro ZŠ Edisonova 2821

c)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro MŠ T. G. Masaryka 2180

d)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro MŠ Nezvalova 2024

e)      Schválení ponechání výnosu z prodeje vozidla v rozpočtu Městského divadla Varnsdorf

f)        Rozpočtové opatření č. 15

g)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro ZŠ náměstí E. Beneše 469

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Žádost o schválení navýšení ceny Hlasu severu

b)      Návrh na úspory v Městském divadle Varnsdorf

c)      Návrh na vyplacení mimořádných odměn ředitelům Městského divadla a Městské knihovny

d)      Návrh na vyplacení mimořádných odměn ředitelům ZŠ

e)      Návrh na zvýšení smluvní odměny JUDr. Evě Ruthové

f)        Žádost o použití městského znaku

g)      Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky

h)      Nasvícení Starokatolického kostela ve Varnsdorfu

 

 

Usnesení č. 109/2007

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/13, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. K. na dobu určitou do 31. 12. 2008.

 

2.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. K. na dobu určitou do 31. 12. 2008.

 

3.      Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 3307/5, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu R. H. a sl. H. S. na dobu určitou do 31. 12. 2008.

 

4.      Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2741/20, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. D. do 31. 12. 2008.

 

5.      Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2761/29, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. M. V. do 31. 12. 2008.

 

6.      Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2739/44, ul. Edisonova, Varnsdorf panu M. K. do 31. 12. 2008.

 

7.      Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2763/51, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. K. do 31. 12. 2008.

 

8.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2234/10, ul. Bratislavská, Varnsdorf manželům Z. a I. G. na dobu určitou do 31. 12. 2008.

 

9.      Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2762/37, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A.B. do 30. 6. 2008.

 

10.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2763/7, ul. Kovářská, Varnsdorf paní N. M. do 30. 6. 2008.

 

11.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/22, ul. Křižíkova, Varnsdorf   sl. Z. I. do 30. 6. 2008.

 

12.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/31, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. V. do 30. 6. 2008.

 

13.  Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2740/22, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní  L. W..

 

14.  Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v domě č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf panu M. H..

 

15.  Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v domě č.p. 736/1, ul. Karlova, Varnsdorf paní J. P..

 

16.  Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2739/35, ul. Edisonova, Varnsdorf s panem J. N. na dobu určitou do 28. 2. 2008.

 

17.  Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt v domě č.p. 2739/31, ul. Edisonova, Varnsdorf  s manžely H. a  J. O.  na dobu určitou do 28. 2. 2008.

 

18.  Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/51, ul. Edisonova, Varnsdorf s paní M. W. na dobu určitou do 31. 12. 2008.

 

19.  Nepřijmout žádost o pronájem bytu paní P. B..

 

20.  Podat k soudu návrh žaloby o vyklizení garsoniéry po skončení nájmu v domě č.p. 2739/8, ul. Edisonova, Varnsdorf proti panu T. K..

 

21.  Vypovědět nájem garsoniéry v domě č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní D. H..

 

22.  Nepronajmout jiný byt ve Varnsdorfu paní M. P., neboť na základě nájemní smlouvy již užívá městský byt standardní kategorie v panelovém domě.

 

23.  Doplnit usnesení č. 101/2007/47 ze dne 8. 11. 2007 a to tak, že byt se pronajímá  na dobu určitou do 31. 12. 2008.

 

24.  Prodloužit termín pro podání žádosti o vydání povolení na stavbu RD na části p.p.č. 7510 v k.ú. Varnsdorf do 30. 6. 2008.

 

25.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 3646/4 v k.ú. Varnsdorf.

 

26.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN a přípojkové skříni           v pilíři po částech p.p.č. 7078, p.p.č. 7113/9 vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 700,- Kč splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

27.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení VN, NN po části p.p.č. 1451/8, p.p.č. 1457, p.p.č. 1480, p.p.č. 1483, p.p.č. 7295/1, 1484/3 a p.p.č. 8173 vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4 (oprávněný) za jednorázovou úhradu                          10.800,- Kč upravenou dle geometrického plánu po dokončení za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, zastoupená  Davidem Bezděčným,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

28.  Pronajmout část p.p.č. 3648 o výměře 712 m2 v k.ú. Varnsdorf panu T. K. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

29.  Uzavřít smlouvu o bezplatném umístění 16 kusů informačních laviček p.p.č. 2661/1, p.p.č. 2599/1, p.p.č. 3024/4 a p.p.č. 3024/5 vše k.ú. Varnsdorf.

 

30.  Ukončit NS č. 55/2002 na pronájem části p.p.č. 6878 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 11. 2007.

 

31.  Ukončit NS č. 15/2003 na pronájem části p.p.č. 3619 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 11. 2007.

 

32.  Ukončit NS č. 122/2000 na pronájem p.p.č. 4282/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 11. 2007.

 

33.  Ukončit NS č. 98/2001 na pronájem části p.p.č. 6353/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 11. 2007.

 

34.  Zveřejnit záměr převést st.p.č. 536/4 a p.p.č. 536/3 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

35.  Pronajmout část p.p.č. 3195/2 o výměře 800 m2 v k.ú. Varnsdorf paní P. Š. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

36.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4306/88,  p.p.č. 4306/86 a p.p.č. 4306/31 v k.ú. Varnsdorf.

 

37.  Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 4861 v k.ú. Varnsdorf dle návrhu KSMV.

 

38.  Předat bezplatně movitý majetek – 6 ks sedacího nábytku v pořizovací hodnotě 31.320,- Kč panu P. N..

 

39.  Vyřadit drobný dlouhodobý majetek - ultrazvuk Medison z majetku PO Nemocnice Varnsdorf v účetní hodnotě 1.885 632,- Kč.

 

40.  Pronajmout p.p.č. 48 – zastavěná plocha, nádvoří o výměře 85 m2, p.p.č. 50 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 106 m2, p.p.č. 51 – zahrada o výměře 2.262 m2, část p.p.č. 52 – ostatní plochy, komunikace o výměře 228 m2, p.p.č. 53 – zahrada o výměře 489 m2 vše v k.ú. Varnsdorf za cenu 634,- Kč/rok a p.p.č. 49 – zastavěná plocha o výměře 426 m2 s rodinným domem č.p. 487 za cenu 1.000,- Kč/rok JUNÁKu – svazu skautů a skautek ČR, středisku Lužan Varnsdorf na dobu neurčitou.

 

41.  Souhlasit s umístěním dvou poštovních schránek České pošty, s.p. Varnsdorf na p.p.č. 78 a p.p.č. 326/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

42.  Pronajmout bytovou jednotku 1+1 v DPS č.p. 2970/33, ul. Lesní, Varnsdorf paní M. M..

 

43.  Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 3000/33, ul. Žitavská, Varnsdorf paní A. K..

 

44.  Povolit použití znaku města Varnsdorf Střední škole a cestovního ruchu, Bratislavská 2166, Varnsdorf na materiály prezentující projekt „Středisko rozvoje dalšího profesního vzdělávání v oblasti služeb, gastronomie a cestovního ruchu“.

 

45.  O přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu nemocnice Varnsdorf“ – dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči – LCD spol. s r.o., Pražská 2809, 407 47 Varnsdorf, IČ 62743643 a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

46.  Uhradit Farní obci Starokatolické církve ve Varnsdorfu náklady za instalaci nasvícení z veřejného osvětlení Starokatolického kostela ve výši 20.000,- Kč.

 

47.  Hradit provozní náklady nasvícení Starokatolického kostela z prostředků určených na úhradu veřejného osvětlení.

 

Usnesení č. 110/2007

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2007 Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele úpravu závazných ukazatelů na rok 2007 Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

 

3.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2007 Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

 

4.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2007 Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

 

5.      Z titulu funkce zřizovatele ponechání výnosu z prodeje vyřazeného vozidla v rozpočtu Městského divadla Varnsdorf, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

 

6.      Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

 

7.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2007 Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

 

8.      Prodejní cenu Hlasu severu na 6,- Kč.

 

9.      Vyplacení mimořádné odměny řediteli Městského divadla Varnsdorf a ředitelce Městské knihovny Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

10.  Vyplacení mimořádné odměny Mgr. Miladě Hnilicové, ředitelce ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700 a Mgr. Václavu Zemlerovi, řediteli ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469 dle předloženého návrhu.

 

11.  Zvýšení smluvní odměny JUDr. Evě Ruthové za poskytování právních služeb od 1. 1. 2008 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 111/2007

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou STAMO spol. s r.o., Děčín na akci: Učebna oddělení dopravy v budově MěÚ, č.p. 1838 s cenou díla 176.025,- Kč.

 

2.      Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou TSmV s.r.o. Varnsdorf na akci: Oprava sociálního zařízení v budově TSmV, č.p. 1277 s cenou díla 150.000,- Kč.

 

 

Usnesení č. 112/2007

Rada města rozhodla zrušit:.

1.      Usnesení RM č. 101/2007/11 ze dne 8. 11 2007.

 

2.      Usnesení RM č. 86/2007/48 ze dne 11. 10. 2007.

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                        František Dlask

starosta města                                                                            místostarosta