Usnesení z 22. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 25. 10. 2007 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Žádost o změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro ZŠ Varnsdorf, Edisonova

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Žádost ČSAD Semily o uhrazení nepokryté částky za provoz linek MHD  

b)      Žádost o schválení barevného tisku Hlasu severu

c)      Návrh na jmenování dvou nových členů do Komise pro ochranu a pořádek veřejného prostranství + odvolání

d)      Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky – „Rozšíření a propojení MKDS mezi městskou policií a Policií ČR“  

e)      Doplnění programu X. zasedání ZM

4.      Zprávu o kontrole plnění usnesení RM

 

 

Usnesení č. 94/2007

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout paní B. H. náhradní byt 1+2 ve Varnsdorfu až město bude mít k dispozici volný byt.

 

2.      Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 4863 v k.ú. Varnsdorf.

 

3.      Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 4863, část p.p.č. 4861 a p.p.č. 4862.

 

4.      Ukončit nájemní smlouvu č. 125/2000 na pronájem části p.p.č. 5688/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2007 dle žádosti nájemce.

 

5.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést plynovou přípojku části p.p.č. 459/1 v k.ú. Varnsdorf včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem č.p. 51 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí pan F. K.,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k zavření smlouvy.

 

6.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního vedení MTS po části p.p.č. 5539, 5540/6 a p.p.č. 5540/7 vše v k.ú. Varnsdorf včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 318,- Kč splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemen uhradí Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

7.      Pronajmout paní J. E. p.p.č. 6305 o výměře 201 m2 v k.ú. Varnsdorf na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

8.      Pronajmout panu M. K. část p.p.č. 6781 o výměře 1.200 m2 v k.ú. Varnsdorf na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

9.      Pronajmout paní M. V. část p.p.č. 3323 o výměře 600 m2 v k. ú. Varnsdorf na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

10.  Pronajmout panu J. B. p.p.č. 1464/1 o výměře 232 m2 v k.ú. Varnsdorf na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

11.  Pronajmout panu M. J. část p.p.č. 7019 o výměře 5.912 m2 a p.p.č. 7015/1 o výměře  1.606 m2 vše v k.ú. Varnsdorf na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a pasení za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

 

12.  Pronajmout paní H. R. část p.p.č. 3355/1 o výměře 490 m2 v k.ú. Varnsdorf na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

13.  Ukončit nájemní smlouvu č. 10/2006 na pronájem části p.p.č. 3648 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 10. 2007.

 

14.  Ukončit nájemní smlouvu č. 14/2003 na pronájem části p.p.č. 3619 a část p.p.č. 3620 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2007.

 

15.  Ukončit nájemní smlouvu č. 114/97 na pronájem části p.p.č. 3619 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 10. 2007.

 

16.  Vypsat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na čtyři typizované sportovní hřiště.

 

17.  Souhlasit se zřízením a provozováním rozvodů telekomunikační sítě pro zřízení internetových přípojek s firmou CL-NET s.r.o. Česká Lípa v bytových domech č.p. 3300  a č.p. 2763 ve Varnsdorfu a uzavřít smlouvu o spolupráci.

 

18.  Zveřejnit záměr pronajmout část bytového domu č.p. 2290 ve Varnsdorfu za účelem umístění zařízení pro přenos dat v síti Internet a pro účely privátních datových spojů.

 

19.  Prodloužit nájem systému CZT ve Varnsdorfu nájemci Teplárna Varnsdorf a.s. do 31. 12. 2008.

 

20.  O přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření a propojení MKDS mezi městskou policií a Policií ČR“ dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči Perfected s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ 27683028, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

Usnesení č. 95/2007

Rada města rozhodla schválit:

1.      Barevný tisk Hlasu severu dle přiložené kalkulace v Krycím listu nabídkového rozpočtu firmy Tiskárna Trio s platností od 1. 1. 2008.

 

2.      Doplnění programu X. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:

3.02  Informace k Projektu Varnsdorf – Zdravé město

3.03 Návrh na přistoupení města Varnsdorf ke smlouvě „Sdružení měst a obcí proti hazardu“.

 

Usnesení č. 96/2007

Rada města rozhodla neschválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

 

2.      Uhrazení nepokryté částky za provoz linek MHD ČSAD Semily, a.s. za letošní rok.

 

3.      Navýšení dotace MHD v rozpočtu města pro rok 2008.

 

Usnesení č. 97/2007

Rada města rozhodla stanovit:.

1.      Cenu pro prodej domu č.p. 1162 se st.p.č. 82 v k.ú. Varnsdorf ve výši 400.000,- Kč.

 

Usnesení č. 98/2007

Rada města rozhodla odvolat:

1.      Pana J. H. a paní Š. Č. z funkce členů Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství.

 

Usnesení č. 99/2007

Rada města rozhodla jmenovat:.

1.      Pana Ing. J. Ch. a pana J. H. do funkce členů Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství na volební období 2006 – 2010. 

 

Usnesení č. 100/2007

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

   

 

Ing. Josef Poláček                                                                          František Dlask

starosta města                                                                             místostarosta