Usnesení z 22. schůze Rady města Varnsdorf

 

 

USNESENÍ
z 22. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 22.08.2023 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2023
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace, o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru
3.02 Návrh na stanovení platu ředitelce Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace
3.03 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2023
Usnesení č. 275/2023
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2023 dle předloženého návrhu.

2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 276/2023
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. K. a panu M. S. na dobu určitou do 31.08.2024 za podmínky navrácení bytu č. 36 /2+KK/ v tom samém domě.  

Návrh na prodloužení nájmu bytu
Usnesení č. 277/2023
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. H. a panu J. T. na dobu určitou do 31.08.2024. 

Návrh na neprodloužení nájmu bytu
Usnesení č. 278/2023
Rada města rozhodla neprodloužit nájem bytu 1+3 v domě č. p. 2741/1, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. T. dle předloženého návrhu.

2.02 Majetkové záležitosti
Rozhodnutí o veřejné zakázce „Demolice objektu č. p. 1151, ul. Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 279/2023/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Demolice objektu č. p. 1151, ul. Západní ve Varnsdorfu“ zadané jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 53, Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vybranému dodavateli společnosti AZ Demolice s.r.o., Frýdlantská 111, 463 31 Chrastava, IČO 07912935.

a dále

Usnesení č. 279/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci ,,Demolice objektu č. p. 1151, ul. Západní ve Varnsdorfu“ se společností AZ Demolice s.r.o., Frýdlantská 111, Horní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČO 07912935 za cenu díla 1.890.730 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavby skateparkového hřiště ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 280/2023/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky ,,Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavby skateparkového hřiště ve Varnsdorfu“ zadané jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 53, Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vybranému dodavateli společnosti Bonidee MNG s.r.o., Ostrovského 1190/17, 150 00 Praha 5, IČO 06187366.

a dále

Usnesení č. 280/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci ,,Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavby skateparkového hřiště ve Varnsdorfu“ se společností Bonidee MNG s.r.o., Ostrovského 1190/17, 150 00 Praha 5, IČO 06187366 za cenu díla 20.383.929,80 Kč bez DPH.

Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení"
Usnesení č. 281/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení" se společností SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČO 25042751, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30.04.2024.

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce střešního pláště a MIV objektu ŠJ Náměstí 2926, Varnsdorf, na p. č. 41 k. ú. Varnsdorf“
Usnesení č. 282/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce střešního pláště a MIV objektu ŠJ Náměstí 2926, Varnsdorf, na p. č. 41 k. ú. Varnsdorf“ se společností Fireo s.r.o., Česká 374, 463 12 Liberec XXV, IČO 25470825, kterým se navyšuje celková cena díla o 452.889,72 Kč s DPH a prodlužuje termín dokončení stavby do 30.09.2023.

3. Různé
3.01 Žádost Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace, o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru
Usnesení č. 283/2023
Rada města rozhodla souhlasit s přijetím účelově určeného věcného daru pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

3.02 Návrh na stanovení platu ředitelce Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 284/2023
Rada města rozhodla stanovit plat ředitelce Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

3.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Jan Šimek                                                                    Jiří Sucharda
starosta města                                                            místostarosta města