Usnesení z 23. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 24.11.2011 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Interaktivní základní školu Varnsdorf, Karlova 1700
b) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821
c) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280 
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Dílčí změny Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2012 
b) Poskytnutí finančního příspěvku v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na nadstandartní reprezentaci města
c) Jmenování ředitelky DDM Varnsdorf
d) Návrh mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací
e) Nájemné za honitbu Studánka - Varnsdorf
f) Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o „Likvidaci komunálních odpadů“
g) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Domov důchodců Lipová
h) Zrušení pověření řízením Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994
i) Návrh na stanovení platu ředitele Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994
j) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
k) Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


 1. Finanční záležitosti

a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Interaktivní základní školu Varnsdorf, Karlova 1700
Usnesení č. 425/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2011 dle předloženého návrhu.

b) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821
Usnesení č. 426/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

c) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280
Usnesení č. 427/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2011 dle pozměněného návrhu.

 

2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Návrh zrušení usnesení
Usnesení č. 428/2011
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 360/2011/2 ze dne 20.10.2011.

Přidělení bytů zvláštního určení
Usnesení č. 429/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 3321/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. L., náhradníkem je J. N.

a dále:

Usnesení č. 429/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 3321/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní K. D., náhradníkem je F. J.

a dále:

Usnesení č. 429/2011/3
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 2970/30, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu M. M. za podmínky navrácení obecního bytu městu, náhradníkem je A. J.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení 1+1
Usnesení č. 430/2011
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu zvláštního určení 1+1 v domě č. p. 2970/7,    ul. Lesní ve Varnsdorfu s paní M. K. na dobu neurčitou.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy
Usnesení č. 431/2011
Rada města rozhodla schválit smlouvu o podnájmu bytu v domě č. p. 3300/7, ul. Kostelní ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.

Doporučení OSMI k bytovým záležitostem
Usnesení č. 432/2011
Rada města rozhodla pronajmout náhradní byt 1+3 v domě č. p. 2739/43, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. K. na dobu určitou do 31.12.2012 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č. p. 2740/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu.

b) Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 433/2011
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního řadu na p. p. č. 7257/1 a   p. p. č. 7341 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o zveřejnění
Usnesení č. 434/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3311/5 v k. ú. Varnsdorf.

Žádosti o prodej
Usnesení č. 435/2011/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 4305/3 v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 435/2011/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést celý p. p. č. 3762 v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 435/2011/3

Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5303/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 435/2011/4
Rada města rozhodla doporučit ZM neprodat část p. p. č. 1561 v k. ú. Varnsdorf.

Nabídka prodeje části p. p. č. 4369/22 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 436/2011
Rada města doporučuje ZM nabýt část p. p. č. 4369/22 v k. ú. Varnsdorf.

Nebytové prostory v Městském centru kultury a vzdělání
Usnesení č. 437/2011
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s Domem dětí a mládeže Varnsdorf, kterým se rozšiřuje předmět nájmu v č. p. 1260 ve Varnsdorfu o nebytové prostory v 1. NP o místnosti č. 107 a 108 o celkové výměře 71,80 m2 pro klubovou činnost.

Instalace telekomunikačního zařízení v č. p. 3023 Varnsdorf
Usnesení č. 438/2011
Rada města rozhodla souhlasit se zřízením a provozováním telekomunikačního zařízení v domě č. p. 3023 ve Varnsdorfu firmou Občanské sdružení GAVANET.

Nebytové prostory pro zřízení služebny MP a Policie ČR
Usnesení č. 439/2011/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 408/2011 ze dne 10.11.2011.

a dále:

Usnesení č. 439/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout ve 3. NP objektu č. p. 2758 v ul. Žitavská ve Varnsdorfu kancelář a hygienická zařízení o celkové ploše 32 m2 na dobu neurčitou za účelem užívání prostor Městskou policií Varnsdorf a Policií ČR pro potřeby služebny za cenu 4 Kč/rok.3. Různé

a) Dílčí změny v Koncepci podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2012
Usnesení č. 440/2011
Rada města rozhodla schválit úpravu Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2012 dle pozměněného návrhu.

b) Poskytnutí finančního příspěvku v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na nadstandartní reprezentaci města
Usnesení č. 441/2011
Rada města rozhodla schválit finanční příspěvek 5.000 Kč v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadateli J. Š. na nadstandartní reprezentaci města pro jeho syna M. Š., člena plaveckého oddílu TJ Slovan Varnsdorf.

c) Jmenování ředitelky DDM Varnsdorf
Usnesení č. 442/2011
Rada města rozhodla jmenovat do funkce ředitelky DDM Varnsdorf, příspěvková organizace města Varnsdorf paní I. J. s účinností od 01.01.2012 na dobu do ukončení nového výběrového řízení na obsazení funkce ředitele DDM Varnsdorf.

d) Návrh mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení č. 443/2011
Rada města rozhodla schválit vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Varnsdorf za 2. pololetí 2011 dle předloženého návrhu.

e) Nájemné za honitbu Studánka - Varnsdorf
Usnesení č. 444/2011
Rada města rozhodla zříci se vyplacení nájemného za honitbu Studánka – Varnsdorf ve výši 3097 Kč/rok ve prospěch péče o zvěř a zušlechťování jejího chovu.

f) Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o „Likvidaci komunálního odpadu“
Usnesení č. 445/2011/1
Rada města rozhodla schválit smluvní Dodatek č. 2 k příloze č. 11 ke smlouvě o „Likvidaci komunálního odpadu“ ze dne 29.08.2005 s firmou ECO servis a. s Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 445/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu podpisem smluvního Dodatku č. 2 k příloze č. 11 ke smlouvě o „Likvidaci komunálního odpadu“ ze dne 29.08.2005 s firmou ECO servis a. s. Varnsdorf.

g) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Domov důchodců Lipová
Usnesení č. 446/2011
Rada města rozhodla vyhovět žádosti Domova důchodců Lipová a přispět na provoz v roce 2011 finančním příspěvkem 1.000 Kč/klient.

h) Zrušení pověření řízením Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994
Usnesení č. 447/2011
Rada města rozhodla zrušit pověření řízením Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994 ze dne 20.10.2011 pro Mgr. M. H. ke dni 18.11.2011.

i) Návrh na stanovení platu ředitele Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994
Usnesení č. 448/2011
Rada města rozhodla stanovit plat panu Mgr. Bc. P. Š., řediteli Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace s účinností od 14.11.2011 dle předloženého návrhu.

j) Rozhodnutí o předělení veřejné zakázky
Usnesení č. 449/2011/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou PERFECTED s. r. o., Mlýnská 13, 602 00 Brno, IČ 27683028 na dodávku 3 kamerových bodů včetně příslušenství v rámci projektu č. 1 – „Rozšíření stávajícího MKDS mezi PČR a MP“ za cenu 535.468 Kč vč. DPH.
a dále:

Usnesení č. 449/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou PERFECTED s. r. o., Mlýnská 13, 602 00 Brno, IČ 27683028 na dodávku datového rozvaděče včetně příslušenství v rámci projektu č. 2 – „Vytvoření pracoviště v sociálně vyloučené lokalitě“ za cenu 196.740 Kč vč. DPH.

a dále:

Usnesení č. 449/2011/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Koms Mělník a. s., náměstí Míru 30, Mělník 276 01, IČ 27179915 na zakoupení 4 sad přenosných radiostanic pro PČR a MP v rámci projektu č. 2 – „Vytvoření pracoviště v sociálně vyloučené lokalitě“ za cenu 309.828 Kč vč. DPH.

k) Doplnění programu na zasedání ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Martin Louka                                                           Karel Dubský
starosta města                                                        místostarosta