Usnesení z 22. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 28. 8. 2003 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Převody majetku města
- Informace ve věci provozování městské tržnice
- Žádost ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s. o vyjádření ve věci autobusového nádraží
2. Finanční záležitosti
a) Návrh pokladního řádu MěÚ Varnsdorf
b) Žádost paní L. Dlaskové o splátkový kalendář na úhradu škody
c) Žádost pana A. Lockera o proplacení spoluúčasti města na pojistném plnění
3. Různé
a) Žádost OS „Na Křižovatce“ o bezúplatný převody nepoužitelné výpočetní techniky
b) Návrh na stanovení platu řediteli PO Nemocnice Varnsdorf
c) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům komise k projednávání přestupků
d) Návrh na účast města na projektu „Benchmarking v oblasti rozšířené působnosti obcí 3. typu“
e) Návrh na doplnění Dozorčí rady TSmV s.r.o.
f) Návrh ve věci zajištění propagačních materiálů města
g) Doporučení ZM ve věci rozpočtového opatření pro ZUŠ Varnsdorf
h) Rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce na akci „Rekonstrukce mostu v ul. Kamenická ve Varnsdorfu“
i) Rozhodnutí o dodavateli na akci „Veřejné osvětlení – Varnsdorf – Kolonie“
j) Návrh na úpravu smlouvy o nájmu sportovní plochy

Usnesení č. 74/2003
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2726/46, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní J. Novákové na dobu určitou do 31. 12. 2004 (náhradníkem je paní S. Grundzová, se kterou bude nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2004).

2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2764/37, ul. Žitavská, Varnsdorf panu Š. Minárovi na dobu určitou do 30. 6. 2004.

3. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2761/4, ul. Kovářská, Varnsdorf paní L. Neporové za podmínky navrácení bytu 1+1 v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf.

4. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2740/29, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. G. Kubálkové.

5. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 1162/3, ul. Lidická, Varnsdorf sl. A. Godlové a panu A. Kováčovi na dobu určitou do 30. 6. 2004.

6. Pronajmout 1+2 v č.p. 2739/60, ul. Edisonova, Varnsdorf paní D. Zítkové na dobu určitou do 30. 6. 2004.

7. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 889/4, ul. Žitavská, Varnsdorf paní M. Novákové a panu M. Sivákovi na dobu určitou do 31. 12. 2003 za podmínky navrácení bytu 1+1 v tom samém domě.

8. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 2725/1, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní Š. Pasovské na dobu určitou do 30. 6. 2004.

9. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 1520/1, ul. Palackého, Varnsdorf paní Ing. B. Křížové (nahradníky jsou manželé J. a R. Sýkorovi).

10. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 1236/2, ul. Mostecká, Varnsdorf panu I. Fekovi na dobu určitou do 30. 6. 2004 za podmínky navrácení bytu 1+1 v tom samém domě.

11. Nepronajmout byt 1+3 v č.p. 1709/3, ul. Legií, Varnsdorf paní I. Thotové.

12. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 183, ul. P. Bezruče, Varnsdorf paní A. Kučové na dobu určitou do 30. 4. 2004.

13. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 644 v k.ú. Varnsdorf.

14. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 6672 v k.ú. Varnsdorf.

15. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 4880/2 v k.ú. Varnsdorf.

16. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 2527 a část p.p.č. 2528/1, vše v k.ú. Varnsdorf.

17. Nezveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 87/15 v k.ú. Varnsdorf.

18. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 2469/1 a p.p.č. 2470, vše v k.ú. Varnsdorf.

19. Pronajmout část p.p.č. 5436/1 o výměře 80 m2 panu Z. Janouškovi a paní R. Tůmové za cenu 10,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem zajištění přístupu k domu.

20. Ukončit nájemní smlouvu č. 2/98 na pronájem části p.p.č. 5727 a části p.p.č. 5731/1, vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2003 dle žádosti nájemce.

21. Nevyhovět žádosti pana J. Lotkeho o úhradu odstupného ve výši 20 000,- Kč za ovocné stromy, které se nacházejí na parcelách č. 5727 a 5731/1, vše v k.ú. Varnsdorf.

22. Nezveřejnit záměr převést st.p.č. 5771 v k.ú. Varnsdorf.

23. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 1484 v k.ú. Varnsdorf.

24. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 3381/3 a 3381/1, vše v k.ú. Varnsdorf.
25. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2148 v k.ú. Varnsdorf.

26. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 5853 v k.ú. Varnsdorf.

27. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 1530/5 v k.ú. Varnsdorf.

28. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 1173 v k.ú. Varnsdorf.

29. Nesnížit cenu pro prodej domu č.p. 546 na st.p.č. 2658 a p.p.č. 2659, vše v k.ú. Varnsdorf.

30. Nezveřejnit záměr pronajmout garáž na p.p.č. 5769 v k.ú. Varnsdorf

31. Pronajmout objekt na p.p.č. 1566/3 v k.ú. Varnsdorf panu S. Horákovi na dobu určitou do 28. 12. 2009 za nájemné v roce 2003 ve výši 10 000,- Kč a v ostatních letech ve výši 25 000,- Kč/rok.

32. Zveřejnit záměr převést objekt na p.p.č. 1566/3 v k.ú. Varnsdorf.

33. V souladu s § 698 občanského zákoníku poskytnout slevu na nájemném bytu paní Mgr. I. Havranové v pronajatém bytě v č.p. 2290/B, ul. Prašná, Varnsdorf v celkové výši 50 % z věcně usměrňovaného nájemného.

34. Proplatit panu A. Lockerovi částku ve výši 1 000,- Kč, tj. spoluúčast města při pojistné události dle uzavřené pojistné smlouvy (o tuto částku bylo sníženo pojistné plnění).

35. Bezúplatně převést občanskému sdružení „Na křižovatce“ pro MěÚ nepoužitelnou výpočetní techniku dle předloženého seznamu.

36. Doporučit Valné hromadě TSmV s.r.o. jmenovat pana Ing. Miroslava Bíma a paní Ing. Vlastu Hnilicovou členy Dozorčí rady TSmV s.r.o..

37. Doporučit ZM schválit rozpočtové opatření (změnu využití finančních prostředků pro ZUŠ Varnsdorf) dle předloženého návrhu.

38. Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SaM a.s., Studánka na akci „Rekonstrukce mostu v ul. Kamenická ve Varnsdorfu“ (ve smyslu Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorfu).

39. Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Elektromontáže Procházka s.r.o., Libochovice na akci „Veřejné osvětlení – Varnsdorf – Kolonie“.

40. Pověřit starostu města úpravou smlouvy o nájmu sportovní plochy (lehkoatletického oválu s příslušenstvím v areálu fotbalového stadionu) s TJ SLOVAN Varnsdorf na dobu určitou do 31. 12. 2015.


Usnesení č. 75/2003
Rada města rozhodla schválit:
1. Přechod nájmu bytu 1+3 v č.p. 183, ul. P. Bezruče, Varnsdorf z paní A. Kučové na pana R. Kuču, a to na dobu určitou do 30. 4. 2004.
2. Přechod nájmu bytu 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf z paní L. Giezelové na pana R. Gajdoše.

3. Výměnu bytu mezi panem P. Saidlem, bytem 1+4 v č.p. 1500, ul. Plzeňská, Varnsdorf (majitelem domu je pan V. Gabriel) a manž. M. a M. Vaňákovými, bytem 1+1 v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf za podmínky uhrazení celého dlužného nájemného z bytu 1+1 manželů Vaňákových.

4. Výměnu bytu mezi manž. P. a M. Dolínovými, bytem 1+2 v č.p. 1285, ul. Dopravní, Varnsdorf a panem J. Divišem, bytem 1+3 v č.p. 1786, ul. Východní, Varnsdorf (majitelem domu je pan K. Goldammer).

5. Záměr (v případě budoucí eventuelní zástavby větší části plochy stávajícího autobusového nádraží) zachování nástupiště pro autobusovou dopravu v lokalitě náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu nebo v jeho těsné blízkosti.

6. Pokladní řád MěÚ Varnsdorf včetně pokladních limitů dle předloženého návrhu.

7. Splátkový kalendář paní L. Dlaskové na úhradu škody ve výši 3 513,30 Kč, a to pod ztrátou výhody splátek, takto:
- 3 měsíční splátky, každá ve výši 1 000,- Kč, splatných vždy k 15. dni v měsíci, počínaje výplatou za srpen,
- poslední splátka ve výši 513,30 Kč, splatná k 15. 12. 2003.

8. Vyplacení finančního příspěvku členům komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

9. Účast města na projektu „Benchmarking v oblasti rozšířené působnosti obcí 3. typu“.


Usnesení č. 76/2003
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení č. 57/2003/2 ze dne 26. 6. 2003.


Usnesení č. 77/2003
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Informaci zástupců firmy FraMiro v.o.s. F. Čelka a M. Burdy ve věci provozování městské tržnice v ul. Národní.


Usnesení č. 78/2003
Rada města rozhodla stanovit:
1. Plat řediteli PO Nemocnice Varnsdorf panu MUDr. Václavu Járovi dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 79/2003
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Starostu města pana Ing. Josefa Poláčka do řídícího výboru projektu „Benchmarking v oblasti rozšířené působnosti obcí 3. typu“ a tajemníka MěÚ pana Ing. Vladimíra Bartoně do funkce koordinátora tohoto projektu v obci.

2. Pracovní skupinu ve složení: Mgr. Zdeňka Vajsová, Jiří Sucharda, Oldřiška Jiřištová, Eva Navrátilová, Jiřina Trebatická a Jan Louka za účelem koordinace postupu při zajišťování propagačních materiálů a internetových stránek města.