Usnesení z 22. schůze Rady města Varnsdorf,

  která se konala dne 24.09.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Odvolání a jmenování do pozice manažera prevence kriminality
2.02 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členu Aktivu pro občanské záležitosti RM
2.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
2.04 Vyplacení finanční odměny výhercům soutěže o nejkrásnější zahradu
2.05 Návrh na vypovězení Smlouvy o poskytování služeb s Ing. arch. V. K. ze dne 08.06.2004
2.06 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 378/2015
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 3321/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. S. na dobu určitou do 31.10.2016.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 591 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 379/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 591 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 573 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 380/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 573 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Prodej p. p. č. 4306/79, p. p. č. 4306/88 a části p. p. č. 4306/53, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 381/2015
Rada města doporučuje zastupitelstvu města převést p. p. č. 4306/79, p. p. č. 4306/88 a část p. p. č. 4306/53, vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 150 Kč/m2.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3465 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 382/2015
Rada města rozhodla zveřejnit pronajmout část p. p. č. 3465 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o ukončení a pronájem části p. p. č. 4695 a části p. p. č. 4696/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 383/2015/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 12/2015 k 30.09.2015.

a dále

Usnesení č. 383/2015/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 o výměře 416 m2 a část p. p. č. 4696/1 o výměře 124 m2 vše v k. ú. Varnsdorf panu J. H. za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 384/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení plynárenského zařízení na p. p. č. 3144v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, IČ 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Odstoupení od smlouvy – Vypracování PD muzeum
Usnesení č. 385/2015
Rada města rozhodla odstoupit od Smlouvy o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace - Stavební úpravy budovy muzea č. p. 415 Varnsdorf“ ze dne 04.12.2013 uzavřené mezi městem Varnsdorf a Ing. arch. Pavlem Horkým, AA-ATELIER ALFA, Ústí nad Labem.


Uzavření Dodatku č. 4 – Vodafone Czech Republic a.s.
Usnesení č. 386/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 40702 o nájmu části nemovitosti ze dne 10.04.2000, kterým se mění výše nájemného, možnost vedení optického kabelu a platnost nájemné smlouvy dle předloženého návrhu.


2. Různé

2.01 Odvolání a jmenování do pozice manažera prevence kriminality
Usnesení č. 387/2015/1
Rada města rozhodla odvolat paní Bc. Lenku Holubovou, DiS., z pozice manažera Komise prevence kriminality.

a dále

Usnesení č. 387/2015/2
Rada města rozhodla jmenovat paní Mgr. Romanu Cupalovou do pozice manažera Komise prevence kriminality.


2.02 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členu Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 388/2015
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členu Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.


2.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy
ZM
Usnesení č. 389/2015
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.


2.04 Vyplacení finanční odměny výhercům soutěže o nejkrásnější zahradu
Usnesení č. 390/2015
Rada města rozhodla schválit vyplacení finanční odměny výhercům soutěže o nejkrásnější zahradu dle předloženého návrhu.


2.05 Návrh na vypovězení Smlouvy o poskytování služeb s Ing. arch. V. K. ze dne 08.06.2004
Usnesení č. 391/2015
Rada města rozhodla vypovědět Smlouvu o poskytování služeb s Ing. arch. V. K. ze dne 08.06.2004.


2.06 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 392/2015
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.03 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
3.04 Žádost o schválení finanční výpomoci na projekt 200 let Vincenze Pilze


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                       Josef Hambálek
starosta města                                                                                  místostarosta města