Usnesení z 22. schůze Rady města Varnsdorf,

 

, která se konala dne 10.11.2011 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Školní jídelnu Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926
b) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471 
c) Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Rozhodnutí o veřejných zakázkách v rámci projektu IOP
b) Grantový program města Varnsdorf pro rok 2012
c) Smlouva o poskytování grantového příspěvku v rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2012 
d) Jmenování členů grantové pracovní komise pro rok 2012
e) Jmenování členů za zřizovatele do školských rad při základních školách ve Varnsdorfu
f) Jmenování ředitelky DDM Varnsdorf
g) Pověření starosty města o poskytnutí souhlasného stanoviska k návrhu Rady Ústeckého kraje o způsobu zajištění Ambulantní pohotovostní péče v roce 2012
h) Návrh na stanovení platu ředitelky Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994
i) Návrh na jmenování ředitele Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994
j) Vydání osvědčení členovi Zastupitelstva města Varnsdorf
k) Odvolání + jmenování tajemníka komise
l) Doporučení Kulturní komise Rady města Varnsdorf
m) Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf
n) Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
o) Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Školní jídelnu Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926
Usnesení č. 394/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu zřizovatele Školní jídelně Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého materiálu.

b) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471
Usnesení č. 395/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrh.

c) Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Žádost o schválení výměny bytu
Usnesení č. 396/2011
Rada města rozhodla neschválit výměnu bytu mezi manžely M. a J. H. bytem 1+1 v domě č. p. 3014/58, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu a paní I. M. bytem č. 11 (1+3) v tom samém domě.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 397/2011
Rada města rozhodla prodloužit nájemní na byt 1+1 v domě č. p. 2741/40, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. D. na dobu určitou do 31.10.2012 dle předloženého návrhu.

Žádost o zastavení soudního řízení a uzavření nové nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 398/2011/1
Rada města rozhodla podat k soudu návrh na zastavení soudního řízení ve věci vyklizení obecního bytu dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 398/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v domě č. p. 2290/B/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu s paní S. P. na dobu určitou do 30.04.2012.

Dopis ze dne 26.10.2011 pana T. J.
Usnesení č. 399/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí dopis ze dne 26.10.2011 pana T. J.

b) Majetkové záležitosti

Žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 400/2011/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v zajištění přístupu k odběrnému objektu na Zlatém potoce pro rybník Valcha v k. ú. Varnsdorf z důvodu jeho obsluhy, údržby a oprav na p. p. č. 8183 v k. ú. Varnsdorf mezi Povodí Ohře, státní podnik (povinný) a městem Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu budoucím povinným.

a dále:

Usnesení č. 400/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v zajištění přístupu k rozdělovacímu objektu nad rybníkem Kočka v k. ú. Varnsdorf z důvodu jeho obsluhy, údržby a oprav na p. p. č. 6753 v k. ú. Varnsdorf mezi Povodí Ohře, státní podnik (povinný) a městem Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu budoucím povinným.

a dále:

Usnesení č. 400/2011/3
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav distribuční soustavy na p. p. č. 1110 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 5.200 Kč, která je včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 400/2011/4
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na p. p. č. 5595 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 5612/1 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.
a dále:

Usnesení č. 400/201/5
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na p. p. č. 5263 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 5305 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 400/2011/6
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p. p. č. 19, p. p. č. 280/2, p. p. č. 357, p. p. č. 382/1, p. p. č. 385, p. p. č. 512/4, p. p. č. 556, p. p. č. 3020 a p. p. č. 8174/3 všev k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o pronájem p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 401/2011/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 164/2011 ze dne 28.04.2011.

a dále:

Usnesení č. 401/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout paní F. J. p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf o výměře 671 m2 za účelem užívání zahrady a za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem p. p. č. 3811 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 402/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 3811 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem p. p. č. 34/14 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 403/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 34/14 v k. ú. Varnsdorf.

Nabídka na bezúplatný převod č. p. 524 v ul. Národní od Generálního ředitelství cel
Usnesení č. 404/2011
Rada města rozhodla doporučit ZM nabýt do vlastnictví č. p. 524 na p. p. č. 2632/1 a p. p. č. 2634, objekt bez č. p. na p. p. č. 2632/2 a p. p. č. 2632/1, p. p. č. 2632/2 a p. p. č. 2634, vše v k. ú. Varnsdorf.

Socha u ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821
Usnesení č. 405/2011
Rada města rozhodla dále jednat o nabídce restaurátora O. H. na obnovu sochy „Dívka se závojem“.

Výpůjčka movitých věcí
Usnesení č. 406/2011
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce věcí movitých se Základní školou Varnsdorf, Edisonova 2821 dle předloženého návrhu.

Nebytové prostory v č. p. 737, Klub důchodců Pohádka
Usnesení č. 407/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v budově č. p. 737, Klub důchodců Pohádka ve Varnsdorfu.

Nebytové prostory pro zřízení služebny MP a Policie ČR
Usnesení č. 408/2011
Rada města rozhodla převzít do výpůjčky ve 3. NP objektu č. p. 2758 v ul. Žitavská ve Varnsdorfu kancelář a hygienická zařízení o celkové ploše 32 m2 na dobu neurčitou za účelem užívání prostor MP a Policií ČR pro potřeby služebny.

Žádost o prodloužení termínu dokončení akce „Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků po povodni v 08/2010, Varnsdorf“
Usnesení č. 409/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo na akci „Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků po povodni v 08/2010, Varnsdorf“, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 30.6.2012.

Podání žádosti do Fondu malých projektů Euroregionu Nisa
Usnesení č. 410/2011
Rada města rozhodla souhlasit s přípravou žádosti do Fondu malých projektů Euroregionu Nisa na záměr propojení měst Varnsdorf a Seifhennersdorf.

Podání žádostí do grantového řízení ČEZ Podpora regionů pro rok 2012
Usnesení č. 411/2011
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádostí do grantového řízení ČEZ Podpora regionů pro rok 2012 na projekty: Mateřská škola pro hendikepované děti a Revitalizace VP – ul. Pražská.

 

 

3. Různé

a) Rozhodnutí o veřejných zakázkách v rámci projektu IOP
Usnesení č. 412/2011/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Realizace vnitřní integrace úřadu“ veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. uchazeči VERA, spol. s. r. o., Lužná 2, 160 00 Praha 6, IČ32587978.
a dále:

Usnesení č. 412/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou VERA, spol. s. r. o., Lužná 2, 160 00 Praha 6, IČ32587978 na akci „Realizace vnitřní integrace úřadu“ za cenu 1.097.882 Kč bez DPH.

b) Grantový program města Varnsdorf pro rok 2012
Usnesení č. 413/2011
Rada města rozhodla schválit Grantový program města Varnsdorf pro rok 2012 dle předloženého návrhu.

c) Smlouva o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2012
Usnesení č. 414/2011
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2012 dle předloženého návrhu.

d) Jmenování členů grantové pracovní komise pro rok 2012
Usnesení č. 415/2011
Rada města rozhodla jmenovat: K. D., Mgr. L. O., Mgr. J. B., Mgr. J. N., V. B., MUDr. M. J. do funkce členů a Mgr. M. D. do funkce předsedy grantové pracovní komise pro rok 2012.

e) Jmenování členů za zřizovatele do školských rad při základních školách ve Varnsdorfu
Usnesení č. 416/2011
Rada města rozhodla jmenovat členy školských rad při základních školách zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

f) Jmenování ředitelky DDM Varnsdorf
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

g) Pověření starosty města o poskytnutí souhlasného stanoviska návrhu Rady Ústeckého kraje o způsobu zajištění Ambulantní pohotovostní péče v roce 2012
Usnesení č. 417/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu poskytnout souhlasné stanovisko k návrhu Rady Ústeckého kraje o způsobu zajištění Ambulantní pohotovostní péče (APP) v roce 2012.

h) Návrh na stanovení platu ředitelky Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994
Usnesení č. 418/2011
Rada města rozhodla stanovit plat paní Mgr. M. H., pověřené ředitelce Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 20.10.2011 dle předloženého návrhu.
i) Návrh na jmenování ředitele Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994
Usnesení č. 419/2011
Rada města rozhodla jmenovat pana Mgr. Bc. P. Š. do funkce ředitele Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 14.11.2011 na dobu 1 roku s tím, že po uplynutí této doby bude provedeno zhodnocení výkonu funkce, na základě kterého bude jmenování prodlouženo na dobu neurčitou nebo vypsáno nové konkurzní řízení.

j) Vydání Osvědčení členovi Zastupitelstva města Varnsdorf
Usnesení č. 420/2011
Rada města rozhodla vydat Ladislavu Houžvičkovi, osvědčení dle § 56 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb. o tom, že se k 26.10.2011 stal členem Zastupitelstva města Varnsdorf.

k) Odvolání + jmenování tajemníka komise
Usnesení č. 421/2011/1
Rada města rozhodla odvolat paní D. H. z funkce tajemníka Zdravotní komise do konce roku volebního období 2010-2014.

a dále:

Usnesení č. 421/2011/2
Rada města rozhodla jmenovat paní M. Č. do funkce tajemníka Zdravotní komise do konce volebního období 2010-2014.

l) Doporučení Kulturní komise Rady města Varnsdorf
Usnesení č. 422/2011/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí doporučení Kulturní komise v bodech 1 a 2 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 422/2011/2
Rada města rozhodla udělit výjimku ze zákazu dle OZV č. 3/2011 ze dne 22.09.2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města článek 3, odst. 1 „ Požívání alkoholických nápojů“ z důvodu pořádání městské akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 27. 11. 2011 od 17:00 hodin v parku před Městským centrem kultury a vzdělávání ve Varnsdorfu.

m) Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

n) Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 423/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění.

o) Program na zasedání ZM
Usnesení č. 424/2011
Rada města rozhodla schválit program na XII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 24.11.2011 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Slib člena ZM
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
3. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
4. Převody majetku města
5. Zprávy výborů ZM
6. Různé
7. Finanční záležitosti
8. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
9. Závěr.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

Martin Louka                                                  Karel Dubský
starosta města                                               místostarosta