Usnesení z 24. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 22.10.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Odvolání a jmenování člena z komise
2.02 Žádost MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757 o souhlas s prodejem a uskladněním nevyužitého nábytku
2.03 Plán zimní údržby města na období 2015 – 2016
2.04 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Vyvážení odpadkových košů ve Varnsdorfu s TsmV s. r. o.
2.05 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 417/2015
Rada města rozhodla pronajmout bytu 1+1 v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. N. na dobu určitou do 31.10.2016.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 418/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. P. na dobu určitou do 31.10.2016.


Žádost o pronájem bytu 1+2 v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 419/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. M. a panu     J. R. na dobu určitou do 31.10.2016 za podmínky navrácení bytu č. 34 /1+1/ v tom samém domě.


Žádost o pronájem bytu 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 420/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. H. na dobu určitou do 30.04.2016.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 421/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení plynárenského zařízení na p. p. č. 781, p. p. č. 1066, p. p. č 1065, p. p. č. 1110, p. p. č. 1136/1, p. p. č. 780, p. p. č. 1126 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, IČ 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 422/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení zemní kabelové vedení NN na p. p. č. 1330 a p. p. č 7528/1 všev k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a M. B. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná dnů při podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 423/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení NN na p. p. č. 4549/7v k. ú. Varnsdorf dle GP 4051-169/2008, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 424/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení kanalizační přípojka na p. p. č. 3076 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Mandava Trade s. r. o., IČ 01502468 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná dnů při podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3465 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 425/2015
Rada města rozhodla pronajmout část pozemku p. p. č. 3465 v k. ú. Varnsdorf pro svbr s.r.o. za účelem provozování paintballového hřiště za 7.500 Kč /rok a to na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 918 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 426/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 918 v k. ú. Varnsdorf paní L. Š. o celkové výměře 70 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 6869/1, p. p. č. 6870 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 427/2015/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 62/2002.

a dále

Usnesení č. 427/2015/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6869/1 a část 6870/1 vše v k. ú. Varnsdorf panu F. J. o výměře 140 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok a 400 m2 za účelem sekaní trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o prodej p. p. č. 2168/3 a budovy bez č. p./č. e. na p. p. č. 2168/3 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 428/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2168/3 a budovu bez č. p./č. e. na p. p. č. 2168/3 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 428/2015/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej budovy bez č. p./č. e. na p. p. č. 2168/3 v k. ú. Varnsdorf ve výši      1 Kč.


Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky č. p. 2060“
Usnesení č. 429/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 00024/2015 na akci „Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky č. p. 2060“, kterým se upravuje dílčí termín plnění – „dokončení stavebních prací a předání díla – 1. etapa“ do 20.11.2015.

Odměna pro účastníky soutěže o návrh
Usnesení č. 430/2015/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci o záměru soutěžit podobu rozhledny na Špičáku.

a dále

Usnesení č. 430/2015/2
Rada města rozhodla souhlasit s uvolněním částky v max. výši 15.000 Kč za zpracování jednotlivého soutěžního návrhu na finanční odměny pro zúčastněné nevítězné subjekty.

Smlouva o poskytnutí dotace
Usnesení č. 431/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy č. 15238673 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Zateplení MŠ Jeřabinka Varnsdorf“.


2. Různé

2.01 Odvolání a jmenování člena z komise
Usnesení č. 432/2015/1
Rada města rozhodla odvolat pana Ing. Jana Rýdla z funkce člena Komise pro posuzování veřejných zakázek na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 432/2015/2
Rada města rozhodla jmenovat pana Ing. Milana Němce do funkce člena Komise pro posuzování veřejných zakázek s účinností na volební období 2014 – 2018.


2.02 Žádost MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757 o souhlas s prodejem a uskladněním nevyužitého nábytku
Usnesení č. 433/2015
Rada města rozhodla schválit prodej a uskladnění dětského nábytku v náhradních skladových prostorech Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace dle pozměněného návrhu.


2.03 Plán zimní údržby města na období 2015 – 2016
Usnesení č. 434/2015
Rada města rozhodla schválit plán zimní údržby města na období 2015 – 2016 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka dle předloženého návrhu.


2.04 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Vyvážení odpadkových košů ve Varnsdorfu s TsmV s. r. o.
Usnesení č. 435/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Vyvážení odpadkových košů ve Varnsdorfu s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o.


2.05 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 436/2015
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.02 Jednací řád pro zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf 


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                                                              Josef Hambálek
starosta města                                                                                         místostarosta města