Usnesení z 23. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 11. 9. 2003 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Finanční záležitosti
a) Žádost paní Márie Chaloupecké o poskytnutí bezúročné půjčky
b) Návrh na odpis pohledávky pana Karla Vlka
3. Různé
a) Návrh na odvolání a jmenování tajemníka Kulturní komise RM
b) Návrh na změnu v systému zajišťování separovaného odpadu
c) Petici občanů
d) Stížnost na rozhodnutí RM k povolení hudební produkce
e) Informaci k zabezpečení přenosu dat mezi objekty MěÚ
f) Návrh na jmenování ilustrátora kroniky města a stanovení finanční odměny za tuto činnost
g) Žádost Městské knihovny Varnsdorf o uvolnění finančních prostředků na realizaci projektu
h) Návrh programu X. zasedání ZM Varnsdorf
i) Návrh na zrušení usnesení RM
j) Návrh na odprodej vozidla Škoda Felicia

Usnesení č. 80/2003
Rada města rozhodla :
1. Pronajmout byt 1+1 v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf manželům Anastázii a Michalovi Svitičovým.

2. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf paní Marii Kučerové.

3. Nezveřejnit záměr převést část p.č. 411/1 v k.ú. Varnsdorf.

4. Zveřejnit záměr pronajmout a převést pozemek p.č. 411/1 v k.ú. Varnsdorf.

5. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 425 v k.ú. Varnsdorf.

6. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2148 v k.ú. Varnsdorf.

7. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2527 a část p.p.č. 2528 v k.ú. Varnsdorf.

8. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4416/1 a p.č. 4415 v k.ú. Varnsdorf.

9. Doporučit ZM nabýt do vlastnictví pozemky p.č. 6212/5, 6212/2, 6212/4, 6204/23 a 6204/25 v k.ú. Varnsdorf.

10. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 2532/1 v k.ú. Varnsdorf.

11. Zveřejnit záměr pronajmout garáž u č.p. 1480 v k.ú. Varnsdorf.

12. Pronajmout p.p.č. 87/11 o výměře 558 m2 a to tak, že část parcely o výměře 288 m2 za účelem zřízení a užívání parkovacích míst za cenu 10,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou a část o výměře 270 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

13. Ukončit nájemní smlouvu č. 56/2002 na pronájem části p.p.č. 3647/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2003 dle žádosti nájemce.

14. Doporučit ZM schválit předkládaný návrh prodeje bytových jednotek v domech č.p. 2517 – 2519, 2520 – 2521, 2524 – 2525, 2527 – 2528, 2529 – 2530, 2843 – 2845, 2801 – 2808, 2725, 2726, 2761, 2762, 2763, 2764.

15. Poskytnout bezúročnou půjčku ve výši 20.000,- Kč paní Márii Chaloupecké za podmínek, že se ve smlouvě zaváže splatit tuto částku nejpozději do pěti let, a že půjčka bude zajištěna zástavní smlouvou.

16. Odepsat z účetnictví města částku 3.350,- Kč jako nevymahatelnou pohledávku dle návrhu tajemníka MěÚ.

17. Vypovědět ke dni 30. 9. 2003 „Smlouvu o zajištění separace odpadu ve městě Varnsdorf systémem adresných pytlů“ ze dne 29. 2. 2000 s firmou Pro EKO Varnsdorf s.r.o..

18. Doplnit s platností od 1. 1. 2004 smlouvu s firmou EKO SERVIS a.s. Varnsdorf o „Sběr a svoz využitelného tříděného odpadu pro město Varnsdorf“ dle předloženého návrhu.

19. Pověřit místostarostu p. Jiřího Suchardu vypracováním odpovědi na stížnost k povolení hudební produkce v oblasti rekreačního rybníka ve dnech 21. 8. – 24. 8. 2003.

20. Pokračovat v realizaci nutných opatření k zabezpečení datové sítě MěÚ dle předloženého návrhu.

21. Doporučit ZM schválit darovací smlouvu na převod pro MěÚ nepotřebné výpočetní techniky občanskému sdružení „Na křižovatce“.

Usnesení č. 81/2003
Rada města rozhodla schválit:
1. Realizaci projektu Městské knihovny Varnsdorf „Náhrada zastaralých rozvodů lokální počítačové sítě, aktualizace automatizovaného knihovnického systému a náhrada původního serveru za nový, výkonnější“ (finanční prostředky ve výši 150.000,- Kč budou uvolněny z rozpočtové kapitoly školství, tělovýchovy a kultury pro rok 2003).

2. Program X. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 25. 9. 2003 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:
1) Převody majetku města
2) Finanční záležitosti
3) Různé
a) Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Tolštejn k 31. 12. 2002
b) Rozbor hospodaření města za I. pololetí roku 2003
c) Informace o činnosti Městského úřadu Varnsdorf
d) Návrh obecně závažné vyhlášky č. 2/2003 o symbolech města a jejich užívání
4) Zpráva o činnosti RM a kontrola plnění usnesení ZM
5) Diskuse
6) Interpelace členů ZM
7) Závěr

3. Odprodej vozidla Škoda Felicia (DCI 02-49) za nejvyšší nabídnutou cenu.

Usnesení 82/2003
Rada města rozhodla stanovit:
1. Finanční odměnu za zpracování jednoho kalendářního roku kroniky města Varnsdorf dle návrhu vedoucího OŠKT MěÚ.

Usnesení č. 83/2003
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Petici občanů města Varnsdorf ze dne 4. 9. 2003.

2. Stížnost na rozhodnutí RM k povolení hudební produkce v oblasti rekreačního rybníka ve Varnsdorfu.

3. Informaci o opatřeních k ochraně datové sítě MěÚ a dalších nutných opatřeních předloženou tajemníkem MěÚ.

Usnesení č. 84/2003
Rada města rozhodla uložit:
1. OŽP MěÚ připravit do 19. 9. 2003 návrh řešení problému chování velkého počtu psů v objektu č.p. 2372 ul. Josefa Hory dle petice občanů města Varnsdorf ze dne 4. 9. 2003.

Usnesení č. 85/2003
Rada města rozhodla odvolat:
1. Slečnu Adrianu Bušovou z funkce tajemníka Kulturní komise RM k 31. 8. 2003.

Usnesení č. 86/2003
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní Jiřinu Trebatickou do funkce tajemníka Kulturní komise RM k 1. 9. 2003.

2. Paní Jaroslavu Šubrovou ilustrátorkou kroniky města od 1. 9. 2003.

Usnesení č. 87/2003
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení č. 64/2003/9 ze dne 10. 7. 2003.

2. Usnesení č. 74/2003/35 ze dne 28. 8. 2003.