Usnesení z 23. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 8. 11. 2007 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu odpisového plánu a úpravu závazných ukazatelů na rok 2007 pro ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469 

b)      Změnu odpisového plánu a úpravu závazných ukazatelů na rok 2007 pro Školní jídelnu Varnsdorf, Edisonova 2821

c)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280

d)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro všechny ZŠ

e)      Rozpočtové opatření č. 13

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Návrh Grantového programu města Varnsdorf na rok 2008

b)      Návrh na jmenování členů grantové pracovní komise na rok 2008

c)      Plán zimní údržby města na období 2008 – 2009

d)      Návrh programu ZM

 

 

Usnesení č. 101/2007

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3023/46, ul. Kmochova, Varnsdorf paní P. Š. na dobu určitou do 31. 12. 2008.

 

2.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/34, ul. Nemocniční, Varnsdorf sl. R. H. na dobu určitou do 30. 11. 2008.

 

3.      Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 2+KK v domě č.p. 3307/3, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům A. a A. S..

 

4.      Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2741/50, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. B. do 31. 12. 2008.

 

5.      Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2290/A/1, ul. Prašná, Varnsdorf paní I. Č. do 31. 12. 2008.

 

6.      Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 3014/45, ul. K. Světlé,  Varnsdorf panu Mgr. J. Č. do 31. 12. 2008.

 

7.      Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2761/3, ul. Kovářská, Varnsdorf manželům J. a K. G. do 31. 12. 2008.

 

8.      Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2761/26, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. P. H. do 31. 12. 2008.

 

9.      Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2763/21, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. M. H. do 31. 12. 2008.

 

10.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v domě č.p. 1162/4, ul. Lidická, Varnsdorf manželům Z. a J. H. do 31. 12. 2008.

 

11.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+KK v domě č.p. 3307/19, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu O. J. do 31. 12. 2008.

 

12.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 3307/2, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu B. K. do 31. 12. 2008.

 

13.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2761/32, ul. Kovářská, Varnsdorf panu P. K. a sl. B.V. do 31. 12. 2008.

 

14.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2740/41, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. P. K. do 31. 12. 2008.

 

15.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2740/38, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. K. do 31. 12. 2008.

 

16.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2762/43, ul. Kovářská, Varnsdorf paní P. K. do 31. 12. 2008.

 

17.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2741/10, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. M. M. a panu F. N. do 31. 12. 2008.

 

18.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v DPS č.p. 2970/26, ul. Lesní, Varnsdorf panu T. O. do 31. 12. 2008.

 

19.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v domě č.p. 2741/1, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům M. a A. P. do 31. 12. 2008.

 

20.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2761/36, ul. Kovářská, Varnsdorf panu D. P. do 31. 12. 2008.

 

21.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2761/10, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. P. do 31. 12. 2008.

 

22.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2739/64, ul. Edisonova,   Varnsdorf panu P. S. do 31. 12. 2008.

 

23.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2763/3, ul. Kovářská, Varnsdorf paní H. Š. do 31. 12. 2008.

 

24.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2741/56, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. T. do 31. 12. 2008.

 

25.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2739/56, ul. Edisonova, Varnsdorf paní H. Z. do 31. 12. 2008.

 

26.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 3014/38, ul. K. Světlé, Varnsdorf manželům R. a P. Ch. do 31. 12. 2008.

 

27.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2740/52, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. J. do 31. 12. 2008.

 

28.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2761/5, ul. Kovářská, Varnsdorf paní Z. K. do 31. 12. 2008.

 

29.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v domě č.p. 2763/1, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. S. do 31. 12. 2008.

 

30.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 669/4, ul. Čsl. letců, Varnsdorf panu J. D. a V. G. do 31. 12. 2008.

 

31.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2741/40, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní K. H. do 31. 12. 2008.

 

32.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v domě č.p. 2741/60, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům T. a M. P. do 31. 12. 2008.

 

33.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2761/15, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. Š. do 31. 12. 2008.

 

34.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2763/34, ul. Kovářská, Varnsdorf paní Š. R. do 31. 12. 2008.

 

35.  Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2761/23, ul. Kovářská, Varnsdorf panu Z. K. do 31. 12. 2008.

 

36.  Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 5308, p.p.č. 5309 a p.p.č. 5311/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

37.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 659 v k.ú. Studánka.

 

38.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 6862 v k.ú. Varnsdorf.

 

39.  Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 6862 v k.ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu a dle žádosti.

 

40.  Doporučit ZM převést celou p.p.č. 4463 v k.ú. Varnsdorf manželům K. za účelem užívání zahrady k domu dle schválených zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf.

 

41.  Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům S. za cenu 10,- Kč/m2 na dobu 3 roky za účelem výstavby řadové garáže.

 

42.  Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely S. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:

-          kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,

-          budoucí kupující nejpozději do 1 roku do podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,

-          budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,

-          kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace, nejpozději však do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

 

43.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést plynovou přípojku části p.p.č. 1422 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem č.p. 51 (oprávněný) za jednorázovou úhradu 50,- Kč/m2, která bude upravena po předložení vypracovaného geometrického plánu na zaměření trasy vedení za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí manželé V., Varnsdorf,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

44.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení VN, NN po části p.p.č. 5203, p.p.č. 5223, p.p.č. 5262, p.p.č. 5263, p.p.č. 5342/1 a p.p.č. 5065/1 vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu 3.900,- Kč upravenou dle geometrického plánu po dokončení za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Praha, zastoupená  Ing. Martinem Němečkem,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

45.  Zveřejnit záměr převést dům č.p. 1016 na p.č. 7014, p.p.č. 7014 a p.p.č. 7015/2 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

46.  Souhlasit s převodem podílu vlastnictví pana F. P. k bytové jednotce č. 2764/39 ve 4. NP domu s vchodem označeným č.p. 2764 v k.ú. Varnsdorf na pana N. P. formou daru dle darovací smlouvy ze dne 7. 11. 2007. V tomto případě Město Varnsdorf neuplatňuje předkupní právo k uvedenému předmětu převodu.

 

47.  Pronajmout bytovou jednotku 1+KK v DPS č.p. 3307/1, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu D. H..

 

48.  Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 32 v domě č.p. 3300, ul. Kostelní dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 102/2007

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele změnu odpisového plánu a úpravu závazných ukazatelů na rok 2007 Základní škole Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele změnu odpisového plánu a úpravu závazných ukazatelů na rok 2007 Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

 

3.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2007 Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

 

4.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2007 Základním školám, příspěvkovým organizacím dle předloženého návrhu.

 

5.      Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

 

6.      Grantový program města Varnsdorf pro rok 2008.

 

7.      Plán zimní údržby města na období 2007 – 2008 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka dle předloženého návrhu.

 

8.      Program XI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 29. 11. 2007 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3.      Různé

a)      Strategický plán rozvoje města Varnsdorf

b)      Přistoupení města Varnsdorf ke smlouvě „Sdružení měst a obcí proti hazardu“

c)      Převzetí DDM Varnsdorf do zřizovatelské funkce

4.      Zprávy výborů ZM

5.      Převody majetku města

6.      Finanční záležitosti

7.      Zpráva o činnosti a o kontrole plnění usnesení ZM

 

Usnesení č. 103/2007

Rada města rozhodla neschválit:

1.      Výměnu bytu mezi paní O. Š. bytem garsoniéra v domě č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf a manžely A. a J.  Š. bytem 1+3  v tom samém domě.

 

 

Usnesení č. 104/2007

Rada města rozhodla stanovit:.

1.      Cenu pro prodej domu č.p. 1016 na p.č. 7014, p.p.č. 7014 a p.p.č. 7015/2 vše v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.260.000,- Kč.

 

 

Usnesení č. 105/2007

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STAMO spol. s r.o., kterým se navyšuje cena díla „Rekonstrukce č.p. 1838 Varnsdorf – etapa střecha“ o 286.987,- Kč.

 

 

Usnesení č. 106/2007

Rada města rozhodla jmenovat:.

1.      Pana Františka Dlaska do funkce předsedy, Karla Dubského, Ing. Jaroslava Draského,  Ing. Petra Jakubce, Mgr. Pavla Kolára, Mgr. Veroniku Matysovou a Ing. Miroslava Novotného do funkce členů grantové pracovní komise pro rok 2008.

 

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          František Dlask

starosta města                                                                             místostarosta