Usnesení z 24. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 21.09.2023 od 9:00 hod. v kanceláři starosty města 


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
1.02 Směrnice pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Zadání zakázky na výsadbu zeleně mezi ulicemi Křižíkova a Edisonova, kolem č. p. 2739 až 2741 ve Varnsdorfu
3.02 Žádost ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
3.03 Jmenování členů školských rad za zřizovatele při základních školách zřizovaných Městem Varnsdorf
3.04 Smlouva o výkonu funkce energetického manažera
3.05 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr 

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 322/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.02 Směrnice pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek
Usnesení č. 323/2023
Rada města rozhodla schválit Směrnici pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+KK
Usnesení č. 324/2023
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2741/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu B. L. na dobu určitou do 31.10.2024. 1. náhradník je pan M. V. do 31.10.2024 za podmínky navrácení soc. bytu č. 44, v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu.


Návrh na pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 325/2023
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/40, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. L. na dobu určitou do 31.10.2024. 1. náhradník pan D. P. na dobu určitou do 31.10.2024.  


Návrhy na pronájem bytu zvláštního určení 1+KK
Usnesení č. 326/2023/1
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 3321/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. S. na dobu určitou do 31.10.2024. 

a dále

Usnesení č. 326/2023/2
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 3321/27, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. J. na dobu určitou do 31.10.2024. 


Návrhy na prodloužení nájemních smluv 
Usnesení č. 327/2023/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK, v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.09.2024.

a dále

Usnesení č. 327/2023/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. Š. do 30.09.2024.

a dále

Usnesení č. 327/2023/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem sociálního bytu 1+KK v domě č. p. 2764/34, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu J. Š. do 30.09.2024.  

a dále

Usnesení č. 327/2023/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 2740/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. T. dle předloženého návrhu. 


Návrh na pronájem sociálního bytu 1+KK
Usnesení č. 328/2023
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/25, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu F. Š. na dobu určitou do 31.10.2024. 


Návrh na pronájem sociálního bytu 1+1
Usnesení č. 329/2023
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/30, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní A. J. na dobu určitou do 31.10.2024.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 330/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 6337, p. p. č. 6338 a části p. p. č. 6336 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 331/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 6337, p. p. č. 6338 a část p. p. č. 6336 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 2432/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 332/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 2432/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1910 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 333/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 1910 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 6368/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 334/2023
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat část p. p. č. 6368/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 30/8 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 335/2023/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat p. p. č. 30/8 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 335/2023/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 30/8 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 323 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 336/2023
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat p. p. č. 323 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej části p. p. č. 290 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 337/2023/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat část p. p. č. 290 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 337/2023/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 290 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej části p. p. č. 305 a p. p. č. 306 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 338/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr směnit p. p. č. 305 a p. p. č. 306 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 531 a p. p. č. 532/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 339/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 531 a p. p. č. 532/1 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 340/2023/1
Rada města rozhodla neuzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 5/2004 a neprodloužit lhůtu pronájmu p. p. č. 92/2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 340/2023/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 92/2 v k. ú. Varnsdorf.


Výpověď nájemní smlouvy
Usnesení č. 341/2023
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 16/2020 k p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v čl. V. odst. 2 této smlouvy.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 342/2023
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 17/2013 na pronájem části p. p. č.  557/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.08.2023.
 

Územní studie č. 2
Usnesení č. 343/2023/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat p. p. č. 5311/1, p. p. č. 5311/7, p. p. č. 5311/2, p. p. č. 5308 a p. p. č. 5309 vše v k.ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 343/2023/2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města na rok 2024 realizaci zasíťování lokality ul. Ernsta Thällmanna x Truhlářská x Plzeňská ve Varnsdorfu pro výstavbu rodinných domů a bytových domů dle územní studie č. 2.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „REKO MS Varnsdorf – Žitavská + 5, č. stavby 7700104683“
Usnesení č. 344/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Žitavská + 5, číslo stavby 7700104683“, na části p. p. č. 5992/2, p. p. č. 6146, p. p. č. 6153, p. p. č. 6234/32, p. p. č. 6234/33, p. p. č. 6294/1, p. p. č. 6294/4, p. p. č. 6413 a p. p. č. 6424 - vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o., IČO 27295567, za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. 


Inventarizace majetku k 31.12.2023
Usnesení č. 345/2023
Rada města rozhodla schválit Plán inventur na rok 2023 včetně Příloh plánu inventur č. 1 až   č. 3 a jmenovat členy Hlavní inventarizační komise a Likvidační komise dle předloženého návrhu.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 346/2023
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou …… na parkovišti ul. Západní před č. p. 2749 ve Varnsdorfu pro pana J. S. s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %, vč. správního poplatku 1.000 Kč a poplatku 5.000 Kč/rok dle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2022 čl. 5 odst. 2a).


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava obrubníků v ul. Karlova v úseku od komunikace ul. Čs. letců po nemocnici ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 347/2023/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava obrubníků v ul. Karlova v úseku od komunikace ul. Čs. letců po nemocnici ve Varnsdorfu“ vybranému dodavateli společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČO 25042751.

a dále

Usnesení č. 347/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Oprava obrubníků v ul. Karlova v úseku od komunikace ul. Čs. letců po nemocnici ve Varnsdorfu“ se společností SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČO 25042751, za cenu 905.793 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava povrchu komunikace v ulici Karlova – pokládka AB v úseku od komunikace ulice Čs. letců po nemocnici ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 348/2023/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava povrchu komunikace v ulici Karlova – pokládka AB v úseku od komunikace ulice Čs. letců po nemocnici ve Varnsdorfu“ vybranému dodavateli společnosti EUROVIA CS, a.s.,  U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO 45274924.

a dále

Usnesení č. 348/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Oprava povrchu komunikace v ulici Karlova – pokládka AB v úseku od komunikace ulice Čs. letců po nemocnici ve Varnsdorfu“ se společností EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO 45274924, za cenu 2.869.670,03 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu“ 
Usnesení č. 349/2023/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu“ vybranému dodavateli společnosti Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25028588.

a dále

Usnesení č. 349/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu“ se společností Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25028588, za cenu 195.000 Kč bez DPH. 


Návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo na akci „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“
Usnesení č. 350/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na akci „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“, se společností STAMO spol. s r. o., IČO 43222323, kterým se mění termín ukončení a předání díla do 31.10.2023.


Návrh na zrušení usnesení o prodeji stavby vodovodu na p. p. č. 5342/1 k. ú. Varnsdorf, ul. A. Jiráska
Usnesení č. 351/2023/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 427/2022 ze dne 13.10.2022. 

a dále 

Usnesení č. 351/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Kupní smlouvu na prodej stavby „Varnsdorf, ul. A. Jiráska, p. č. 5342/1 - vodovod“ (vodovodní řad PEHD 90x5,4 délky 295 m v ul. A. Jiráska, Varnsdorf) se společností Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČ 49099469, za cenu 987.150 Kč bez DPH a současně uzavřít související Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál se společností Severočeská vodárenská společnost, a to včetně dohody o započtení pohledávek.


Dohoda č. 5 o změně ukončení smlouvy o nájmu souboru věcí s Teplárnou Varnsdorf a.s.
Usnesení č. 352/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu č. 5 o změně ukončení smlouvy o nájmu souboru věcí s Teplárnou Varnsdorf a.s., IČO 27331041, kterou se prodlužuje výpovědní doba o jeden měsíc, tj. do 31.10.2023.


3. Různé

3.01 Zadání zakázky na výsadbu zeleně mezi ulicemi Křižíkova a Edisonova, kolem č. p. 2739 až 2741 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 353/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na výsadbu zeleně mezi ulicemi Křižíkova a Edisonova, kolem č. p. 2739 až 2741 ve Varnsdorfu se společností Uniles, a.s., Jiříkovská 913/19, 408 01 Rumburk, IČ 47307706. 


3.02 Žádost ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Usnesení č. 354/2023
Rada města rozhodla udělit souhlas příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 44.288 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 24231509. Finanční dar bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného pro 8 žáků v období od 01.10.2023 do 30.06.2024.

 
3.03 Jmenování členů školských rad za zřizovatele při základních školách zřizovaných Městem Varnsdorf
Usnesení č. 355/2023
Rada města rozhodla jmenovat za zřizovatele členy do školských rad při základních školách zřizovaných Městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.04 Smlouva o výkonu funkce energetického manažera
Usnesení č. 356/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o výkonu funkce energetického manažera s firmou Alfréd Quaiser, IČ 09195921, dle předloženého návrhu.


3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Jan Šimek                                      Jiří Sucharda
starosta města                              1. místostarosta města