Usnesení z 21. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 11. 10. 2007 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Aktualizaci přílohy č. 1 Směrnice pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf a hospodaření podle něj

b)      Harmonogram rozpočtových prací a pravidla na přípravu rozpočtu města Varnsdorf na rok 2008 

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Změnu ve složení Pracovní skupiny za účelem koordinace postupu při zajišťování propagačních materiálů a internetových stránek města

b)      Návrh na zrušení usnesení

c)      Návrh na změnu příplatku za vedení ředitelce Městské knihovny Varnsdorf

d)      Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky

e)      Informaci o fóru Zdravého města                  

f)        Program X. zasedání ZM

 

 

Usnesení č. 86/2007

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout  byt  1+1 v domě č.p. 2290/4/A, ul. Prašná, Varnsdorf paní L. N. za podmínky navrácení bytu 1+1  č. 3 v tom samém domě.

 

2.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2290/3, ul. Prašná, Varnsdorf paní Mgr. S. S. do 31. 10. 2008.

 

3.      Nevyhovět žádosti manželů M. a J. D. o uzavření nové smlouvy na pronájem bytu 1+2  v domě č.p. 669/5, ul. Čsl. Letců, Varnsdorf zpětně k datu ke dni 1. 7. 2007.

 

4.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2740/8, ul. Křižíkova, Varnsdorf  panu K. P. do 31. 12. 2007.

 

5.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/10, ul. Nemocniční, Varnsdorf  paní M. D. do 30. 11. 2008.

 

6.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/33, ul. Nemocniční, Varnsdorf  panu V. D. a sl. J. P. do 30. 11. 2008.

 

7.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/37, ul. Nemocniční, Varnsdorf  sl. Ž. H. do 30. 11. 2009.

 

8.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/7, ul. Nemocniční, Varnsdorf   panu J. H. do 30. 11. 2008.

 

9.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/6, ul. Nemocniční, Varnsdorf  panu T. K. a sl. A. V. do 30. 11. 2008.

 

10.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/24, ul. Nemocniční, Varnsdorf  paní sl. P. S. a panu A. R. do 30. 11. 2008.

 

11.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/38, ul. Nemocniční, Varnsdorf  panu A. S. do 30. 11. 2008.

 

12.  Přijmout žádost paní S. L. o pronájem bytu.

 

13.  Přijmout žádost o pronájem bezbariérového bytu 1+3 manželům N. a M. J..   

 

14.  Vypovědět nájemní smlouvu na byt 1+3 v č.p. 3023/1, ul. Kmochova, Varnsdorf paní B. H..

 

15.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4450 a p.p.č. 4451 v k.ú. Varnsdorf.

 

16.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5790 v k.ú. Varnsdorf.

 

17.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4570 a p.p.č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

18.  Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 4570 a p.p.č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, aby vznikla lokalita k výstavbě 3-5 rodinných domů.

 

19.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4610 v k.ú. Varnsdorf.

 

20.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4801 a p.p.č. 4802 v k.ú. Varnsdorf.

 

21.  Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 4801 a p.p.č. 4802 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

 

22.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 6002/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

23.  Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 6002/1 a to tak, že nová hranice pozemku bude v prodloužené linii p.p.č. 6001/1 a p.p.č. 6001/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

24.  Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část p.p.č. 896/1 v k.ú. Varnsdorf od manželů K. a A. N. za cenu 140,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti (vypracování geometrického plánu, daň z převodu nemovitostí, kolek potřebný k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí).

 

25.  Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 896/1 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího oplocení.

 

26.  Doporučit ZM převést část p.p.č. 7702/2 v k.ú. Varnsdorf manželům Ing. P. a MUDr. L. J. za cenu dle schválených zásad prodeje a pronájmu z majetku města Varnsdorf  (80,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitostí).

 

27.  Doporučit ZM převést část p.p.č. 7702/2 v k.ú. Varnsdorf panu D. S. za cenu dle schválených zásad prodeje a pronájmu z majetku města Varnsdorf (80,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitostí).

 

28.  Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - právo umístění kanalizační přípojky včetně práva vstupu za účelem opravy a údržba přípojky na části p.p.č. 7702/2 v k.ú. Varnsdorf mezi vlastníkem části p.p.č. 7702/2 (povinný) a vlastníkem kanalizační přípojky (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

29.  Pronajmout p.p.č. 3230 o výměře 724 m2, p.p.č. 3231 o výměře 414 m2 a p.p.č. 3232 o výměře 435 m2 v k.ú. Varnsdorf Severní stavební - CZ spol. s.r.o., Šluknov za cenu 3,- Kč/m2 na dobu určitou do doby kolaudace objektu na p.p.č. 3229, p.p.č. 3242, části p.p.č. 3240/1 a části p.p.č. 3241/1, nejdéle však do 3 let za účelem vybudování parkoviště a manipulačních ploch pro multifunkční dům s bytovými jednotkami.

 

30.  Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 3230 o výměře 724 m2, p.p.č. 3231 o výměře 414 m2 a  p.p.č. 3232 o výměře 435 m2  v k.ú. Varnsdorf Severní stavební - CZ spol. s.r.o., Šluknov za účelem vybudování parkoviště a manipulačních ploch pro multifunkční dům s bytovými jednotkami za cenu 300,- Kč/m2 zvýšenou o inflační vlivy v době prodeje plus náklady spojené s převodem nemovitostí a daň z převodu nemovitostí.

 

31.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního vedení plynové přípojky pro novostavbu na p.p.č. 913/2 v k.ú. Varnsdorf po částech p.p.č. 802 a p.p.č. 934/1 v k.ú. Varnsdorf včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný), Severočeskou plynárenskou a.s., Děčín (oprávněný) a panem P. H. (investorem) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí pan P. H.,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

32.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení NN po části p.p.č. 5435/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Praha, zastoupená  Ing. Martinem Němečkem,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

33.  Nevydat souhlas s navrženou kanalizační přípojkou přes p.p.č. 4820 v k.ú. Varnsdorf.

 

34.  Ukončit nájemní smlouvu č. 2006/10017 na pronájem části p.p.č. 5688/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2007 dle žádosti nájemce.

 

35.  Ukončit nájemní smlouvu č. 2006/10018 na pronájem části p.p.č. 5688/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2007 dle žádosti nájemce.

 

36.  Ukončit nájemní smlouvu č. 78/2001 na pronájem části p.p.č. 3355/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 10. 2007 dle žádosti nájemce.

 

37.  Ukončit nájemní smlouvu č. 55/2002 na pronájem části p.p.č. 6878 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 10. 2007 dle žádosti nájemce.

 

38.  Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 48, p.p.č. 49, p.p.č. 50, p.p.č. 51, p.p.č. 52, p.p.č. 53 a č.p. 487 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

39.  Vypovědět nájemní smlouvu č. 152/1997 na pronájem části p.p.č. 4699/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu změny vlastníka pozemku.

 

40.  Vypovědět nájemní smlouvu č. 151/1997 a 46/2003 na pronájem části p.p.č. 4699/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu změny vlastníka pozemku.

 

41.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4204/1 a část p.p.č. 4205 v k.ú. Varnsdorf.

 

42.  Pronajmout H-Media s.r.o., Praha plochy pro umístění 2 reklamních nosičů v budově MěÚ č.p. 1838, ul. T. G. Masaryka za cenu 1.500,-Kč/reklamní poutač/rok .

 

43.  Uzavřít s firmou H-projekt s.r.o. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0277 na zpracování projektové dokumentace na akci „Modernizace a dostavba plaveckého bazénu ve Varnsdorfu“.

 

44.  Vydat Směrnici pro evidenci, hospodaření a inventarizaci majetku dle předloženého návrhu.

 

45.  Uzavřít s TSmV s.r.o. smlouvy o dílo s účinností od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců na:

-    zajištění zimní údržby komunikací, chodníků a veřejných prostranství,

-    zajištění letní údržby, komunikací, chodníků a veřejných prostranství,

-    zajištění čistoty města,

-    správa a údržba městského veřejného osvětlení,

-    správa a údržba WC na náměstí.

 

46.  Vypořádat zůstatek pořizovací hodnoty výměny oken hrazené nájemcem a odsouhlasené pronajímatelem nájemcům bytů v bytových domech Města Varnsdorf v případě ukončení nájmu bytu ve výši 1/10 pořizovací hodnoty za každý zbývající rok do doby 10 let od pořízení výměny oken.

 

47.  Vypsat výběrové řízení na dodavatele plastových oken pro postupnou výměnu oken v bytových domech ve vlastnictví Města Varnsdorf.

 

48.  Pronajmout byt 1+KK v DPS č.p. 3321, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní H. Š..

 

49.  O přidělení veřejné zakázky malého rozsahu (služba s dodávkou) dle § 12 odst. 6  zák. č. 137/2006 Sb. „Zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči, Marek Dvořák – Tiskárna TRIO, Národní 499, 407 47  Varnsdorf, IČ 64709990 a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

 

Usnesení č. 87/2007

Rada města rozhodla schválit:

1.      Aktualizaci přílohy č. 1 Směrnice pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf a hospodaření dle předloženého návrhu.

 

2.      Harmonogram rozpočtových prací a pravidla na zpracování rozpočtu města Varnsdorf na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

3.      Výměnu bytu mezi paní V. S. bytem 1+1 v domě č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf a paní R. J. bytem 1+2 v tom samém domě.

 

4.      Časový plán k provedení roční řádné inventarizace dle předloženého návrhu.

 

5.      Výši příplatku za vedení ředitelce Městské knihovny Varnsdorf, Mgr. Veronice Matysové s účinností od 1. 11. 2007 dle předloženého návrhu.

 

6.      Program X. zasedání Zastupitelstva města, které se uskuteční dne 25. 10. 2007 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3.      Různé

a) Zpráva o činnosti a hospodaření Technických služeb města Varnsdorf za rok 2006

4.      Zprávy výborů ZM

5.      Převody majetku města

6.      Finanční záležitosti

7.      Zpráva o činnosti a o kontrole plnění unesení ZM

8.      Závěr

 

 

Usnesení č. 88/2007

Rada města rozhodla stanovit:.

1.      Úhradu za užívání budovy STAMO na p.p.č. 4594/2 v k.ú. Varnsdorf v celkové výši 180.000,-Kč s tím, že APT CZECH s.r.o. předá Městu Varnsdorf vyklizenou budovu a v objektu ponechá zabudovaná plastová okna, plastové hlavní vchodové dveře a plastová garážová vrata.

 

 

Usnesení č. 89/2007

Rada města rozhodla jmenovat:.

1.      Petra Dúbravce do funkce předsedy,  Evu Zvěřinovou, Vlastimila Juru, Ilonu Šimonkovou, Petru Vojtěchovou, Ing. Přemysla Brzáka do funkce členů Ústřední inventarizační komise na období 2007 – 2008.

 

2.      Janu Černou do funkce předsedy, Vlastimila Juru, Šárku Borovičkovou do funkce členů a Michala Minára, Jiřinu Juřicovou do funkce náhradních členů Likvidační komise na období 2007 – 2008. 

 

3.      Paní Oldřišku Jiřištovou do funkce člena Pracovní skupiny jmenované za účelem koordinace postupu při zajišťování propagačních materiálů a internetových stránek.

 

 

Usnesení č. 90/2007

Rada města rozhodla odvolat:

1.      Slečnu Miroslavu Čížkovou z Pracovní skupiny jmenované za účelem koordinace postupu při zajišťování propagačních materiálů a internetových stránek na vlastní žádost.

 

 

Usnesení č. 91/2007

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Informaci o fóru Zdravého města, které se koná dne 5. 11. 2007 v 17:00 hod. ve studentském centru Střelnice.

 

 

Usnesení č. 92/2007

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo s firmou STAMO spol. s r.o., kterým se navyšuje cena díla „ Rekonstrukce č.p. 1260 ve Varnsdorfu“ o 535.385,- Kč.

 

2.      Starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo s firmou SaM Varnsdorf a.s. na akci „Oprava chodníku v ulici Národní Varnsdorf“, kterým se navyšuje cena díla o 105.813,- Kč“.

 

 

Usnesení č. 93/2007

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 55/2007/30 ze dne 31. 5. 2007.

 

2.      Usnesení RM č. 55/2007/31 ze dne 31. 5. 2007.

 

3.      Usnesení RM č. 55/2007/32 ze dne 31. 5. 2007.

 

4.      Usnesení RM č. 74/2007/66 ze dne 13. 9. 2007.

 

5.      Usnesení RM č. 74/2007/67 ze dne 13. 9. 2007.

 

6.      Usnesení RM č. 71/2000/19 ze dne 13. 7. 2000.

 

7.      Usnesení RM č. 44/2003/38 ze dne 15. 5. 2003.

 

8.      Usnesení RM č. 49/2005/2 ze dne 14. 4. 2005.

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          František Dlask

starosta města                                                                             místostarosta