Usnesení z 23. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 07.09.2023 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Školní jídelnu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, 407 47 Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
1.06 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2023
1.07 Žádost o finanční dar na akci „JENTAK FEST“
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o souhlas se zapojením Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, PO do dotačního programu Ústeckého kraje financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus na období od 01.09.2023 do 30.06.2024 v rámci výzvy č. 026 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi
3.02 Žádost ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, okres Děčín, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
3.03 Žádost ředitelky Městské knihovny Varnsdorf, příspěvkové organizace, o souhlas se Smlouvou o nájmu multifunkční barevné tiskárny BISHUB C250i
3.04 Žádost ředitelky Městské knihovny Varnsdorf, příspěvkové organizace, o schválení provozu výdejny zásilek v Městském informačním centru
3.05 Informace z komisí města
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 285/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf, změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Nemocnici Varnsdorf příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 286/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf příspěvkové organizaci, Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Školní jídelnu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkovou organizaci 
Usnesení č. 287/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 288/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 289/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.06 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2023
Usnesení č. 290/2023
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.07 Žádost o finanční dar na akci „JENTAK FEST“
Usnesení č. 291/2023
Rada města rozhodla poskytnout panu J. M., ul........., finanční dar ve výši 10.000 Kč na kulturní akci „JENTAK FEST.“


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti


Návrh na pronájem bytů 1+1
Usnesení č. 292/2023/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě 3014/40, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu L. N. na dobu určitou do 31.08.2024. Náhradník paní A. D. do 31.08.2024.

a dále

Usnesení č. 292/2023/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/28, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní L. K. na dobu určitou do 31.08.2024 za podmínky navrácení bytu 1+KK v domě č. p. 2739/56, ul. Edisonova ve Varnsdorfu městu Varnsdorf. Náhradník pan D. P. 31.08.2024.


Návrh na pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 293/2023
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/66, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. P. na dobu určitou do 31.08.2024. Náhradník paní L. J. do 31.08.2024.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 294/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační a vodovodní přípojky na části p. p. č. 4206 a p. p. č. 4237 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 4227/2 a p. č. 4227/4 vše v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 295/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační a vodovodní přípojky na části p. p. č. 7078 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 7055/27 v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 296/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 5980 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 5981/5 v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě Varnsdorf, Žižkova, Bezručova – kanalizace, č. stavby DC 052 111
Usnesení č. 297/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace na části p. p. č. 781 a p. p. č. 1066 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč (+ DPH v zákonné sazbě). Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do veřejného seznamu služebnosti IS. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě Varnsdorf, Dvorská, Čelakovická – kanalizace, č. stavby DC 052 102
Usnesení č. 298/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace na části p. p. č. 4206, p. p. č. 4207, p. p. č. 4219/1 a p. p. č. 4237 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč (+ DPH v zákonné sazbě). Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do veřejného seznamu služebnosti IS. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě Varnsdorf, Hrádek, ul. P. Bezruče – kanalizace II. etapa, č. stavby DC 052 124
Usnesení č. 299/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace na části p. p. č. 7706 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč (+ DPH v zákonné sazbě). Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do veřejného seznamu služebnosti IS. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě Varnsdorf, Hrádek, ul. Pohraniční Stráže, p. p. č. 1346/2 – vodovod 21 RD, č. stavby DC 052 125
Usnesení č. 300/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodu na části p. p. č. 7706, p. p. č. 1012, p. p. č. 1291, p. p. č. 1309/1, p. p. č. 1311, p. p. č. 7684, p. p. č. 7697/1, p. p. č. 7721/5 a p. p. č. 8168 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč (+ DPH v zákonné sazbě). Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do veřejného seznamu služebnosti IS. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 301/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodního řadu na části p. p. č. 7721/3 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (investor), Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČO 49099469 (oprávněný) a paní N. B. (povinný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč (+ DPH v zákonné sazbě). Investor uhradí stanovenou částku na účet povinné osoby do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti IS do veřejného seznamu. Náklady spojené se sepsáním této Smlouvy, vyhotovením geometrického plánu a zápisem do veřejného seznamu nese investor. 


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 302/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodního řadu na části p. p. č. 7747/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (investor), Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČO 49099469 (oprávněný) a panem R. I. a paní E. I. (povinný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč (+ DPH v zákonné sazbě). Investor uhradí stanovenou částku na účet povinné osoby do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti IS do veřejného seznamu. Náklady spojené se sepsáním této Smlouvy, vyhotovením geometrického plánu a zápisem do veřejného seznamu nese investor. 


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 303/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodního řadu na části p. p. č. 7721/22 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (investor), Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČO 49099469 (oprávněný) a panem K. K. (povinný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč (+ DPH v zákonné sazbě). Investor uhradí stanovenou částku na účet povinné osoby do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti IS do veřejného seznamu. Náklady spojené se sepsáním této Smlouvy, vyhotovením geometrického plánu a zápisem do veřejného seznamu nese investor. 


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4024210/DC_Varnsdorf, Jiřího z Poděbrad, p. p. č. 3172, nové kNN v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 304/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Jiřího z Poděbrad, p. p. č. 3172 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Návrh na zrušení usnesení a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 47036/VB1/FTTH-000/2023 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 305/2023/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 40/2021 ze dne 18.02.2021.

a dále

Usnesení č. 305/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 3287/1, 3287/25, 3287/26, 3287/32, 3287/31, 2849/5, 2919/36, 3287/33, 3287/35, 3287/34, 2937/1, 2887/27, 2887/1, 2887/26, 2887/24, 2887/25, 2887/23, 2919/1, 2919/20, 2919/21, 2919/22, 2919/23, 2919/34, 2919/24, 2919/25, 2919/26, 2919/29, 2919/35, 2919/33, 2919/32, 2894/4, 2849/10, 2767, 2692/129, 2692/122, 2692/121, 2692/125, 2692/124, 2692/128, 2692/127, 2692/155, 2692/133, 2692/154, 2692/135, 2692/148, 2692/138, 2692/151, 2692/152, 2692/150, 2692/149, vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, za jednorázovou úhradu ve výši 14.710 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 60 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 306/2023
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 – trvalý travní porost o výměře 600 m2 v  k. ú. Varnsdorf manželům P. a B. K. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Výpověď nájemní smlouvy
Usnesení č. 307/2023
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 29/2018 z důvodu uvedeném v čl. V. odst. 2 této smlouvy, s lhůtou vyklizení a předání pozemku městu Varnsdorf do 15.10.2023.


Žádost o prodej p. p. č. 5282 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 308/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat část p. p. č. 5282 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 309/2023
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou .......... v ul. Západní před č. p. 2729 ve Varnsdorfu pro paní J. R. s tím, že žadatelka uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %, vč. správního poplatku 1.000 Kč a poplatku 5.000 Kč/rok dle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2022 čl. 5 odst. 2a).


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava stávajícího komína na p. p. č. k. 2695/2, ul. Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 310/2023/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava stávajícího komína na p. p. č. k. 2695/2, ul. Západní ve Varnsdorfu“ vybranému dodavateli společnosti VYSOKÉ KOMÍNY s.r.o., Zábělská 1153/9, 312 00 Plzeň, IČO 14441616.

a dále

Usnesení č. 310/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Oprava stávajícího komína na p. p. č. k. 2695/2, ul. Západní ve Varnsdorfu“ s vybraným dodavatelem VYSOKÉ KOMÍNY s.r.o., Zábělská 1153/9, 312 00 Plzeň, IČO 14441616, za cenu 3.570.511,45 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce Zastupitelstvem města. 


Ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. p. 1254 ul. Poštovní
Usnesení č. 311/2023
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání se společností Sociální podnik SIMEVA s.r.o., IČO 01999605, k 30.11.2023.


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Projektová dokumentace na rekonstrukci sportovní haly ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 312/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke SoD ze dne 10.11.2022 na akci ,,Projektová dokumentace na rekonstrukci sportovní haly ve Varnsdorfu“ s firmou  Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 87/95, 186 000 Praha 8, IČO 27060659, ve smyslu změny termínu dokončení z ,,maximálně 147 dní od předání nezbytných podkladů dle odstavce VII.1.3 této smlouvy na maximálně 231 dní od předání nezbytných podkladů dle odstavce VII.1.3 této smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají nadále v platnosti.


Rozhodnutí o přidělení zakázky „Celoplošná oprava ulice Truhlářská v úseku od ul. J. Wolkera po ul. Vrchlického“
Usnesení č. 313/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci ,,Celoplošná oprava ulice Truhlářská v úseku od ul. J. Wolkera po ul. Vrchlického“ se společností COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, s termínem dokončení do 30.10.2023 celkovou cenou díla 510.349,40 Kč bez DPH.
 

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace výstavby nového zdroje pro zásobování teplem stávající sítě CZT Varnsdorf a STL plynovodní přípojky, včetně výkonu IČ“
Usnesení č. 314/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke SoD č. 22I0058-22020-0 ze dne 08.06.2022 na akci „Vypracování projektové dokumentace výstavby nového zdroje pro zásobování teplem stávající sítě CZT Varnsdorf a STL plynovodní přípojky, včetně výkonu IČ“ se společností ENESA a.s., U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, IČO 27382052, kterým se upravuje termín dokončení díla do 30.04.2024.


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části nemovitosti (stavby) DCBGV ze dne 26.02.2018
Usnesení č. 315/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části nemovitosti ul. Střelecká č. p. 1800 v k. ú. Varnsdorf, o výměře 10 m², uzavřené mezi městem Varnsdorf -  IČO 00261718, Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a Střední odbornou školou, Varnsdorf, příspěvková organizace - IČO 18383874 a společností Vantage Towers s.r.o. - IČO 09056009, kterým se prodlužuje doba podnájmu o 5 let, do 20.07.2033.


Dodávky elektřiny a zemního plynu do objektů provozovaných městem a jeho příspěvkovými organizacemi pro období r. 2024
Usnesení č. 316/2023/1
Rada města rozhodla realizovat výběr dodavatele elektřiny a zemního plynu do objektů provozovaných městem a jeho příspěvkovými organizacemi pro období r. 2024 nákupem elektřiny a zemního plynu na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO 27865444, pro období od 01.01.2024 do 31.12.2024. 

a dále

Usnesení č. 316/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít veškeré smlouvy a činění veškerých úkonů zadavatele nezbytných k realizaci tohoto burzovního obchodu.

a dále

Usnesení č. 316/2023/3
Rada města rozhodla uzavřít smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektřiny a zemního plynu pro období od 01.01.2024 do 31.12.2024 mezi městem Varnsdorf a příspěvkovými organizacemi.


3. Různé

3.01 Žádost o souhlas se zapojením Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, PO do dotačního programu Ústeckého kraje financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus na období od 01.09.2023 do 30.06.2024 v rámci výzvy č. 026 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi
Usnesení č. 317/2023
Rada města rozhodla souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2023/2024“ mezi Školní jídelnou Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace a Ústeckým krajem, v rámci výzvy č. 026 Operačního programu Zaměstnanost plus.


3.02 Žádost ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, okres Děčín, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Usnesení č. 318/2023
Rada města rozhodla udělit souhlas příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, okres Děčín, PO k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši  77.625 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 24231509. Finanční dar bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného pro 9 dětí v období od 01.09.2023 do 30.06.2024. 


3.03 Žádost ředitelky Městské knihovny Varnsdorf, příspěvkové organizace, o souhlas se Smlouvou o nájmu multifunkční barevné tiskárny BISHUB C250i
Usnesení č. 319/2023
Rada města rozhodla udělit souhlas Městské knihovně Varnsdorf, příspěvkové organizaci, s uzavřením Smlouvy o nájmu multifunkční barevné tiskárny BISHUB C250i.


3.04 Žádost ředitelky Městské knihovny Varnsdorf, příspěvkové organizace, o schválení provozu výdejny zásilek v Městském informačním centru
Usnesení č. 320/2023
Rada města rozhodla schválit provoz výdejny zásilek v prostorách Městského informačního centra dle předloženého návrhu.


3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 321/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


Jan Šimek                                                                  Jiří Sucharda    
starosta města                                                          1. místostarosta města