Usnesení z 23. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 23. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 09.10.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2019
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na jmenování Bc. Jiřího Jelínka, DiS., MBA do funkce vedoucího Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu
3.02 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zajištění grafického zpracování, tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“
3.03 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2020
3.04 Informace z komisí města
3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2019
Usnesení č. 409/2019
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 9 na rok 2019 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 2+KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční
Usnesení č. 410/2019
Rada města rozhodla pronajmout byt 2 + KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní E. J. na dobu určitou do 31.10.2020.


Žádost o pronájem bytu 2+KK v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční
Usnesení č. 411/2019
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. N. na dobu určitou do 31.10.2020.
 

Návrh na pronájem  BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou 
Usnesení č. 412/2019
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/35, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Z. K. na dobu určitou do 31.10.2020.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 413/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – 5. května + 3, číslo stavby 7700072289, na části p. p. č. 612, 732/3, 735/4, 735/1, 753/2, 762/5, 676/1, 754, 698/1, 698/3, 800, 8179 a 652/1 vše v k. ú.   Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 100.899,65 Kč. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006161/ VB1, DC_ Varnsdorf, unifikace DC_ 2015
Usnesení č. 414/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf – unifikace 2015, nové kNN na části p. p. č. 2673/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006217/VB/P001, DC_ Studánka
Usnesení č. 415/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Studánka, nové kNN na části p. p. č. 290, 872, 854, 833, 830, 303, 302/6, 315, 316 a 317/1 vše v  k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 19.600 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 416/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 4169 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 4452 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 417/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 326/1 a p. p. č. 322 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 324 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 418/2019
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 7U3 1164 na parkovišti p. p. č. 2887/25 v k. ú. Varnsdorf, před panelovým domem ulice Pražská č. p. 2957 pro pana F. V. držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Rozhodnutí o veřejné zakázce ,,Úprava odběrného objektu, odbourání betonových základů a zhotovení zpevněných ploch v areálu Zimního stadionu ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 419/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ 28688651 na akci ,,Úprava odběrného objektu, odbourání betonových základů a zhotovení zpevněných ploch v areálu Zimního stadionu ve Varnsdorf“ za cenu 170.000 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce hřiště a oplocení na p. č. 3037
k. ú. Varnsdorf, u objektu Střelecká 1800, Varnsdorf“

Usnesení č. 420/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Rekonstrukce hřiště a oplocení na p. č. 3037 k. ú. Varnsdorf, u objektu Střelecká 1800, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s. r. o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ  27967638.

a dále

Usnesení č. 420/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s. r. o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň,    IČ  27967638 na akci „Rekonstrukce hřiště a oplocení na p. č. 3037 k. ú. Varnsdorf, u objektu Střelecká 1800, Varnsdorf“ za cenu 1.147.487,56 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf“
Usnesení č. 421/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči SYZA s. r. o., Třebenice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic, IČ 03567834.

a dále

Usnesení č. 421/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SYZA s. r. o., Třebenice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic, IČ 03567834 na akci „Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf“ za cenu 1.907.313,60 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava povrchů komunikací v ulicích Husova, Smetanova, Žitná a Kostelní “
Usnesení č. 422/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci „Opravy komunikací vč. výměny silničních obrub a uličních vpustí komunikací v ulicích Husova, Smetanova, Žitná a Kostelní“ se společností Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o. s termínem realizace zakázky 10/2019 a celkovou cenou díla 1.493.074,02 Kč vč. DPH.


Žádost o úpravu výše nájmu za horkovodní rozvody CZT Varnsdorf a Žádost o odložení termínu projednání žádosti o úpravu výše nájmu za horkovodní rozvody CZT Varnsdorf
Usnesení č. 423/2019
Rada města rozhodla neschválit žádost společnosti Teplárna Varnsdorf a.s o úpravu výše nájmu za horkovodní rozvody CZT Varnsdorf.


3. Různé

3.01 Návrh na jmenování Bc. Jiřího Jelínka, DiS., MBA do funkce vedoucího Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu
Usnesení č. 424/2019
Rada města rozhodla jmenovat do funkce vedoucího Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu Bc. Jiřího Jelínka, DiS., MBA s účinností od 01.10.2019.


3.02 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zajištění grafického zpracování, tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“
Usnesení č. 425/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o zajištění grafického zpracování, tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany „Hlas severu“ s dodavatelem Marek Dvořák, TISKÁRNA TRIO, Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ 64709990 za celkovou cenu 497.300 Kč bez DPH.


3.03 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2020
Usnesení č. 426/2019/1
Rada města rozhodla schválit Dotační program města Varnsdorf pro rok 2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 426/2019/2
Rada města rozhodla schválit vzor „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Varnsdorf v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2020“ dle předloženého návrhu.


3.04 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 427/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

 

Ing. Stanislav Horáček                             Josef Hambálek 
starosta města                                       místostarosta města