Usnesení z 25. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 12.10.2023 od 09:30 hod. v kanceláři starosty města
 

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.02 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2024
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2024.
3.02 Organizace provozu mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf v měsíci červenci a srpnu 2024
3.03 Zapojení města Varnsdorf do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“
3.04 Informace z komisí města
3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 357/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.02 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2024
Usnesení č. 358/2023
Rada města rozhodla schválit harmonogram přípravy a schválení rozpočtu a pravidla pro zpracování rozpočtu na rok 2024 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 359/2023/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 326/2023/2 ze dne 21.09.2023.

a dále

Usnesení č. 359/2023/2
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 328/2023 ze dne 21.09.2023.


Návrh na pronájem sociálního bytu 1+KK
Usnesení č. 360/2023/1
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/25, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu M. H. na dobu určitou do 30.11.2024. 

a dále

Usnesení č. 360/2023/2
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/38, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní T. P. na dobu určitou do 30.11.2024 za podmínky navrácení sociálního bytu 1+KK č. 12 v tom samém domě.  


Návrh na prodloužení nájemních smluv
Usnesení č. 361/2023/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/9, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. V. do 31.10.2024.

a dále
      
Usnesení č. 361/2023/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a A. L. do 31.10.2024.

a dále 

Usnesení č. 361/2023/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu  I. S.  do 31.10.2024.

a dále 

Usnesení č. 361/2023/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu  J.  P. do 31.10.2024.

a dále 

Usnesení č. 361/2023/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. N. do 31.10.2024.

a dále 

Usnesení č. 361/2023/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/33, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. H. 31.10.2024.

a dále 

Usnesení č. 361/2023/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. M. a panu J. R. do 31.10.2024.

a dále 

Usnesení č. 361/2023/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní E. J. do 31.10.2024.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 362/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 6755/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 6672/1 v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4015657/DC_Varnsdorf, Partyzánů, p. č. 2425/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 363/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Partyzánů, p. p. č. 2425/6 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Podání žádosti o dotaci na ,,Rekonstrukci atletického stadionu Varnsdorf“
Usnesení č. 364/2023/1
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci do investičního programu č. 162 55 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020-2025 Výzvu 13/2023 na projekt ,,Rekonstrukce atletického stadionu Varnsdorf“.

a dále

Usnesení č. 364/2023/2
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města schválit zajištění financování projektu s názvem „Rekonstrukce atletického stadionu Varnsdorf“ ve výši min. 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 


Podání žádosti o dotaci na ,,Novostavbu sportovní haly v areálu ZŠ Východní 1602, Varnsdorf“
Usnesení č. 365/2023/1
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci do investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2025 Výzvu 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil Kč na projekt „Novostavba sportovní haly v areálu ZŠ Východní 1602, Varnsdorf“. 

a dále

Usnesení č. 365/2023/2
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města schválit zajištění financování projektu s názvem „Novostavba sportovní haly v areálu ZŠ Východní 1602, Varnsdorf“ ve výši min. 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Nákup 2 ks interaktivních dotykových panelů pro novostavbu MŠ v ulici Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 366/2023/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup 2 ks interaktivních dotykových panelů pro novostavbu MŠ v ulici Západní ve Varnsdorfu“ vybranému dodavateli společnosti PROJEKTMEDIA s.r.o., U Břehu 817/19, 102 00 Praha 10, IČO 27157938.

a dále

Usnesení č. 366/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Nákup 2 ks interaktivních dotykových panelů pro novostavbu MŠ v ulici Západní ve Varnsdorfu“ se společností PROJEKTMEDIA s.r.o., U Břehu 817/19, 102 00 Praha 10, IČO 27157938, za cenu 178.441,15 Kč bez DPH. 


Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek"
Usnesení č. 367/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ,,Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek“, ze dne 08.09.2021 se společností STAMO spol. s.r.o., Děčín, IČO 43222323, z důvodu změny termínu dokončení stavby z 30.09.2023 na 30.11.2023. 


Návrh na uzavření Smlouvy o dílo „Osvětlení komunikace na p. p. č. 867 v k. ú. Studánka u Rumburku“ 
Usnesení č. 368/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Osvětlení komunikace na p. p. č. 867 v k. ú. Studánka u Rumburku“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČO 25017098, s termínem dokončení do 15.12.2023 a celkovou cenou díla 303.872,22 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Návrh na uzavření Smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. 5. května Varnsdorf“ 
Usnesení č. 369/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. 5. května Varnsdorf“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČO 25017098, s termínem dokončení do 30.06.2024 a celkovou cenou díla 2.412.334,68 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Návrh na uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Úprava veřejného osvětlení křižovatky ul. Mladoboleslavská a ul. Žitavská včetně osvětlení přechodu pro chodce ul. Národní“
Usnesení č. 370/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu č. X/1049/2023/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Úprava veřejného osvětlení křižovatky ul. Mladoboleslavská a ul. Žitavská včetně osvětlení přechodu pro chodce v ul. Národní“ se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, PO, Ruská 260,     417 03 Dubí, IČO 00080837.


Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Provedení stavebních úprav objektu polikliniky č. p. 1254, ul. Poštovní, Varnsdorf“
Usnesení č. 371/2023/1
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Provedení stavebních úprav objektu polikliniky č. p. 1254, ul. Poštovní, Varnsdorf“ uzavřené dne 24.08.2022 s panem Janem Hoškem, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČO 03454339, kterým se upravuje rozsah díla, cena díla a termín jeho dokončení a předání. Zhotovitel předá dosud zpracovanou část díla do 31.10.2023, za kterou objednatel uhradí částku 60.000 Kč bez DPH.

a dále 

Usnesení č. 371/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Provedení stavebních úprav objektu polikliniky č. p. 1254, ul. Poštovní, Varnsdorf“ s Ing. Václavem Járou, Husova 2075, 407 47 Varnsdorf, IČO 86726889, za cenu díla 563.000 Kč bez DPH a s termínem plnění do 30.05.2024.


Návrh na uzavření Dodatku č. 4 k Příkazní smlouvě na zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci akce ,,Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“
Usnesení č. 372/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě č. 17/2020/Pu na zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“ se společností 3L studio s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa, IČO 25462644, kterým se mění termín dokončení díla do 31.10.2023 a zároveň navyšuje cena výkonu o 46.000 Kč bez DPH. 


3. Různé

3.01 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2024
Usnesení č. 373/2023/1
Rada města rozhodla schválit Dotační program města Varnsdorf pro rok 2024 dle předloženého návrhu.

a dále 

Usnesení č. 373/2023/2
Rada města rozhodla schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Varnsdorf v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2024 dle předloženého návrhu.


3.02 Organizace provozu mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf v měsíci červenci a srpnu 2024
Usnesení č. 374/2023
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf v měsíci červenci a srpnu 2024 dle předloženého návrhu.


3.03 Zapojení města Varnsdorf do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“
Usnesení č. 375/2023
Rada města rozhodla uzavřít ,,Smlouvu mezi partnerem projektu a zapojeným subjektem o vstupu do projektu“ s Českou federací potravinových bank, z.s., se sídlem náměstí U lípy svobody 4/12, Dubeč, 107 00 Praha 10, IČO 71251847.

 
3.04 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 376/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

Jan Šimek                                                      Jiří Sucharda    
starosta města                                              1. místostarosta města