Usnesení z 24. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 24. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 23.10.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
1.02 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
1.04 Žádost o individuální dotaci společnosti TJ Slovan Varnsdorf z.s.
1.05 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2019
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Smlouva o spolupráci v rámci projektu ,,Mezi námi“
3.02 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.03 Ukončení Příkazní smlouvy se společností HS Occasion, s. r. o.
3.04 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr

 

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 428/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.02 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 429/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 430/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.04 Žádost o individuální dotaci společnosti TJ Slovan Varnsdorf z.s.
Usnesení č. 431/2019
Rada města rozhodla poskytnout dotaci společnosti TJ Slovan Varnsdorf z.s., Západní 2984, Varnsdorf 407 47, IČ 00524361 ve výši 5.000 Kč.


1.05 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2019
Usnesení č. 432/2019
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 10 na rok 2019 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+KK
Usnesení č. 433/2019
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2739/38, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. Š. na dobu určitou do 31.10.2020. 1. náhradník paní K. Č. do 31.10.2020. 2. náhradník pan P. I. do 31.10.2020.   

 
Žádost o pronájem 2 bytů 1+1
Usnesení č. 434/2019/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/17, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu F. H. na dobu určitou do 31.10.2020. Náhradník pan Z. T. do 31.10.2020.

a dále

Usnesení č. 434/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/23, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu  paní V. M. na dobu určitou do 31.10.2020. Náhradník paní V. P. a pan M. S. do 31.10.2020.  


Žádost o pronájem bezbariérového bytu 1+1
Usnesení č. 435/2019
Rada města rozhodla pronajmout bezbariérový byt 1+1 v domě č. p. 3307/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. B. na dobu určitou do 30.04.2020.


Žádost o pronájem BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou
Usnesení č. 436/2019
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/69, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Z. U. na dobu určitou do 31.10.2020 dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010021/VB001, DC_ Varnsdorf, č. p. 56
Usnesení č. 437/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, č. p. 56, nové kNN na části p. p. č. 556 a p. p. č. 8169/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o prodej p. p. č. 1531/32 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 438/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1531/32 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1118 a p. p. č. 788/7 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 439/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1118 a p. p. č. 788/7 v k. ú. Studánka u Rumburku.
 

Návrh na nabytí p. p. č. 1010/2 se stavbou v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 440/2019
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví p. p. č. 1010/2 – zastavěnou plochu se stavbou na p. p. č. 1010/2 o výměře 112 m2 od pana V. N. za cenu 80.000 Kč.


Žádost o prodej části p. p. č. 2222 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 441/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 2222 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 323 v k. ú. Studánka u Rumburku
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)
 

Žádost o prodej p. p. č. 3229, p. p. č. 3230 a p. p. č. 3242 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 442/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3229, p. p. č. 3230 a p. p. č. 3242 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 443/2019
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 160 m2 panu RNDr. J. P. MBA za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o pronájem části p. p. č. 945 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 444/2019
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 945 v k. ú. Studánka u Rumburku o výměře 720 m2 panu K. K. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 6466 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 445/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 10/2017 na pronájem p. p. č. 6466 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2019.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 1965 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 446/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 45/2001 na pronájem části p. p. č. 1965 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.10.2019.


Žádost o prodej p. p. č. 3085/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 447/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3085/1 v k. ú. Varnsdorf.


Zrušení usnesení – pronájem nebytových prostor č. p. 512
Usnesení č. 448/2019
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 404/2019 ze dne 18.09.2019 na žádost žadatele.


Uzavření nové nájemní smlouvy ZUŠ Varnsdorf
Usnesení č. 449/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v objektu č. p. 512 ul. Národní ve Varnsdorfu.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 450/2019
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 5U4 1166, umístěné v ul. Karolíny Světlé u č. p. 3023, na části pozemku p. č. 3287/26 – parkoviště pro paní M. J. držitelku průkazu ZTP/P s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf“
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o prodloužení termínu dokončení díla na akci „Stavební úpravy soc. zařízení v I.N.P v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf“
Usnesení č. 451/2019
Rada města rozhodla vyhovět žádosti na prodloužení termínu dokončení díla a souhlasí s uzavřením dodatku k SoD ze dne 16.07.2019 na akci ,,Stavební úpravy soc. zařízení v I.N.P. v MŚ Křižíkova 2757, Varnsdorf“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 15.11.2019.


3. Různé

3.01 Smlouva o spolupráci v rámci projektu ,,Mezi námi“
Usnesení č. 452/2019/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí Smlouvu o spolupráci mezi městem Varnsdorf a organizací Mezi námi, o.p.s. pro rok 2019.

a dále

Usnesení č. 452/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci s organizací Mezi námi, o.p.s., Nad Želivou 903, Nebušice 164 00, Praha 6, IČ 02267217.


3.02 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 453/2019
Rada města rozhodla schválit neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf panu J. S. ve výši 12.000 Kč.


3.03 Ukončení Příkazní smlouvy se společností HS Occasion, s. r. o.
Usnesení č. 454/2019/1
Rada města rozhodla ukončit Příkazní smlouvu se společností HS Occasion, s. r. o., Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1, IČ 02796040 ze dne 30.11.2015, a to dohodou ke dni 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 454/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dohody o ukončení Příkazní smlouvy ze dne 30.11.2015, a to ke dni 31.10.2019.


3.04 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                                Josef Hambálek 
starosta města                                                          místostarosta města