Usnesení z 24. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 25. 9. 2003 od 13:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice


Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Finanční záležitosti
a) Žádost Československého ústavu zahraničního o finanční příspěvek
b) Žádost družstva sálové kopané J. K. Trans Varnsdorf o finanční příspěvek
c) Žádost Svazu tělesně postižených Varnsdorf o finanční příspěvek
d) Žádost Kruhu přátel muzea Varnsdorf o finanční příspěvek
e) Žádost pana Václava Vladyky reprezentanta Šachového klubu o finanční příspěvek
f) Návrh na odpis pohledávky
g) Návrh OŠKT MěÚ ve věci pojistné události Kláry Žatečkové
h) Návrh OŠKT MěÚ ve věci pojistné události Kateřiny Hofmanové
3. Různé
a) Návrh na stanovení platu ředitele PO ZŠ Varnsdorf, Edisonova
b) Návrh grafického manuálu
c) Návrh na zrušení usnesení RM
d) Doplnění programu X. zasedání ZM Varnsdorf
e) Návrh na úpravu smlouvy o nájmu sportovní plochy
4. Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 88/2003
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout náhradní byt (garsoniéru) v č.p. 2763/49, ul. Kovářská, Varnsdorf panu L. Hlaváčovi.

2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2725/10, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu J. Zvěřinovi, náhradníkem je pan St. Zemen.

3. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2740/68, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní St. Grundzové na dobu určitou do 30. 6. 2004.

4. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2739/65, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. Švecové na dobu určitou do 30. 9. 2004.

5. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2762/31, ul. Kovářská, Varnsdorf manželům R. a J. Sýkorovým.

6. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2740/41, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní D. Brůhové na dobu určitou do 30. 9. 2004.
7. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní Ol. Mackové do 31. 12. 2003.

8. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v č.p. 1562, ul. U nádraží, Varnsdorf manželům R. a K. Holubovým do 30. 4. 2004. 

9. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf s paní H. Štubnerovou na dobu neurčitou.

10. Pokračovat v zahájeném soudním řízení ve věci podaného návrhu žaloby o vyklizení bytu 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf proti L. Rajmanové.

11. Nepodat návrh o výkon rozhodnutí vyklizení bytu 1+1 v č.p. 2843, ul. Žitavská, Varnsdorf proti paní E. Havelkové.

12. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2843, ul. Žitavská, Varnsdorf s paní E. Havelkovou na dobu určitou do 30. 4. 2004. 

13. Nepřijmout žádost o pronájem městského bytu paní L. Kováčové.

14. Neprovést nařízený výkon rozhodnutí vyklizením bytu Okresním soudem v Děčíně proti paní M. Čížkové.

15. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v č.p. 2090, ul. Cihlářská, Varnsdorf paní M. Čížkové na dobu určitou do 30. 6. 2004. 

16. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 3648 v k.ú. Varnsdorf.

17. Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část p.p.č. 1846/2 v k.ú. Varnsdorf od manželů Sahulových.

18. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1846/1 v k.ú. Varnsdorf.

19. Zadat zpracování GP na oddělení části p.p.č. 1846/1 v k.ú. Varnsdorf a části p.p.č. 1846/2 v k.ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.

20. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1492 v k.ú. Varnsdorf.

21. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 1727/7 v k.ú. Varnsdorf.

22. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 2432/5 v k.ú. Varnsdorf.

23. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 1519/54 v k.ú. Varnsdorf.

24. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 1519/58 v k.ú. Varnsdorf.

25. Pronajmout p.p.č. 980/1 o výměře 1.987 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Frankovi Woletzovi a paní Dagmar Vozárové za účelem stavby RD dle vyhlášky města č. 18/1993.

26. Pronajmou pozemek p.č. 993/2 o výměře 1.105 m2 v k.ú. Varnsdorf slečně Lucii Stránské za účelem stavby RD dle vyhlášky města č. 18/1993.

27. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 460 v k.ú. Studánka.

28. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 6027/2 v k.ú. Varnsdorf.

29. Pronajmout část p.p.č 5436/1 o výměře 80 m2 a to tak, že část parcely o výměře 20 m2 za účelem zajištění vstupu do objektu cenu 10,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou a část o výměře 60 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

30. Pronajmout pozemek p.č. 7510/2 o výměře 1.510 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům I. a J. Hetešovým za účelem stavby RD dle vyhlášky města č. 18/1993.

31. Neposkytnout finanční příspěvek Československému ústavu zahraničí na realizaci Památníku T. G. Masaryka na Filologické fakultě Státní univerzity v Sant Petěrburku.

32. Poskytnout finanční příspěvek Kruhu přátel muzea Varnsdorf na přestěhování křížku na Studánce ve výši 10.000,- Kč.

33. Odepsat z účetnictví města částku 1.200,- Kč jako nevymahatelnou pohledávku.

34. Neuhradit náhradu škody za pojistnou událost Kláry Žatečkové – krádež ve školní jídelně.

35. Uhradit spoluúčast města při pojistné události Kateřiny Hofmanové – školní úraz.

36. Doporučit ZM schválit vyhlášku města č. 2/2003 o symbolech města Varnsdorf a jejich používání.

37. Pověřit starostu města úpravou smlouvy o nájmu sportovní plochy (lehkoatletického oválu s příslušenstvím v areálu fotbalového stadionu) s TJ SLOVAN Varnsdorf.

Usnesení č. 89/2003
Rada města rozhodla schválit:
1. Výměnu bytu mezi panem L. Kulíkem, bytem 1+2 v č.p. 1863, ul. Národní, Varnsdorf a panem L. Schodem, bytem 1+2 v č.p. 2519, ul. Seifertova, Varnsdorf.

2. Výměnu bytu mezi panem J. Novotným, bytem 1+3 v č.p. 2806, ul. Pražská, Varnsdorf a manžely Z. a I. Štubnerovými, bytem 1+1 v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf.

3. Výměnu bytu mezi paní M. Hučkovou, bytem garsoniéra v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf a paní Ž. Bikárovou, bytem garsoniéra v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf za podmínky uhrazení dlužného nájemného z bytu paní Ž. Bikárové.

4. Odprodej nepotřebného zemědělského traktoru Zetor DC 2186 za cenu 18.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 12/2003 z 2. 9. 2003.

5. Převod zemědělského kolového traktoru z užívání Technických služeb s.r.o. Varnsdorf do užívání a.s. Regia Varnsdorf pro fotbalový a lehkoatletický stadion.

6. Převod zemědělského kolového traktoru a samochodné travní sekačky z užívání Technických služeb s.r.o. Varnsdorf do užívání jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Varnsdorf.

7. Umístění billboardu s logem ZOO Liberec na p.č. 730 v k.ú. Varnsdorf.

8. Grafický manuál dle předloženého návrhu reklamního studia WERBUNG BOHEMIA s.r.o..

9. Doplnění programu X. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě Různé o bod e) Návrh na poskytnutí věcného daru občanskému sdružení „Na křižovatce“ a bod f) Žádost PO Nemocnice Varnsdorf o schválení nákupu ultrazvukového přístroje.

10. Zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení RM.

Usnesení č. 90/2003
Rada města rozhodla neschválit:
1. Zřízení nového tržního místa na p.č. 2921 v k.ú. Varnsdorf.

Usnesení 91/2003
Rada města rozhodla stanovit:
1. Cenu pro prodej domu č.p. 2350 se st.p.č. 7701 a s p.p.č. 7702/1 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.000.000,- Kč.

2. Cenu pro prodej domu č.p. 2020 se st.p.č. 402 a s p.p.č. 403 v k.ú. Varnsdorf ve výši 800.000,- Kč.

3. Cenu pro prodej domu č.p. 2041 se st.p.č. 407 a s p.p.č. 408 v k.ú. Varnsdorf ve výši 800.000,- Kč.

4. Cenu pro prodej domu č.p. 2426 se st.p.č. 5541 a s p.p.č. 5542 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.600.000,- Kč.

5. Cenu pro prodej domu č.p. 2014 se st.p.č. 2861 a s p.p.č. 2862 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.200.000,- Kč.

6. Cenu pro prodej domu č.p. 1214 se st.p.č. 2558 a s p.p.č. 2559 v k.ú. Varnsdorf ve výši 800.000,- Kč.

7. Plat ředitele PO Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín panu Mgr. Valentovi dle předloženého návrhu OŠKT MěÚ.

Usnesení č. 92/2003
Rada města rozhodla uložit:
1. Tajemníkovi MěÚ zajistit od 1. 12. 2003 vedení písemností města a MěÚ dle zásad schváleného grafického manuálu.

Usnesení č. 93/2003
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Žádost družstva sálové kopané J. K. Trans Varnsdorf o poskytnutí finančního příspěvku s tím, že bude projednána ve čtvrtém čtvrtletí roku 2003 s ohledem na naplňování příjmové stránky rozpočtu.

2. Žádost Svazu tělesně postižených Varnsdorf o poskytnutí finančního příspěvku s tím, že bude projednána ve čtvrtém čtvrtletí roku 2003 s ohledem na naplňování příjmové stránky rozpočtu.

3. Žádost p. Vladyky reprezentanta Šachového klubu o poskytnutí finančního příspěvku s tím, že bude projednána ve čtvrtém čtvrtletí roku 2003 s ohledem na naplňování příjmové stránky rozpočtu.

Usnesení č. 94/2003
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení č. 74/2003/19 ze dne 28. 8. 2003.

2. Usnesení č. 80/2003/15 ze dne 11. 9. 2003.